Г(Х)1

смага брага

абліваха апранаха

 

а(я)г(х)...

*{адвага(-і, -у, -ам), брага, Брага, біклага, бадзяга, гага, Гаага, драга, дзяга, жага(пякотка), зьнявага, застрага(перашкода), зьвяга, карчага, казарага(нязграбны), калымага, кулага(страва з мукі), крывапрысяга, камяга, люмбага, малага, няўвага, непавага, навага, неўдалага, павага, прывага, процівага, перавага, пісага, прага, Прага, пляга(навала), прысяга, развага, раўнавага, рага(поту), самапавага, смага, сага, сярмяга, Сантяга, туляга(рас.: скиталец), увага, цяльпага(рас.: булава), цяга, Чыкага, шпага, шляга(рас.: трамбовка), юрага}, блага, няблага

{сваха(-і, -у, -ам), плаха, абліваха(дождж узімку), апранаха(рас.: одежонка), кастамаха, сірамаха(рас.: бирюк), калдыбаха(сажань), пабіраха(жабрак), бляха}  

*{варагі(-у, -ам), магі, сапрафагі, аэрапагі, саркафагі, рыксдагі, райхстагі, ляндтагі, Гулагі, зыгзагі, пасагі, лагі, вагі, крагі(скураныя рукавіцы), драгі(рас.: носилки), абсягі, прасьцягі, працягі, адцягі(рас.: проволочки), улягі(рас.: отбой), дасягі(дасягненьні), вадацягі(рас.: водокачки), аншлягі, архіпэлягі, абшлягі, самацягі, яцьвягі, небасягі(хмарачосы)}

{альманахі(-у, -ам), амфібрахі, абмахі, валахі(рас.: скопцы), гмахі, дахі, жахі, замахі, казахі, ляхі, манахі, махі, пахі, птахі, падзішахі, размахі, страхі, узмахі, шахі}, пад пахі, лахі пад пахі, шахі-махі

*даць цягу, зь цягу, час улягу, спавагу(рас.: степенно)

пад паху, даць алалаху, з размаху, даць маху(спудлаваць)

*захад

яхант

ягурт

*арахіс

Бахус

*ягель

дзягіль(рас.: чертополох), драгіль(рас.: носильщик)

*цягам, самацягам, сьцягам(т.)

з размахам, адным махам, прахам(т.), крахам(т.), шляхам(т.)  

*вагар(рас.: весовщик)

швагер(рас.: шурин), багер, шлягер, лягер(?)

лягір(нікатын)

бахур(распусьнік)

шахер-махер 

*лягуць

гагаць, грагаць(крумкаць), зьвягаць

бахаць, бабахаць, гахаць, жахаць, гутатахаць(гойдаць), чахаць  

..............................................................................................................................................

 

а(я)(-)г(х)...

*затха(задуха)

*бразгат, лязгат

Глазга

забразгаць

засха(засуха)

*гідальга   

*фаланга, танга, штанга, манга, яранга, фанданга

рангі, бумэрангі, мустангі, шлянгі

архангел

*зангель(спражка), Ўрангель

*скарга, Скарга, эмбарга, шарга(рас.: буря)

герархі, манархі, алігархі, экзархі, тэтрархі, пархі(рас.: перхоть), патрыярхі

шаргаць

канархаць(хныпець), кархаць(рас.: харкать)

 

е(э)г(х)...

*{калега(-і, -ам), адлега, сунега(пяшчота), кунега, Сапега, нягега(нягеглы), недалэга(недалужны), крайзэга(рас.: циркулярка), амэга}

{рэха(-і, -ам), суцеха, Андора-ля-Віеха}, пацеха зь меха 

*{начлегі(-ам), шпегі, падбегі, велапрабегі, печанегі, разьбегі, насьлегі, зьбегі(акалічнасьцяў), убегі(заляцаньні), стратэгі, нарвэгі, каўчэгі}, Мэгi

{вехі(-ам), усьмехі, пасьмехі, пустасьмехі, насьмехі, сьмехі, пасьпехі, перасьпехі(спаборніцтва), сьпехі, стрэхі, (г)арэхі, узрэхі, цэхі, звонкарэхі, брэхі, перабрэхі, лэхі(лахманы), чэхі, пустабрэхі}

*з ласкі на пацеху

*сьнегам(т.), бегам(т.)

