В1

кава забава

 

а(я)в...

*{атава(-ы, -е, -ам), актава, Атава, Ашава, Акутагава, аправа, абава(рас.: промедление), агава, адправа(рас.: треба), абстава(мэбліроўка), абява, бава, выправа(экскурсія), Варава, Віетава, Вэлтава, выява, дзяржава, дастава, Елгава, застава(зарука, іпатэка), забава, заправа(запраўляньне), зьява, заява, канава, кава, какава, лава, няслава, направа, падстава(рас.: повод, ткс.: подошва горы), пастава, паправа(рас.: починка), пава, праява, слава, страва, справа, сэнтава, сялява, управа, уява, халява, ява, Ява}, направа, брава-брава, выступ з права(рас.: правонарушение)  

*{ледаставы(-е, -ам), першатравы, травы, удавы, кастаправы, параплавы, архітравы, паставы, Паставы, аўтаклявы, канклявы, энклявы}

{вяртлявы, віхлявы, гаркавы, гнюсавы, гугнявы, дзіравы, дзюравы, дрыгнявы(дрыгвяністы), жвавы, крывавы, кашчавы, кульгавы, кучаравы, куравы(збуцьвелы на пыл), кульшавы(з шырокімі клюбамі), кісьлявы, кулявы(рас.: колченогий), ласкавы, млявы, мазглявы(рыхлы), нерухавы, няправы, плюгавы, правы, пісклявы, пухлявы, рухавы, саладжавы, сугбавы(вакольны), сінявы, сьлінявы, сьлізявы(рас.: слизистый), сухарлявы, трухлявы, тхлявы, хупавы(зграбны), хуцавы(ахайны), халаджавы, хісьлявы(хісткі), цікавы, цямравы, чукавы(рас.: бдительный), яскравы, ялкавы(прагорклы)}

*неўзабаве, праве(амаль), наяве

*на халяву

*прыбавак(рас.: прибавление), акравак, [К1 а(я)(-)к: лавак(р.), правак]

*наверх(ярус)

*наўзавад

нават

*завязь, навязь(ахаронная)

навісь, завісь(рас.: взвесь)

*кавал(сала)

*наваль, заваль(гломазд)

*саван

*травень

гавань, завань(затока)

*гравер, Ставер

явар

*знавец, вызнавец, мовазнавец, хрыстапрадавец, крывавец(рас.: сердолик), зьверыядавец(люты вораг),  аржавец(іржа), амсьціславец

*нянавісьць

каверць(бяссэнсіца), заверць

*завадзь, павадзь(паводка), наўзавадзь(наўскач)

зяваць(рас.: орать)

бавіць(-ім), правіць(рас.: чинить), блынды правіць, славіць, зьняславіць, варавіць, направіць, адправіць, крывавіць, цікавіць, гаркавіць, чавіць, кучаравіць, зьдзіравіць, гнюсавіць, плюгавіць, ставіць, уставіць, стравіць(рас.: переваривать), паставіць, пазбавіць, уласкавіць(улашчыць), марнатравіць, разявіць, праявіць, явіць, абявіць, гугнявіць, сьлінявіць, уявіць    

..............................................................................................................................................

 

а(я)(-)в...

*драйва

напайваць, нарайваць

*пахрапваць, пасапваць, абдрапваць, акапваць, паляпваць, абляпваць, абцяпваць

*падцягваць, дацягваць, працягваць, зацягваць, адцягваць, сьцягваць, прыцягваць

памахваць, узмахваць, размахваць, папахваць

Арагві

жагва(паходня)

пахва(пахвіна) 

*дратва, курапатва, клятва

латвы(зручны)

прыгадваць, адкладваць, закладваць, складваць, выкрадваць, дакладваць, прыкладваць, абрадваць, загадваць, разгадваць, аглядваць, заглядваць, падглядваць

абкатваць, раскатваць, апячатваць, запячатваць, высватваць, апратваць

залатвіць(справу)

апраўдваць

грамадзтва, канекрадзтва, самаўладзтва

мастацтва, дзівацтва, жабрацтва, мэцэнацтва, юнацтва, лайдацтва, ткацтва, магнацтва, казацтва, абацтва, сваяцтва, зямляцтва, варяцтва, уніяцтва

педанцтва, дылетанцтва, пратэстанцтва, сектанцтва

паства, птаства, манаства, княства

нядбайства, шахрайства, гультайства, краснабайства

марнатраўства, правазнаўства, самаўпраўства, мовазнаўства, землязнаўства, плюгаўства

рабства, нахабства

цемрашальства, начальства, кавальства, самахвальства, выхвальства, балвахвальства(рас.: идолопоклонство), нядбальства

