М1

мама крама

 

а(я)м...

*{мама(-ы, -е, -у, -ам), крама, брама, панарама, дама, драма, мелядрама, піжама, дыярама, амальгама, амаграма, анаграма, гама, тэлеграма, таўтаграма, фанаграма, праграма, лама, Кама, рама, дынама, Дынама, Якагама, Хама, Рама, Панама, яма, пляма, рэкляма}, таксама, сама  

*{храмы(-е, -у, -ам), бальзамы, тамтамы, імамы, вігвамы, бедламы, ісламы, шламы, грамы, саамы, Багамы, фіміямы}, самы, такі самы, той самы, нязнамы(нязнаны)  

*(нагамі, лясамі..!), намі, самі, з двума віхрамі(сем пядзяў лоб), вамі, цунамі, салямі

*няма цяму

*напрамак, замак, пастрамак(вазок сена), прырамак(рас.: погон), [К1 а(а)(-)к: самак(р.), мамак]

*адамаў

*сакрамант, атрамант, тастамант, лямант

Мугамад

пергамэнт, арнамэнт, рэглямэнт, тэмпэрамэнт, дэпартамэнт

*замуж

*гамуз(рас.: орава)

*намест(замест)

*аман(амінь)

мамін

*крамар, клямар(рас.: скрепка)

*лямец, панамец, уетнамец

*{сьцяміць(-іў), цяміць(рас.: примечать), запляміць, пляміць, уцяміць, усаміць(улаштаваць)}

{гламаць(-аў), гамаць, шамаць}, памяць

замець, намець(рас.: занос) 

            ............................................................................................................................

 

а(я)(-)м...

*наўзаймы, унаймы, наймы

(зачынайма, давайма!)

найміт

найме(найменьне)

*магма, дыяфрагма, сынтагма

драхма

распахміць

*ватман

*яшма

нажма(рас.: утоньшение на предмете)

*плачма(плакаць)

*зацьма

задзьма(занос), сядзьма

(стаяцьме, ляжацьме!)

*спазма, плязма

пасма, басма

міязмы, маразмы

наўзьмест(замест)

наўзьмяч(рас.: всмятку)

засмаль(смаль)

засмуж(смуга) 

*лякмус

плакма(плакаць)

*пальма, альма, тальма

напалмы

*казарма, дарма, карма

алярмы

каптэнармус

мармур

 

е(э)м...

            *{паэма(-ы, -е, -у, -ам), тэма, квантэма, хрызантэма, абярэма, фразэма, фанэма, дрэма(дрымота), Дрэма, сыстэма, дыядэма, тэарэма, схема, багема, праблема, заскема(клопат), эмблема, клема, сулема, дылема, дырхема, танема}, нема, адпачнема, хадзема, жывема, плывема, абема(рукамі), бярэма, жарэма, тудэма-сюдэма

*{гарэмы(-е, -у, -ам), крэмы, тандэмы, шчэмы(рас.: клюшни), Батлеемы}, немы, дзе мы

*{стрэмя(-ем), семя, племя, емя(рас.: снедь), цемя}

*еме(ежа)

*абярэмак, [К1 е(э)(-)к: паэмак(р.), дыядэмак]

акадэмік

*немач

*лемеш

*халэмус(рас.: хана), узяць на рэмус(на строгі допыт), крутэмус

*дэман

Емен

*немань(нямота)

немень(рас.: отсутстие), цемень, крэмень

*чэмер(чамярыца, ткс.: горыч)

*немец, спадкаемец, чужаземец, чужаплемец, земец, іншаземец, туземец, вольназемец, абярэмец

*дземедзь(лекавы палын)

{ярэміць(-іў, -ім), заярэміць, застрэміць, шчэміць, зашчэміць, скеміць, кеміць, цеміць, зацеміць(рас.: отметить), адцеміць(заўважыць), уцеміць}

глэмаць, шлэмаць

            ................................................................................................................................

*пустаземе, сухаземе(рас.: суша), падземе, надземе, падярэме

семі  

            ................................................................................................................................

 

е(э)(-)м...

*напярэймы(рас.: наперерез), сэймы

пярэйма(рас.: переимка)

*дзеўма(дзяваць), пнеўма...

*флегма, бегма(бегчы), легма(ляжаць)

*гетман

*кукарэчмя

*едзьма, седзьма

лецьма, рэцьма(з усіх ног),

(гарэцьме, мецьме!)

*лежма(ляжаць), ежма(есці)

*павесмы(багавіньня, ільну)

пярэсмык(рас.: перешеек)

несмач(нясмачная ежа ды інш.)