сьмехам(т.), сьпехам(т.), мехам(т.), плехам(т.)

*рэхат(рас.: рокот)

рэгент

*падбрэхіч

*кегель

*егер

штрайкбрэхер

*негадзь(непагадзь)

цвэгаць(ледзь дыхаць), джвэгаць, бегаць

нехаць(рас.: нехотение), ехаць, зьехаць, вехаць(рас.: ветошь), улалэхаць(уцячы)

.............................................................................................................................

 

е(э)(-)г(х)...

*расшэйгаць(прамантачыць)

удзьвейгу(у дзьве столкі)

*вэдзгаць, завэдзгаць(рас.: замызгать)

*дрэзга(лучына)

незгаль(непагадзь)

варэзгаць

несхаць(рас.: нехотя)

*нельга

*мітрэнга, марэнга

на прэнгу

дзвэнгаць(балбатаць)

*брам-стэньга

*чэргі, качэргі

вастраверхі, сухаверхі, паверхі

вэрхал

спаверху(звонку), зьверху

пазьверхнасьць(рас.: внешность)

перхаць, керхаць

 

ё(о)г(х)...

*{трывога(-і, -у, -ам), абярога(дыета), дарога, разлога, зьнямога, нязмога, сынагога, нябога, пірога, падлога, вымога, насьцярога, перамога, падмога, мінога, аблога, змога, засьцярога, спрамога(магчымасьць), Кернога, валога(топкае месца), налога(звычка), залога(рас.: застава), эклёга, ёга}, жывога, старога, варанога, маладога, дурнога, благога, нічога, піўнога, шклянога, худога, нікога, многа, мала-многа, замнога, другога, сівога, трапяткога, ляснога, сьляпога, рабога, малога, крывога, вартавога, смачнога!, ні да кога, ад дышла да нарога, стога(р.), Бога(р.), смога(р.)

{панчоха(-і, -у, -ам), эпоха, раскідоха, шалоха(шалапут), салоха(неахайная), Салоха, ласоха(панадная да ласункаў), сівоха, цыцоха, ляпёха(седзень), плёха(рас.: потаскуха), чысьцёха, бянёха(нянька), танёха(усё таннае)}

*{парогі(-у, -ам), рогі, адзінарогі, пэдагогі, падлогі, казярогі, мярлогі, нарогі, хот-догі, насарогі, казярогі, абарогі, разлогі, вымогі(часу), бульдогі, ужогі, смогі, грогі, нарогі, асьміногі, адлогі, догі, астрогі, каталёгі, маналёгі, нэкралёгі, дыялёгі, ёгі(вучэньне), мартыралёгі, эпілёгі}, ногі, ногі ды рогі, строгі, бязрогі, аднарогі, разлогі(разгалісты), адлогі, колькі змогі

{чартапалохі(-у, -ам), гарохі, перапалохі, сохі, спалохі, рабохі(нячэсны прыбытак), наброхі(плёткі), лёхі, бянёхі(свавольствы дзіця)}, трохі

няўзмогу(рас.: невмочь)

*троху, воху-кроху, чапацца патроху

*улогам, жогам(упоперак), цёгам(цягнуць), Богам(т.), стогам(т.), грогам(т.), логам(т.)