паганства, панства, мяшчанства, донжуанства, ханства, плябанства, прыстасаванства, лютэранства, атаманства, пянства, буянства, мэсыянства, хрысьціянства, сялянства, грамадзянства

гаспадарства, валадарства, штукарства, ганчарства, спадарства, разьбярства, пляткарства, грабарства, вядзьмарства, жыхарства, сьвінарства(рас.: свиноводство), мулярства, малярства, махлярства, пчалярства, цясьлярства, баярства, разьбярства, ліхвярства, смалярства(рас.: смолокурение), сталярства, шкалярства

графства  

*здраджваць, абсаджваць, насаджваць, засаджваць, адсаджваць, нахаджваць, расхаджваць, загараджваць, заладжваць, уладжваць, пагладжваць, прыладжваць, прываджваць, адваджваць, заваджваць, адправаджваць, згладжваць, наладжваць, загладжваць, абгладжваць, награмаджваць

спраўджваць(рас.: сверять)

ускудлачваць, раскулачваць, страчваць, падначваць, перайначваць, растлумачваць, скалмачваць, аплачваць, адплачваць, сплачваць, абвінавачваць, зьвінавачваць

намашчваць, нарашчваць, нагрувашчваць, загрувашчваць

*намацваць, абмацваць

мяцьва(пакамячанае)

*адважваць, засмажваць, уражваць, ураўнаважваць

назапашваць, застрашваць

нашва(нашыўка)

 *назва, язва

лазвы(рас.: монтёрские лазы)

паказваць, даказваць, аказваць, апяразваць, адказваць, заказваць, расказваць, давязваць, завязваць, зьвязваць, прывязваць

дакасваць, закасваць

пасьвіць

*саква(рас.: саквояж)

аплакваць, абмакваць, падтакваць, патакваць

паляскваць, прыпляскваць

пашаркваць, выхаркваць

пасквіль

*залвань

*мальва

звальваць, спальваць, падхвальваць, захвальваць, насмальваць, падсмальваць, асмальваць, апальваць, абпальваць, падпальваць

*наламваць

*падманваць

*апаганьваць, затуманьваць

*барва, Нарва, Марва(багіня падземнага сьвету), лярва(рас.: стерва)

дагаварваць, недагаварваць, адгаварваць, засварваць, абцяжарваць, зацяжарваць, захмарваць, абшмарваць, атаварваць, заскварваць, абварваць, заварваць, распарваць

 

...е(э)в

*{дзева(-ы, -е, -у, -ам), залева, Ева, Жэневіева, неспадзева, каралева, улева(залева), дрэва, мэва(чайка), Крэва, Эва, Жэнэва}, зьлева, налева  

*{сьпевы(-е, -у, -ам), хваласьпевы, расьпевы, напевы, запевы, перасьпевы, перапевы, недасевы, перасевы, пасевы, абсевы, адсевы, засевы, сумневы, зевы, павевы, спадзевы, неспадзевы, сьвевы(швэды), падагрэвы, нагрэвы, угрэвы, абагрэвы, сугрэвы}, левы, дзе вы, усе вы

*гневе(м.), палеве(рас.: левей), напашэве(пад рукой)

*адзевак(адзетак), насевак(для сяўбы), [К1 е(э)(-)к: прыпевак(р.), плевак]

невук

*гневам(т.)

*спакрэвіч, княжэвіч, Грыневіч

*левуш(рас.: левша)

*дзевер

*неведзь(рас.: безвестие)

дзевяць, разгневаць 

...................................................................................................................................................

 

е(э)(-)в...

*дрэйва

высьмейваць, вывейваць, абнадзейваць, даклейваць, склейваць, наклейваць, абклейваць, засьмейваць, разьлінейваць, засейваць, рассейваць, разьвейваць

Дэйвід, Кэмп-Дэйвід

*саскрэбваць, агрэбваць

патрэпваць, пацепваць(плячыма), саскепваць

зачэрпваць, вычэрпваць

*рэхва

падбрэхваць

*заледве

наведваць, адведваць, спаведваць(рас.: разузнавать)

людаедзтва, сьледзтва, дармаедзтва, суседзтва, крывасьведзтва(рас.: лжесвидетельство)

чалавецтва, калецтва, купецтва, шляхецтва, шавецтва, кравецтва, эстэцтва

дэкадэнцтва, агенцтва

чарадзейства, дабрадзейства, ліхадзейства, зладзейства, судзейства, правадзейства(рас.: законодательство), пітагарэйства

каралеўства

нашэптваць

пахлебства(рас.: лесть)