 рэзьмя

безьмеж

*некма, пекма(пячы)

некмень(рас.: бессмыслие)

*шэльма, кельма

вельмі

бельмы, нельмы

*фэрма, тэрма, спэрма, берма(браць), верма(верыць), Палерма

тэрмас

тэрмін

фэрмэр

 

ё(о)м...

*{стома(-ы, -е, -у, -ам), салома, строма, аскома, храмасома, кома, гома, леўкома, саркома, ліхома(бяда), міёма, аксыёма, ідыёма}, закон Ома  

*{аэрадромы(-е, -у, -ам), аканомы, альбомы, астраномы, аграномы, абёмы, бомы, ветраломы, вадаёмы, гномы, гіпадромы, дыплёмы, зломы, заломы, крыгаломы, касталомы, мэтраномы, надломы, няўёмы, омы, паромы, пагромы, паздромы, пераломы, паломы, праломы, праёмы, падёмы, прыёмы, Садомы, сындромы, суцёмы, фантомы, чарназёмы, шаломы, шэразёмы}

{вядомы)(-ым), аромы, вагомы(важкі), невагомы, несьвядомы, нерухомы, невядомы, неядомы, нінашомы, недасьцігомы, падсьвядомы, прыяжджомы, рухомы, вязомы, цягомы, цякомы, стромы, сьвядомы, свомы(уласьцівы), ядомы, жадомы(жаданы), багомы, невідомы(рас.: невидимый), вісомы(рас.: подвесной), знаёмы, нетаёмы, незнаёмы, патаёмы, таёмы}, сёмы

*(малому, старому..!), нікому, дадому, па-старому, пакрыёму

*зломак(рас.: слабак), нязломак, няўломак, пустадомак, аскромак, [К1 о(ё)(-)к: саломак(р.), ломак]

*{бромам(т.), громам, домам, ромам, сомам, томам}

*вомег(усё горкае), воміг(рас.: окомгновение), споміг(мірганьне)

увомірг(умомант)

промах

*помут(рас.: помутнение)

момант, умомант

воміт(ваніты)

*гломазд, хломазд

шомаст(шэлест)

*помач, самапомач, Самапомач

*промеж(сярод), спомеж

*помірс(здань)

*Бягомель, Хатомель, Гомель

омуль

*гоман, Нёман

комін, няпомін(забыцьцё)

фэномэн

*промень, пломень

*хомар

*маёмасьць, ёмасьць(рас.: вместимость), вядомасьць, несьвядомасьць, нерухомасьць

*померць(літаргія)

*жомаць(рас.: мошкара)

{сароміць(-іў, -ім, -іш), прысароміць, здвоміць(здвоіць), засароміць, згоміць(сагнаць у кучу), багоміць(рас.: обоготворять), усьвядоміць, усвоміць(засвоіць), наспароміць(назапасіць), зломіць, адломіць, знаёміць}

{зьнерухомець, зьнепрытомець}, промець(нябачная сіла) 

            ...............................................................................................................................

 

ё(о)(-)м...

*плойма(рас.: уйма), абойма, стойма(стоя), пройма, ройма, тойма(тайком), падойма(падняцьце), сюдойма-тудойма

абдоймы, соймы

па-свойму

зойме, дойме

уздоймам(рас.: оптом)

*вобмаль(рас.: в обрез)

*догма, лёгма(ляжаць)

лохма

*водмель

лётма(ляцець), плётма(плесьці), котма(ляжаць, каціць)

ротман(галоўны плытнік)

*лёцман, боцман

процьма, коцьма(каціць)

(палоцьме, малоцьме!)

*урозмах

поўзма(паўзьці), коўзма(коўзацца)

восьмы

космы

космас

на посмак(на смак)

розмысл(роздум)

посьмех, злосьмех(сарказм)

просьма(прасіць)

возьмуць

*навокмець, упрокмець(зірку), прокмець(імгненьне)

пёкма(пячы)

*форма, рэформа, норма, уніформа, плятформа, словаформа, суторма(сутарма)

штормы, ёрмы

па-над норму

кормам(т.)

корміць, шторміць, аформіць

 

і(ы)м...