рабохам(гвалтоўна), супрохам(прасіць), мохам(т.), гарохам(т.), за каралём Гарохам

*похап(ветру), спохап(рас.: хватка в борьбе)    

*спогад(спагада)

гогат, скогат, рогат

когут(певень)

ёгурт

шлёхат    

*наогул

алкогал(алькаголь)

*прогаль(прагалак), гогаль(фацэт), Гогаль, гогаль-могаль

Фогель

рогіль(цыркуль)

*слоган, Коган

бохан

*погань 

прохань(просьба)

*спогадзь(спагада), здогадзь(здагадка)

когаць, пазногаць, абджогаць, цогаць, зацогаць(забрудзіць), дзогаць(падскокваваць з грукатам), умалёгаць, шлёгаць

могуць

палохаць, самохаць(самахоць), чабохаць, спалохаць, вохаць, рохаць, чохаць(чхаць), шалохаць(варушыць), заплёхаць, плёхаць, станянёхаць(выпусьціць з рук дзіця або штосьці) 

..........................................................................................................................................

 

о(ё)(-)г(х)...

*доўга

чоўгаць(шырокім крокам), соўгаць

поўха(рас.: оплеуха)

падоўгу

поўху(даць)

*водгук

*розгі, бязмозгі, мозгі

*Волга

*Вольга, польга(рас.: льгота)

*сёмга, сьлёмга

чаромха

*стронга, Конга, філёнга

*шоргат

шорхат

сорга, корга(карга)

ворган

Георгі

Борхес

Зорге

торгам(т.)

корхам(кулаком)(т.)

шморгель(наждак)

шморгаць, торгаць, шоргаць

шорхаць

 

і(ы)г(х)...

*{адліга(-і, -у, ам), басалыга, Басалыга, візіга, джыга, інтрыга, індыга, камлыга, крыга, касталыга(ашуканец), калтыга(неахайны), квадрыга(чацьвёрка), кніга, катвіга(рас.: якорь), латрыга(гультай), ладыга(сьцябло), ліга, масталыга(масол), мядзьвіга(мядзьведзіца), мамалыга, Няміга, працмыга(рас.: проныра), псялыга, рыга(рукаў ракі), Рыга, сквалыга, сулдыга(галёнка), Сьцьвіга, сьліга(нахільная дошка), фатыга(неспакой), фастрыга(рас.: прымётка ниток), цмыга(працмыга), чыліга, шалдыга(валацуга), юрыга(юрлівы), Ядзьвіга, Ядвіга}

{парадзіха(-і, -у, ам), чарціха, каваліха, ільвіха, ліха, кіха(рас.: камера колеса), пыха, аддыха(перадышка), майстрыха}, ліха, ціха, сьціха(ціхама), наліха!(рас.: начерта!)    

*{уздрыгі(-у, -ам), узрыгі(рас.: рыдания), брыгі, адрыгі, камбрыгі, мігі, сігі}, даўгалыгі

{мніхі(-у, -ам), псыхі, чмыхі}, ціхі

*ні адзыву ні адрыгу

паціху, без аддыху, да здыху, ні слыху ні дыху, са штыху(зьбіваць), ліху(м.)   

*упіхам, піхам(піхаць), якім шыхам?(якім чынам?), ліхам(т.)  

*скрыгат

выхад

*папіхіч(папіхач)

*выгук

*выгул

*скрыгаль(скрыль), жыгаль(рас.: заусенец), штыгаль(сала)

флігель, тыгель, рыгель(рас.: задвижка)

*выган, цыган

выгін

*ціхень(слабы гром)

*флігер, нігер

выгар

*ліхасьць, ціхасьць

прыхісьць(прытулак)

*клыгаць, склыгаць(рас.: слопать, схавать), цыгаць, цмыгаць(рас.: шнырять), дыгаць, дрыгаць, дзыгаць, скрыгаць, залыгаць(хапнуць), джыгаць(розгамі), дыгаць(рас.: приседать в реверансе), плігаць(рас.: поно`сить)

дыхаць, пыхаць, лыхаць, чмыхаць, кныхаць(рас.: хныкать), талалыхаць(ісьці, кульгаючы), кіхаць(рас.: хихикать)

.....................................................................................................................................

 

і(ы)(-)б(п)...

*ніўхі

*выпхаць

*умызгі(заляцаньні)

сьлізгаць

візгат

высхад(рас.: исходное, исход)

*выджгаць

*вільгаць

*прымха

*фламінга, бінга, Інга, дынга

*кірха, ірха(рас.: замш), гдырха(рас.: трахея)

швыргаць

пырхаць

 

у(ю)г(х)...