кепства

умельства, няўмельства, круцельства, мудрагельства

мерапрыемства, земства, прадпрыемства, таемства

сьвятыя таемствы(рас.: святые таинства)

блазенства, маленства, падабенства, непадабенства, раўнадзенства, шаленства, летуценства, пісьменства, набажэнства, паслушэнства, вяршэнства, непаслушэнства, адраджэнства

блюзьнерства, дваяверства, няверства, недаверства, сызьверства(фанатызм), стараверства, шырмерства(рас.: рыцарский турнир), міністэрства, братэрства, майстэрства, кацэрства(рас.: ересь), месыянерства

чэрствы

*дагледжваць, выседжваць, паседжваць, разгледжваць, выгледжваць, выпярэджваць, прарэджваць, працэджваць, сцэджваць

наежджваць

ачалавечваць, зьнявечваць, скалечваць, засьмечваць, забясьпечваць, аквечваць, вылечваць, прысьвечваць, апрадмечваць, анямечваць, раскірэчваць, аспрэчваць, адпрэчваць

засьведчваць

расьпешчваць, улешчваць(угаворамі), разбэшчваць, сьпярэшчваць

укленчваць

абверчваць

*ледзьве, абедзьве

*засьнежваць, палежваць

падэшва

прысьпешваць, занавешваць, зьмешваць, усьцешваць, запавешваць, завешваць, зьвешваць, разьвешваць, разьмешваць, памешваць

завершваць

*трэзвы

безвач(наўсьлеп)

безьведзь(невядомасьць)

адрэзваць, вырэзваць, падрэзваць, разрэзваць, перарэзваць, абрэзваць, зрэзваць, падпярэзваць

стрэсваць, выкрэсваць, зачэсваць, начэсваць, прычэсваць, абчэсваць

разбэрсваць 

*цэрквы

перапэцкваць

сплескваць, патрэскваць

*Зэльва, сэльва

выстрэльваць, абстрэльваць, убельваць, забельваць, адбельваць, пацьвельваць, высьпельваць

*задрэмваць

*заменьваць, выменьваць, разьменьваць, пераменьваць, выпраменьваць, апраменьваць, усьпеньваць, ацэньваць, абясцэньваць, расцэньваць

*пярэрва, падэрва(рогат), берва(кладка)

нэрвы, рэзэрвы, кансэрвы, сэрвы, прэсэрвы, вервы(вяроўка люлькі)

уперве(сьпярша)

сэрвэр

сэрвіс

абмерваць, дамерваць, недамерваць, замерваць, перамерваць, прымерваць, вышчэрваць, разманджэрваць 

 

ё(о)в...

*{абнова(-ы, -у, -е, -ам), аснова, адмова, акова, абмова(рас.: оговор), аднова(рас.: возобновление), адбудова, Аёва, будова, выснова, вымова, дуброва, Егова, замова, змова, забудова, заваёва, карова, мова, мовабудова, намова(рас.: внушение), надбудова, падкова, прадмова, пабудова, прамова, пастанова, палова, панова(сьнежны цалік), панёва(вопратка), размова, сьветабудова, слова, умова, установа, яндова}, з паўслова, слова ад слова, нанова   

*{абловы(-у, -е, -ам), адзовы, бровы, багасловы, брыдкасловы, галовы, дзеясловы, дровы, зьмеегаловы, зьвераловы, ковы, ловы(паляваньне), мышаловы, марнасловы, недаловы, птушкаловы, Пакровы, перазовы, сховы, совы, самаловы(пасткі), удовы, уловы, часасловы, чужасловы}