*{пантаміма(-ы, -е, -у, -ам), радзіма, прарадзіма, схіма, Ліма, прыма, дрыма(рас.: снотворное)}, магчыма, немагчыма, за вачыма(рас.: куда глаза глядят), вачыма(м.), плячыма(м.), дзвярыма(м.), грашыма(м.), міма, паміма  

*{айчымы(-е, -у, -ам), абдымы, ананімы, бальдахімы, галдадрымы, Ерузалімы, зімы, нішчымы, нястрымы, інтымы, калымы, караімы, кілімы, мімы, пабрацімы, пілігрымы, псэўданімы, пурымы, рэжымы, сантымы, сэрахвімы, суяцімы, уздымы}, у прымы(прыняцца)

*{непрымірымы, негасімы, нецярпімы, цярпімы, нелюдзімы, неажыцьцявімы, ажыцьцявімы, азімы, хацімы, судзімы, радзімы, несудзімы, ранімы} 

*вымя, імя

*падыме, раздыме, здыме, абдыме, разьніме, суніме  

*(трапяткімі, дарагімі..!), тымі, аднымі, імі, чыімі, якімі, самімі, сваімі, такімі, усімі, усе ўсімі, абаімі, нічыімі, сякімі-такімі

*шчымам(шчымець), {грымам(т.), Крымам, пурымам, Рымам, дымам, Максімам}

імем(т.)  

*выму(выніму), у абніму (рас.: в объятиях)

*здымак, падымак(падняцьце), сунімак, зазімак, адзімак, [К1 і(ы)(-)к: абдымак(р.), падтрымак]

альхімік, хімік

*вымах, у прымах(у бацькоў жонкі)

*клімат

*упрымеж(паміж)

*цымус, самы цымус(рас.: самая суть), прымус, вымус(рас.: вымогательство)

*стымул

вымал(рас.: помол) 

*прымень(прыбудова, ткс.: пачакальня)

*рымар(рас.: шорник)

*радзімец, папрасімец(рас.: попрашайка)

*рымасьць(жарсьць)

*вымяць(сырцу)

            ...................................................................................................................................

 

і(ы)(-)м...

*выйме, прыйме

прыймы

*ліўма(ліць)

*выдмы(дзюны), відмы(фантомы)

рытмы, альарытмы

блытма(блытаць), бітма(набіты)

*крычма(крычэць), тычма(сядзець), лічма(лічыць)

*ніцма

іцьме, біцьме!)

выдзьмуць

выцьмець

*брыжма, сьціжма

*прызма, харызма, зызма(скнара, ткс: няўродная зямля), схізма

грызьма(грызьці)

рхаізмы, алягізмы, астракізмы, арганізмы, абектывізмы, атавізмы, атэізмы, альпінізмы, анімізмы, акмеізмы, атлетызмы, акультызмы, будызмы, вандалізмы, глябалізмы, гуманізмы, дэманізмы, дадаізмы, драматызмы, інтэрнацыяналізмы, камунізмы, катэхізмы, клясыцызмы, лябізмы, мадэрнізмы, марксізмы, магнэтызмы, містыцызмы, маньерызмы, нацыяналізмы, нацызмы, нудызмы, песымізмы, плюралізмы, панславізмы, папулізмы, прагматызмы, практыцызмы, параксызмы, пурызмы, рэалізмы, расізмы, рыгарызмы, сацыялізмы, сюррэалізмы, сіянізмы, саліпсізмы, сафізмы, садызмы, трагізмы, труізмы, турызмы, утапізмы, фаталізмы, фэадалізмы, фэдаралізмы, флегматызмы, футурызмы, фэтышызмы, фашызмы, фанатызмы, хвасьцізмы, цынізмы, царызмы, эгаізмы, эўфэмізмы, юдаізмы

прысьмерк

прысмак

вісмут

высмал(настырлівы)

*пільма(піліць), ільма(каштоўнае лісьцёвае дрэва)

*шырма, Шырма, фірма, гірма(кудлатая), бірма(браць), Бірма

*рыфма

 

у(ю)м...

*{гума(-ы, -е, -у, -ам), дума, Дума, шума(пена, ткс.: сьмецьце), задума, пума, парфума, Мума(палохалі дзяцей)}

*{тугадумы(-е, -у, -ам), чумы, трумы, самумы, грумы, румы(рас.: нюни), рахат-лукумы, затлумы, шурум-бурумы, тлумы, бумы, кутумы, Кара-Кумы, падумы(помыслы), абдумы, блюмы}, зладумы

*мумя(мумія)

*Батумі   

*{кумам(-е, -у)(т.), глумам, сумам, румам, шумам}, самадумам(рас.: самовольно), сваім адумам

*клумак(клунак), [К1 у(ю)(-)к: думак(р.), задумак ]

*кумаў, думаў   

*блюмінг

*дакумант

тлумач(рас.: толмач)

*сумеж

*гумус

*сумесь

*ігумен

*нумар, гумар, тумар(вельмі заможны, алігарх)

*сумець(мяцеліца)

думаць, надумаць, здумаць

            .................................................................................................................................