*{дзяруга(-і, -у, -ам), кальчуга, папруга, абслуга, вятруга, ліхтуга(нягода), атуга(цяжкія абставіны), яруга, халуга(халупа), паслуга, недалуга, патуга, заслуга, бялуга, прыслуга, акруга, сяўруга, сычуга, зьвяруга, натуга, напруга, фрамуга, фуга, цэнтрыфуга, шчалуга(шчыліна), сабачуга, пянчуга, ваўчуга, латруга, валацуга, пуга, папуга (рас.: попугай), мачуга(балдава), глюга, фэлюга(судна), млюга(нямоглы), сталюга(вярстак),  калюга(каляіна), вілюга, мятлюга}, туга

{аблавуха(-і, -у, -ам), апуха(рас.: оторочка), аддуха(перадых), апялюха(луста), брахуха, балбатуха, вуха, весялуха, вілюха, віюха(расл.), завіруха, зваруха(злагада), запаруха(cтрава), замятуха, задуха, зеляпуха(недасьпелыя ягады), зыбуха, кастуха(сьмерць), каўзуха, капуста-цьвятуха, калюха(рас.: колючка, шип), ласуха, лысуха, ляксуха(рас.: понос), люха(залева), муха, макуха, медавуха, муха-яруха, мытуха(рас.: понос), папрадуха, прадуха(рас.: отдушина), пацяруха, патруха, паскакуха, паруха, пішчуха, псяюха, пяюха, плюха(рас.: хлябь), рабуха(рабая), развалюха, скруха, сівуха, скакуха, саладуха(рас.: кулага), Скаламбуха(пужалі дзяцей), сінюха, трасуха, таптуха(сетка), тармасуха, харашуха(прыгажуня), цяртуха, шаптуха, шчабятуха, юха(кроў з носу)}, глуха, суха, з вуха на вуха      

*{дугі(-ам), слугі, сустугі, застругі(сьнегавыя), сталюгі(хатняя мэбля)}, недалугі(рас.: малосильный)

марухі(мядзьведзь), жаўтабрухі, таўстабрухі, віславухі, без аддухі, бяздухі(рас.: бездыханный), папрадухі, Папрадухі(сузоре)    

*цугам, саматугам, плугам(т.), кругам(т.), паўкругам(т.), лугам(т.)

адным духам, трухам(подбегам), вухам(т.), пухам(т.), нюхам( т.)  

*сугат(рас.: груз)

*вугаль, г[к]угаль(жыдоўскае пірожнае)

тухаль(тухляціна)

*кухан(корж)

*флюгер

кухар

*сухасьць, глухасьць

*слухаць, паслухаць, дзьмухаць, патрухаць, чухаць, рухаць, трухаць, нюхаць, плюхаць, цюхаць(трухаць)

............................................................................................................................

 

у(ю)(-)г(х)...

*плявузгаць, лузгаць, здрузгаць(зьнішчыць)

друзгі (рас.: дребезги)

вузгал(рас.: изголовье)

вурзгаць(вурчаць)

*ульга(рас.: льгота), кульга(кульгавы), шмульга

шмульгаць(церці)

*юнга

нібэлунгі

*бюргер

катурхаць, раскатурхаць

 

Г(Х)2

чарга качарга

ляха саха

 

г(х)а

*{туга(-і, -у), смуга, слуга, вага, дуга, лузга, мязга, друзга, чарга, мітульга, сьлямга, качарга, пустальга(несурёзны), драбязга, пяшчуга(пяшчанік), Баба Юга, нага, цынга, сайга, тайга, тамга, імга, кабарга, карга, ірга, пярга, цюга, таньга, нуга, маладзьга, мітурга(трызьненьне), курага, суга(рас.: мыс), цьвільга(цьвіль), мутайга(каламуць), гуга(разгар бяседы), клуга(булдавешка)}, га, га-га, ага, немага, як мага, якга(імгненна), льга, двайга(двое), туй-га!(рас: ату!), наўкруга

{страха(-і, -у), вяха, трыбуха, ляха, труха, саха, юха}, лупцаха(даць), траха(амаль)

*(гай, загад, груган, гак, гарт, кагал, міргаць..!)