{адмысловы, абавязковы, аднабаковы, абутковы, аднаразовы, адначасовы, актовы, асабовы, абслуговы, акруговы, альтовы, агнёвы, акунёвы, барвовы, бабовы, безгаловы, баёвы, вясновы, выпадковы, васільковы, выбарковы, вечаровы, верасовы, вярбовы, вербунковы, выбуховы, васковы, вайсковы, вясковы, васьміканцовы, выставовы, выніковы, вышуковы, верасьнёвы, выкапнёвы, выраёвы, гатовы, грашовы, ганаровы, грамовы, гругановы, гарбузовы, гатунковы, гутарковы, гальлёвы, гандлёвы, дастатковы, дубовы, датэрміновы, дармовы, двухгаловы, дзьвюхасабовы, двухбаковы, даканцовы(рас.: окончательный), дэталёвы, едлаўцовы, жандаровы(зырка-блакітны), жыцьцёвы, жыльлёвы, зімовы, здаровы, заліковы, засьцянковы, імховы, існасьцёвы, кляновы, круглагаловы, капяжовы, каляровы, крыжовы, каміновы, казловы(бот), крумянковы(рас.: ягодичный), каранёвы, краёвы, лазовы, ланцуговы, лаўровы, ледніковы, літровы, лісьцёвы, лілёвы, мармуровы, мядовы, мясцовы, месяцовы, мацерыковы, матыльковы, маціцовы(пэрламутравы), мусовы, масянжовы, мэтровы, мультановы(рас.: бумазейный), марцовы(кавалер), мігдаловы(рас.: миндальный), местачковы, мэталёвы, маёвы, маладзёвы, новы, навуковы, нэрвовы, надрадковы, неправідловы, нежыцьцёвы, нармалёвы, настраёвы, паштовы, пачатковы, пасьпяховы, падрадковы, перуновы, палыновы, пунцовы, прамысловы, пудовы, пуховы, паступовы, памылковы, пярцовы, пурпуровы, папяровы, пяцігадовы, павятовы, партовы, прынцыповы, правідловы, падмястовы(прыгарадны), падставовы, падліковы, первястковы(элементарны), плёвы, пажыцьцёвы, паўднёвы, пачуцьцёвы, пнёвы, паркалёвы, ружовы, разовы, радковы, рэзэрвовы, рахунковы, рублёвы, сьвінцовы, садовы, судовы, стогадовы, службовы, скарбовы, складовы(рас.: составляющий), сторазовы, сівагаловы, своечасовы, селядцовы, стажковы, самадзялковы, сланёвы, сталёвы, стылёвы, тымчасовы, трохразовы, тэрміновы, трысьняговы, тупіковы, тыповы, трохпакаёвы, уплывовы, усебаковы, фільцовы(рас.: фетровый), харчовы, хрыстовы, хазовы(рас.: лайковый), хвілёвы, хваёвы, цукровы, цытовы(паркалёвы), цэнтралёвы, чарговы, часовы, чаратовы, чорнагаловы, чарнабровы, чатырохразовы, шарачковы(рас.: пестрядёвый), шматразовы, шматкаляровы, шматрадковы, шматтамовы, шчупаковы, штотыднёвы, шаранёвы, яловы, языковы, язычковы, язёвы}, ні з гловы ні з мовы, наказ судовы, на сховы(аддаць)

*напалову

*напагатове, пагатове(рас.: тем паче), панове, запагатове(і пагатоў)

*любові(р.), Лёві

*ровам(раўці), пловам(т.), ровам (т.), Магілёвам( т.)

*аловак, падчаровак, прысловак(эпітэт), [К1 о(ё)(-)к: афарбовак(р.), адпрацовак]

кляновік, новік, Новік, цярновік, двухтамовік, рублёвік(рас.: целковый)

*на словах

поверх

*довад

аповед(апавяданьне)

сковыт

*дзядзьковіч(брат па дзядзьку), Дзярновіч, Пракаповіч

*повідзь(ці-бач)

*повязь(рас.: переемственная связь)

надовесь(рас.: давеча)

*упроваль(есьці)

*човен, повен

каровін, совін, удовін

*уровень, ровень(рас.: уровень)

сховань

*бровар, ровар

*вясковец, адмысловец(спэцыяліст), фаховец(спэцыяліст), прамысловец, урадовец, вандровец, вайсковец, службовец, жарновец, ядловец, гуртковец, засьцянковец, пачатковец, пікетовец, страйковец, літовец, масковец, вядовец(рас.: ведущий), гучнамовец(рас.: громкоговоритель), выступовец, спартовец, мановец(дарога ў абезд), бізнэсовец, маёвец(маёвы мёд)

*аповесьць

*споведзь, асноведзь(рас.: фон)

{абновіць(-ім), адновіць, прамовіць, мовіць, дабрамовіць, зловіць, ловіць, падновіць, узновіць, абумовіць, абезгаловіць, абяскровіць, унаровіць, пустасловіць, намовіць(рас.: подговорить), замовіць}

барвовець

соваць

......................................................................................................................................................

 

о(ё)(-)в...