*паглуме, раздуме

            .................................................................................................................................

 

у(ю)(-)м...

*дуйма(дзьмуць), суйма(лезьці), вуйма(рас.: урон), чуйма, начуйма

*Джамалунгма

*плутма(плутаць)

*кучма(шапка футрам спаверху), Кучма

*будзьма

*жужма(вязанка)

шушма(рас.: шушера)

*гульма(гуляць), кульма(кулем)

пульман

*турмы, сурмы, гурмы

гурмам

штурман, фурман

 

М2

карчма гурма

 

ма(я)

         *{зіма(-е, -ы, -у), сурма, турма, карчма, гурма, кума, чалма, хурма, Калыма, карма, Карма, тасьма, кашма, шума(пена), бахтарма, фурма(фура), блісма(рас.: фольга), кастрама(кастрыца), Кастрама}, стаўма, сама, няма, старчма, тарчма, дарма, нездарма, жыўма, двума, трыма, чатырма, ціхама, кішма(кішэць), сухама, псальма(р.),  Дзюма

*(сьлімак, тлумач, зман, кірмаш, каламазь..!)

*імя, стаймя, жыўмя, паўзьмя

*(абмяк, хамяк, Баграмян..!)

 

ме(э)

         *{дзьме(-у), падзьме, надзьме, садзьме, прадзьме, перайме, займе}, наўме, няйме, суйме, псальме(м.)

            *(медзь, сьмерць, бязьмен, камень..!)

         *рэзюмэ, бурымэ, рэнамэ, мэ-мэ

            *(мэр, апартамэнт, камэль...!)   

 

мо(ё)

*{бяльмо(-а, -е, -у), ярмо, відмо, пісьмо(рас.: писание), вязьмо, прыймо(аўдыенцыя), паймо(паняцьце), бітмо, цякмо, займо, наймо, даймо, пражмо(пражаныя на агні каласкі), Сьвятое Пісьмо, валмо(падзь), абыймо(рас.: обхват)}, мо, дармо, эскімо, трумо, не дамо, дамо, ямо, стаімо

*(замок, дамоў, гамон, цмок..!)

*(сумёт, намёк, памёр..!)

 

мы(і)

*псальмы, дамы, дымы, кармы, штармы, ламы, грамы, тамы, самы, шумы, грамы, камы(рас.: пюре), скамы(рас.: тиски из дерева), мы, нямы, наўзаймы

*(касмыль, размыць, мыс, жмых..!)

*дымі, драмі, тлумі, глумі, стамі, тамі, атаясамі, зашчамі, праламі, заламі, кармі, накармі, заштармі, сурмі, зацьмі, грымі, затлумі, загрымі, задрамі, шчымі, прышчамі, шумі, тваймі, сваймі, маймі, сьлязьмі(т.), людзьмі(т.), дзяцьмі(т.), грудзьмі(т.), плячмі(т.), дрыўмі(т.), вушмі(м.), вачмі(м.), дзьвярмі(м.), гасьцьмі(т.), касьцьмі(т.)

*(мір, умірг, паміж, аксаміт..!)

 

му(ю)

            *{прыйму(-і), займу, найму, суніму, абдыму, падзьму, дзьму, вазьму, перайму, абніму, задзьму, узьніму, здыму, дайму,  падніму, адніму, зьніму, разьніму, успрыму}, му-му, каму, чаму, таму, яму, саму, аднаму, свайму, твайму, майму, псальму(д.)  

            *(прымус, каламуць, мур, дзьмуць, чмут...!)

            *Камю

 

М3

грам напалам

 

...а(я)м 

*(ваўкам, лясам..!), храм, грам, тамтам, аблам(аблава), вігвам, бедлам, іслам, шлам, Адам, Абрам, імам, саам, і ня гам і ня дам, сэзам, там, сям-там, сам, сам-а-сам, напалам, ні на грам, гам, гам-гам, гіпапатам, Рэндам, Нотр-Дам, Патсдам, райкам, Віетнам, крам(купленае ў краме), фіміям, цям, неўпрыцям, няўцям

*найм, тайм, Мангайм

*шлягбаўм

*энтузіязм, маразм

*напалм

 *пляцдарм, шарм

 

 ...е(э)м 

            *(бярэм, жарэм..!), гарэм, крэм, тандэм, татэм, нацдэм, Бэкінгтэм, Эдэм, Лэм, Рэм, на адзін глэм(глыт), Батлеем, сем, цем(цемень), чужазем(іншаземец), чарназем

*гейм

*Элм

           

...о(ё)м 

*(капытом(т.), крылом..!)