(няхай, стыхар, пазяхаць..!)

  

г(х)е(э)

*пэнгэ

Хе-хе, Хуанхэ

*(пурген, Дыяген, герц, абарыген..!)

(дырхем..!)

 

г(х)о

*яго, свайго, твайго, майго, чаго, каго, Арго, Марго, панаго, усяго, ого, го-го, Юго, і-го-го, таго, блізу таго

 Юхо, хо-хо 

*(ізгой, абцугоў, загон..!)

(сахор, недахоп, адхон, пастухоў..!)

 

г(х)і(ы)

*{ланцугі(-а, -у), пісягі, дубнягі, пірагі, тварагі, батагі, біцюгі, трысьнягі, мурагі, быльнягі, сітнягі}, сьнягі, сьцягі, багі, стагі, берагі, плугі, кругі, лугі, Кічагі(Арыён), абцугі, даўгі, благі, кі-гі, задарагі, дарагі, другі

{пастухі(-а, -у), катухі, катахі, кіяхі, імхі, шляхі, кажухі, грахі, хвартухі, штыхі, шыпухі(каташкі), сьвінтухі, мяхі, абухі, кіндзюхі(вантробы), канюхі}, бабухі(вантробы), глухі, сухі, ціхі, ліхі

*(гімн, гік, згінь..!)

(малахіт, небасхіл, архіў, бальдахін..!)

(гырк-гырк..!)

 

г(х)у

*рагу, магу, не магу, зьнемагу, перамагу, бягу, дапамагу, запрагу, стрыгу, зьберагу, ілгу, агу-агу, гу-гу, і тут гу-гу і там гу-гу, на рагу

крыху, як на пуху

*(гурт, густ, гук, гуз, агул..!)

(брахун, хунт..!) 

 

Г(Х)3

вараг пасаг

дах птах

 

...а(я)г(х)

*пасаг(рас.: приданное), вараг, ваг(тон), маг, батаг, шаг(шэлег), саркафаг, зыгзаг, Гулаг, арэапаг, сапрафаг, рыксдаг, Алаг, Рамэлаг, Абдулаг, Рагматулаг, Фэлаг, райхстаг, ляндтаг, сіпаг(нож рэзьніка), сьцяг, прасьцяг, нарасьцяг, абсяг, архіпэляг, аншляг, абшляг, працяг, вадацяг(рас.: водокачка), коркацяг(адкаркоўнік), зацяг(рас.: вербовка), самацяг, нарасьцяг, адцяг, дасяг(дасягненьне), небасяг(хмарачос), яцьвяг

альманах, ачах, амфібрах, абмах, Аўдэнах, бах-бах, бабах-бабах, біты шлях, Бах, валах(рас.: скопец), гмах, дах, далавах(на доле), жах, замах(рас.: покушение), катах(рас.: серёжка вербы, берёзы), Казах, крах, конь-валах, кіях, лях, ланцах(псых), манах, мах, на бабах, наўзмах(рас.: наотмашь), на ўвесь мах, на часах(рас.: на сносях), наўспрах, пах, птах, падзішах, размах, спрах, страх, Стах, тальмах(рас.: перевязь), умах(мігам), узмах, у гадах, у галавах, фэлах, чах-чах, шах, шлях, шамялях!(рас.: шусь!), Эўстах, Яўстах

*Райх

*Бакх

*ранг, бумэранг, мустанг, арангутанг, шлянг

*манарх, экзарх, герарх, ярарх, Арыстарх, Плютарх, парх(пархаты), патрыярх

 

...е(э)г(х)

*сьнег, бег, падбег, велапрабег, печанег, разьбег(рас.: расхождение), насьлег, шпег,  зьбег(акалічнасьцяў), зьбег(адток), начлег, стратэг, каўчэг