*мойва

асвойваць, засвойваць, прысвойваць, выдойваць, закройваць, перакройваць, раскройваць, выкройваць, настройваць, затойваць, здвойваць, загойваць, падвойваць, патройваць, надойваць, здойваць, супакойваць, угнойваць, спойваць, узбройваць, настойваць, утойваць

хоўваць, адштурхоўваць, адшрубоўваць, абгрунтоўваць, арыштоўваць, апаноўваць, апрацоўваць, абшалёўваць, аблямоўваць, абмуроўваць, адкаркоўваць, адлюстроўваць, абслугоўваць, абфутроўваць, абгаблёўваць, ацынкоўваць, адвандроўваць, адвяслоўваць, адкрасоўваць, аддрукоўваць, адпрасоўваць, адукоўваць, апрабоўваць, атынкоўваць, адфільтроўваць, адваёўваць, аплёўваць, выпрабоўваць, вывіжоўваць, выдаткоўваць, выпрасоўваць, высноўваць, выштукоўваць, высоўваць, выпрастоўваць, дастасоўваць, дапасоўваць, змацоўваць, засноўваць, знадухоўваць(рас.: одухотворять), знадукоўваць(рас.: назидать), зьядноўваць, засоўваць, забудоўваць, забінтоўваць, замуроўваць, зачароўваць, зашнуроўваць, згуртоўваць, зжоўваць, зраўноўваць, захоўваць, занатоўваць, заваёўваць, насоўваць, нарыхтоўваць, падрыхтоўваць, падслухоўваць, падтасоўваць, перажоўваць, праслухоўваць, пасоўваць, параўноўваць, перасоўваць, перахоўваць, падвяслоўваць, прасьвідроўваць, падцікоўваць, падсілкоўваць, расцалоўваць, расьпілоўваць, рассоўваць, разбудоўваць, разьбінтоўваць, раскарчоўваць, размалёўваць, скарыстоўваць, скіроўваць, ссоўваць, скрыжоўваць, спакоўваць, састыкоўваць, сьпілоўваць, скасоўваць, скоўваць, сплёўваць, утаймоўваць, угрунтоўваць, упарадкоўваць, умацоўваць, усоўваць, усталёўваць

*падсьцёбваць

дакопваць, выкопваць, закопваць, акопваць, пасопваць, падгопваць, абтропваць, заклёпваць, склёпваць

дадзёўбваць, выдзёўбваць, зьдзёўбваць

пасёрбваць, адсёрбваць

*логва(логавішча)

вохват(хапун)

похвы

зашморгваць, паторгваць

*абодва

галотва

потвар(паклёп), Сотвар(Створца)

завалодваць

намётваць, палётваць

загойдваць, пагойдваць

выхлёбтваць

стоптваць, вытоптваць, прытоптваць

вынаходзтва, валаводзтва(рас.: волокита), казіродзтва(рас.: кровосмешение)

паўнамоцтва, дзявоцтва, адзіноцтва, абібоцтва, правамоцтва, прароцтва, сіроцтва, донкіхоцтва, плоцтва(размнажэньне), рыфмаплёцтва

мноства, убоства, прыгоства

нахвостваць, абхвостваць, выпростваць, апростваць

забойства, геройства

безбацькоўства, рыбалоўства, красамоўства, шальмоўства, сяброўства, вучнёўства

свавольства, самавольства

знаёмства, зьвераломства

балабонства, пустазвонства, эпігонства, нізкапаклонства

акторства, абжорства, творства(творчасьць)

абсмоктваць, высмоктваць, пасмоктваць

разгортваць, агортваць, загортваць, згортваць

мёртвы

*вынаходжваць, агароджваць, улагоджваць, узнагароджваць, нагароджваць, залагоджваць, амалоджваць, абясшкоджваць, ахалоджваць

ночвы

азмрочваць, змочваць, замочваць, намочваць, адмочваць, вымочваць, заклапочваць, збочваць, забалочваць, вызалочваць, зварочваць, выварочваць, асочваць, заахвочваць, падахвочваць(рас.: подстрекать), сточваць(злучаць), паабарочваць(рас.: опрокинуть), выкочваць, намалочваць, абмалочваць, высочваць, адсочваць

замоўчваць

нарошчваць, вырошчваць, замошчваць, абвошчваць

*прошва, пошва(рас.: наволочка)

замарожваць, насьцярожваць, упрыгожваць, стрыножваць

упрошваць, выпрошваць, выношваць, зношваць, дакошваць, скошваць, выкошваць, агалошваць, спустошваць

падоўжваць

пабольшваць  

*адозва(рас.: воззвание), позва(рас.: повестка)

просва(рас.: шпингалет)

розьвіт

розьвязь(разьвязаньне)

урозваль(удосталь)

досьвед

водсьвет

поўзьверх(спаверх)

закосваць, выцёсваць

прозьвесьць (рас.: благовест)

*кроква(рас.: стропило)

морква

адскокваць, саскокваць, заскокваць, падскокваць, прыцмокваць, пацокваць

парохкваць

заторкваць

спалоскваць, сплёскваць

росквіт 

росквась(слота)