аэрадром, альбом, астраном, аграном, аблом, аканом, аўтадром, акром(акрамя), абём, бром, ветралом(рас.: бурелом), век-вяком, вадаём, гром, гном, гіпадром, Гіём, дом, дармом(дарма), дыплём, ём(ёмкасьць), жыўцом, жывём, злом, залом(царскага рэжыму), заразом(рас.: заодно), зём, крыгалом, кашталом(рамантус), крадком, крайком, кумільгом, кажухом(вельмі густа), карчаком(рас.: скорчившись), кулём(ляжаць), ладком, мэтраном, нагбом, нашчаком(нашча), на злом(галавы), надлом, няўком(нездарма), няўём, наём, ом, паром, паздром(шарон), пералом, пагром, палом, пралом, плішчом(лезьці), паўзком, паражняком, патайком, прытном(ушчыльную), праём, паражнём, пазнаём, падём, прыём, паўзём, пражывём, пём, разгром, ром, радком, раньком, разлом, рапём(учэпіста), сом, суздром, сындром, сымптом, Садом, стром(дагары), ставіць станьгом(рас.: ставить в тупик), старчаком(старчма), сатром, скром(заечы тлушч), суцём, том, трушком, тром(траім), тайком, трэсь-лом,  унаём, уём, удваём, фантом, хвартухом(сядзець), цішком, ціхачом, цалком(цалкам), цурём(цячы), паражнём, часьцяком, чалом, чарназём, шалом, шатрахом(у бязладзьдзі), шэразём

*сойм, абдойм, уздойм(уздым), падойм(рас.: подъём, пробуждение), утойм(супакаеньне)

*макракосм, осм

*Стакгольм

*корм, пакорм(рас.: кормёжка), ёдаформ, хляраформ

 

...ы(і)м

*(рабым, жывым..!)

айчым, адным, адзін пад адным, абдым, акрым(акрамя), ананім, абаім, Багрым, бяжым, бальдахім, галдадрым, грым, гарым, Геранім, дым, дрыжым, Ерузалім, Еранім, зусім, інтым, ім, караім, кілім, кім, калым, Крым, ляцім, маўчым, мім, Максім, нелюдзім, назусім, нічыім, нічым, нішчым, нястрым, няўстрым, пабрацім, пілігрым, пурым, пылім, псэўданім, перадусім, прычым, рэжым, Рым, раздым, сантым, сьпяшым, сарахвім, самім, сваім, суяцім(скнара), сядзім, сякім-такім, стаім, тым, такім, уздым, усім, чым, чыім, якім, ядзім, Яўхім

рхаізм, алягізм, астракізм, арганізм, абектывізм, атавізм, атэізм, альпінізм, анімізм, акмеізм, атлетызм, акультызм, будызм, барбарызм, вандалізм, глябалізм, гуманізм, дэманізм, дадаізм, драматызм, інтэрнацыяналізм, камунізм, катэхізм, клясыцызм, лябізм, мадэрнізм, містыцызм, магнэтызм, маньерызм, нацыяналізм, наплявізм, нацызм, нудызм, песымізм, плюралізм, панславізм, папулізм, прагматызм, практыцызм, параксызм, пурызм, рэалізм, расізм, расеянізм, рыгарызм, сацыялізм, сюррэалізм, сіянізм, саліпсізм, сафізм, садызм, трагізм, труізм, турызм, утапізм, фаталізм, фэадалізм, фэдаралізм, флегматызм, футурызм, фэтышызм, фашызм, фанатызм, хвасьцізм, цынізм, царызм, эгаізм, эўфэмізм, юдаізм

*рытм, альгарытм, лягарытм

*фільм 

         

...у(ю)м

*тугадум, раздум(шмат раздумвае), сум, тлум, затлум, кум, бум, самум(гарачы вецер), наўзгрум, глум, грум, крум-крум, кутум, зладум, чум, трум, самум, абдум, надум(зьмеркаваньне), адум(одум), шум, рум, рахат-лукум, шурум-бурум, рум(рас.: руины), Навум, блюм, Улялюм, Гюм, Юм

*штурм