сьмех, пасьмех(рас.: посмеяние), усьмех, пустасьмех, насьмех, мех, пасьпех(сьпешка), недасьпех(рас.: недосуг), сьпех, насьпех, плех, вех(рас.: цикута), грэх, (г)арэх, чэх, брэх, пустабрэх, узрэх, цэх, распрарэх(прарэз), крэх(трэск)

*шэйх  

*прэнг(рас.: позорный столб)

*Вюртэмбэрг, Кройцбэрг, Гайдэльбэрг

зьверх, верх, сухаверх, наверх, паўзьверх(рас.: поверх), паверх, уверх, стэрх(белы журавель), Вэрх

 

...ё(о)г(х)

*астрог, аднарог, асьміног, абарог, Бог, бярлог, батог, бульдог, быльнёг, глог(рас.: боярышник), грог, далібог, дапамог, дыялёг, дубнёг, ёг, запрог, зьбярог, залог, змог, засьцярог, казярог, каталёг, лог, лёг, мурог, мярлог, мог, маналёг, мартыралёг, нарог, няўзмог, ног(р.), нэкралёг, парог, пэдагог, пірог, перамог, памог, прылёг, рог, разлог, стог, смог, Сварог, сітнёг(рас.: ситник), тварог, трысьнёг, ужог, узмог, хот-дог, цальнёг(цалік), эпілёг

(правадох(м.), кустох..!), гарох, мох, спалох, удвох, жох, Малох, перапалох, чартапалох, чох(чханьне), рох-рох, вох-крох, утрох, па швох, усох, адсох, ссох, усемярох, учацьвярох, учатырох, вятох(ветах), прох(рас.: прах), вадапалох(шаленства), лёх, увасьмёх, усямёх, ушасьцёх, упяцёх, цёх-цёх

*поўх(рас.: оплеуха)

*гонг, манафтонг, дыфтонг, шэзлёнг

*торг, шорг-шорг, шморг-шморг, наборг(напавер), Георг

корх(рас.: пядь)

 

...і(ы)г(х)

*уздрыг, брыг, аблыг(абылганьне), адлыг(адтэрміноўка), застыг, узрыг(рас.: рыдание), наўзрыг(наўзроў), дрыг(шок), земляздрыг(землятрус), міг, сіг(крок), наўсьціг(наўздагон), спасьціг, уміг

(залатых, пустых..!), слых, запых, перадых, уздых, удых, аддых, калых-калых, дых, вададых(зух), наўздых(рас.: со вздохом), пых-пых, васьмярых, семярых, адных, успых, ускалых, псых, штых(багнэт), жмых, лых, кацатых(шыла), іх, зьвіх, шліх, усіх, тваіх, маіх, сваіх, якіх, такіх, дваіх, траіх, суціх, аціх, абаіх, кіх-кіх(рас.: хи-хи)

*Сійг

*удрызг  

*рынг

*намірг

пырх-пырх

 

...у(ю)г(х)

*ланцуг, плуг, струг(судна), луг(шчолак), цуг, круг, наўкруг, пруг, успруг(напружаньне), ашуг, біцюг

пастух, абух, кажух, зух, аглух, пажух, дух, чуй дух, чым дух, рух, зрух, пух, да белых мух, катух, хвартух, удвух, злыдух, пратух, бабух, трыбух, лантух(вялікі мех), цяльпух, галоўбух, сам-двух(удвох), дзьмух-дзьмух, вецер-дзьмух, шыпух(каташок), сьвінтух(рас.: свинтус), самарух(рас.: самоход), нюх, удзьвюх, канюх, пянцюх, шкадзюх(шкадлівы), сьмярдзюх, кіндзюх(пуза), пінцюх(пяніца)

*удрузг

*нібэлунг

*мэталюрг, дэміюрг, хірург, Люксэмбург, Санкт-Пецярбург, Аўгсбург, Рэгенсбург, Пітсбург, Яганэсбург