*праколваць, паколваць, праполваць

*здавольваць, зьнявольваць, запавольваць, адмольваць, адольваць, недасольваць, перасольваць, замольваць, падсольваць, абязбольваць, абяздольваць, абмусольваць, абсмольваць, абвугольваць, разьнявольваць

што-кольвек

*адломваць, разломваць

*пераконваць, выконваць

*абзвоньваць, узаконьваць, запрыгоньваць, угамоньваць, засупоньваць

*прорва, разорва, порва(бярэ)

адорвень

ворвань

у разорву(рас.: до отвала)

загаворваць, недагаворваць, абгаворваць, падгаворваць, захворваць, зашорваць, абворваць, адпорваць, прышпорваць, падбухторваць, падбадзёрваць 

 

і(ы)в...

*{сьліва(-ы, -у, -е, -ам), аліва(рас.: машинное масло), ніва, пніва(месца пад пнём), швіва(рас.: шитьё), дзіва, піва, мліва, шкліва, жніва, грыва, спажыва, разжыва, дэфэнзыва, прэрэгатыва, альтэрнатыва, ініцыятыва, пэрспэктыва, дэрэктыва, карэктыва, леватыва(рас.: клистер), Шыва}, скрыва, крыва, жыва, надзіва, няма дзіва, мажліва, з аднаго ківа

*{актывы(-у, -е, -ам), адрывы, абрывы, абектвы, акрэдытывы, апэратывы, архівы, вадалівы, дэдэктывы, дыяпазытывы, заплывы, змывы, зрывы, залівы, зьдзівы, зьлівы, зьвівы, імпэратывы, інфінітывы, калектывы, каапэратывы, ківы, лейтматывы, лякаматывы, матывы, нэгатывы, нарматывы, наплывы, пашывы, парывы, падмывы, прэзэрватывы, прымітывы, прэдыкатывы, пралівы, палівы, пералівы, падзівы, рэчытатывы, размывы, рэактывы, рэцэдывы, разьлівы, сумнівы, супрацівы, уплывы, факультатывы, чарнасьлівы, штатывы, шырспажывы, эксклюзівы}

{асаблівы, бадлівы, бурклівы, беражлівы, брыклівы, брахлівы, белагрывы, вісклівы, вірлівы, віражлівы, віратлівы, верасклівы(вісклівы), варкатлівы, варухлівы, вашывы, гнятлівы, ганарлівы, гняўлівы, гаманлівы, грымлівы, гульлівы, галасьлівы, гразьлівы, гідлівы, гарлівы(рас.: ревностный), дурасьлівы, дымлівы, дажджлівы, датклівы(рас.: колкий), дзіклівы, дзярлівы, дапяклівы, дабратлівы(рас.: благочестивый), дрыгатлівы, журлівы, жарсцьлівы(пажадлівы), жахлівы, жальлівы, жартлівы, жарлівы, жадлівы, зычлівы, зласьлівы, зіхатлівы, зьвяглівы, зайздрывы(зайзросьлівы), імклівы, кплівы, кусьлівы, казытлівы, клапатлівы, крыклівы, карадлівы, лісьлівы, літасьцівы, лапатлівы, ляклівы, любівы(нятлусты), мітусьлівы, маўклівы, мажлівы, мсьцівы, нудлівы, неўласьцівы, нехапатлівы, неўляклівы, пыхлівы, праўдзівы, пудлівы, палахлівы, пяклівы, пачцівы, пасьцівы, працалюбівы, памаўзьлівы, плясьнівы(сівенькі ў крапінку), пырхлівы, руплівы, рухлівы, раўнівы, рупатлівы, рыклівы, разьлівы(рас.: резкий), санлівы, справядлівы, сьлязьлівы, сарамлівы, сіратлівы, сьмяшлівы, сьвятлівы, саплівы, стрыклівы, сьвятаўлівы, тужлівы, тклівы(рас.: колкий), трымцьлівы, урадлівы, уласьцівы, усьцівы(рас.: почтенный), хлусьлівы, хцівы, хрыплівы, хапатлівы(рас.: суетливый), хвараблівы, хлабасьлівы(балбатлівы), хатлівы(рас.: охочий),  хвальшывы, цярплівы, цнатлівы, цеплалюбівы, чарвівы, чульлівы, чужлівы, чаплівы(учэпісты), чарнабрывы, шчасьлівы, шчымлівы, шапатлівы, шалпатлівы, шалудзівы, шумлівы, шкадлівы, юрлівы}, з ініцыятывы

*спадзіву(ад нядобрага вока), з наківу

*самаплывам, шківам(т.), ківам(т.)

*загрывак, [К1 о(ё)(-)к: накрывак(р.), грывак]

чарвівік, праўдзівік(баравік), Вівік

*вывеў

*вывіх

*прывід

вывед

вывет(вынятак)

выверт

*унівеч(унівашто), заўнівеч(марна)

*вываз

вывез

мы вас

*прывязь

*нячывель(нечаканае ліха ), чывель(непрытомнасьць), Крывель

*бівень, сьлівень, лівень, жнівень, івень(шэрань), працівень(вораг)

*ківер, клівер, лівер(пасудзіна), сівер

лівар(рас.: ливер)

*мсьцівец, лісьлівец, шалудзівец, зласьлівец, пыхлівец, шчасьлівец, ганарлівец, сарамлівец, незычлівец, дурасьлівец, руплівец, палахлівец, юрлівец, нешчасьлівец, раўнівец, крывапівец, баязьлівец, мітуслівец, зычлівец, лянівец, санлівец, негадзівец, чарнабрывец

*{лісьлівець(-ім), ашчасьлівець, зьнецярплівець, зачарвівець, абвашывець}, нівець(рас.: невесть)

{дзівіць(-ім), зьдзівіць, крывіць}

.....................................................................................................................................

*пахліпваць, парыпваць, паскрыпваць, абдрыпваць, пахрыпваць, адшчыпваць, абшчыпваць

*уздрыгваць, залыгваць, злыгваць(валоў), падлыгваць(лісьлівець)

паміргваць

запіхваць, сьпіхваць, успыхваць, папыхваць, пачмыхваць, закалыхваць

саслізгваць, выслізгваць, павізгваць

успырхваць, выпырхваць

*малітва, бітва, рытва(рытвіна)

абрыдваць, закідваць, выкідваць, адкідваць, скідваць

аблытваць, зблытваць, заблытваць, заглытваць, зачытваць, апытваць, запытваць, выпытваць, распытваць, завітваць, аплітваць(лупцаваць), сквітваць, адквітваць

каталіцтва, найміцтва, лясьніцтва, рабаўніцтва, будаўніцтва, садаўніцтва,  чараўніцтва, ваяўніцтва(рас.: военное дело), рахаўніцтва, кіраўніцтва, паляўніцтва, езуіцтва

 ліштва(рас.: наличник)

таварыства

насьвістваць, высьвістваць, захлістваць, расхлістваць

пабрацімства, жанімства(рас.: женитьба)

дзяцінства, сьвінства, трыадзінства, адзінства, пахацінства(юр), злачынства, мацярынства, старшынства, пяршынства

*налічваць, недалічваць, залічваць, разьлічваць, пералічваць, пралічваць, намагнічваць, акаталічваць, запазычваць, склычваць, адпрычваць

перахрышчваць

*зьніжваць

прышвы(верх абутку)

скрышваць, сьцішваць

*вызваць, нанізваць, пранізваць, зьлізваць, аблізваць, залізваць

апісваць, сьпісваць, запісваць, перапісваць, падпісваць, прыпісваць, выпісваць

сызвер(фанатык)

прысьвіст 

*адшчыкваць, вышчыкваць, пакрыкваць

пачыркваць

пабліскваць, павіскваць, уціскваць

апырскваць

*Сільва

адвільваць, сашпільваць, зашпільваць, расшпільваць, сьпільваць, выпільваць, абяссільваць, засільваць, зьнясільваць, намыльваць, замыльваць(вочы), абяскрыльваць  

*пагрымваць

*укліньваць, закліньваць, засьліньваць, выліньваць, абіньваць

*чырва, вырва(зедлівая)

чырвань

вырвас(шыбеньнік)

вырваць, вынырваць, растапырваць, назьбірваць

Ірвінг   

 

у(ю)в

*сувязь

*сувід(рас.: очная ставка)

*алюві

..................................................................................................................................

 

у(ю)(-)в...

*буйвал

*абскубваць, адскубваць, саскубваць, выдлубваць

адкалупваць, скалупваць

*харугва

выслухваць, заслухваць, задзьмухваць, разьдзьмухваць, пачухваць, выплюхваць, вынюхваць, абнюхваць

пакульгваць

саштурхваць 

*сутва(існасьць)

спутваць, ахутваць, захутваць

паскудзтва

банкруцтва

замуства

душагубства, самагубства, самалюбства, славалюбства, срэбралюбства, жыцьцялюбства

глупства, наступства, адступства

дзікунства

дзяжурства, абязурства(распуста), агурства(рас.: ослушание)

пахрумстваць, нахрумстваць

*спаскуджваць, вывуджваць, адпуджваць, прастуджваць, спуджваць

агучваць, падкручваць, абкручваць, скручваць, абязгучваць, надакучваць, ссучваць, развучваць, адвучваць, завучваць, перавучваць, падвучваць, атручваць, адлучваць, акучваць

адлушчваць, аблушчваць, раструшчваць, абеларушчваць, заплюшчваць скурчваць, падкурчваць

*звужваць, адужваць, прыслужваць, занядужваць, адпужваць, натужваць, заслужваць

узрушваць, зацярушваць, нацярушваць, высушваць, прыглушваць, надкушваць, зварушваць, расьцярушваць, угнюшваць(рас.: попирать), разьюшваць

закусваць, адкусваць

сусва(сусолка)

*выстукваць, абстукваць, пастукваць, вышукваць, ашукваць, пагрукваць, адхукваць

пабуркваць

пагушкваць

*пагульваць, выгульваць, разгульваць, перакульваць, абагульваць, намульваць, затульваць, падтульваць, стульваць, нагульваць, вырульваць

*прыдумваць, абдумваць, дадумваць

*наструньваць, ачуньваць

*курва(рас.: шлюха, стерва)

урвіс(вісус)

разбурваць, абдурваць, акурваць, абкурваць, нахмурваць, вытурваць, устурваць

 

В2

Літва удава

 

ва

*{дрыгва(-ы, -е, -у), жарства, цеціва, галава, завярні-галава, зламі-галава, сава, царква, трава, жабер-трава, разрыў-трава, пералёт-трава, дзятва, чарва, удава, айва, балдава(рас.: булава), крапіва, батва, галатва(галота), Літва, татарва, латва(латок), мардва, халва, валва(рас.: вал, прибой), рыгва(вусьце), чамярва, асва(рас.: оса), валшва, брахва(брэх), мальгва, плява(рас. перепонка), шалахва(легкадумны)}, ва, ува, далава(на доле)

*(дыван, правал, дзівак, тарбахват, альвас, бедаваць..!)    

 

ве

*{плыве(-і, -у), сплыве, дажыве, зажыве, жыве, ажыве, раве, жве, заве, сарве, адарве, рве, нарве, парве, перажыве, назаве, прызаве, ажыве, пражыве, даплыве, пераплыве, зараве, раве}, дзьве  

 *(кравец, сувей, павець, чалавек, запавет..!)

 

во(ё)

*{баство(-а, -у), цяжво(баляст, груз), крыцьво, гляньво(пункт гледжаньня), агніво(рас.: звено), старшынство, першынство, удаўство, кумаўство, хараство, сяйво, шво, пітво, брыво, лагво(логава), рукаво, зьлічво(лік), злучво(лучнасьць), араво(час арацьбы), сердаво(сярдзітасьць), іство(існасьць), жніво, бярво, рыгво(кратэр), ручво(фарватэр), сваяўство, нежытво, жытво, рамяство}, во  

*(вол, сувой, звон..!)

*(гравёр, здавён, авёс, правёз..!)

 

вы(і)

*{рукавы(-а, -е, -у), ставы, (і)львы, хлявы, швы, шківы, рвы}, журавы, паплавы, палавы(рас.: палевый), правы, вы, на скрут галавы

агнявы, асявы, анi шум баравы, агбавы(рас.: окольный), бакавы, баравы, бартавы, бытавы, берагавы, баявы, вартавы, веснавы, векавы, веставы, ветравы, вечавы, гнездавы, гарлавы, гадавы, гульнявы(рас.: игровой), гуртавы, дажджавы, далавы, жывы, звышгукавы, і ня шум баравы, крывы, краявы, кулявы, канцавы, клец баранавы, лугавы, лабавы, лесавы, межавы, нежывы, напаўжывы, нажавы, нізавы, надгукавы, на скрут галавы, парахавы, паўгадавы, паравы, палавы(рас.: палевый), сьнегавы, стырнавы(рас.: кормчий), сугбавы(рас.: окольный), салявы, станавы, сьветлавы, слыхавы, франтавы, ценявы, цыркавы, чалавы, шыхтавы(рас.: строевой)

 *(выць, звыш, кавыль..!)

*праяві, яві, гняві, аднаві, абнаві, ажыцьцяві, злаві, зьдзіві, лаві, паднаві, узнаві, ві, уяві, не сіві(галавы), усынаві, візаві, Эм-ты-ві, крыві(р.)

*(краявід, віск, вір...!)

 

ву(ю)

*рандэву, наяву, галаву, брыву

*(кавун, вунь, вус, павук..!)

*рэвю