ДЖ(Ч)1

гладжу здраджу

жабрача плача

 

а(я)дж(ч)...

            *{нястача(ы, -у, -ам), жабрача, юнача, бядача, дастача, недастача, недадача, астача, падача, перадача, радыёперадача, справаздача, крача, аддача, дача(даваньне), кляча, адмяча(адліга)}, скача, плача, аднача(аднак)

{ламачча(-у, -ы, -ам), хмызьнячча}, Бакачча

ададжа

            *{вужачы(-ым), дрыжачы, ляжачы, рыбачы, кусачы, бядачы, ішачы, жабрачы, пасчлугачы(рас.: прислужник), слугачы(рас.: служащий), саслугачы(рас.: сослуживец), лайдачы, юначы, лядачы, сабачы, гарачы, гусачы, паслухачы(рас.: послушник), дзіцячы, сьвінячы, цялячы, варанячы, сьпячы, стаячы, хадзячы, мярцьвячы, быдлячы, ягнячы, вісячы}, Карачы

*мячык, квачык, гарлачык(рас.: кувшинка)

жачак(велікоднае яйка), пачак, [К1 а(я)(-)к: качак(р.), падачак]

            *гладжу, здраджу, наджу, памаджу, згладжу, раджу, нараджу, зладжу, гаджу, згаджу, адваджу, заваджу, ваджу

наастачу, у прыдачу

плачам(т.)

*няйначай

*качар

зачыр(рас.: паз)

*{убачыць(-у, -ым), зазначыць, бачыць, плачыць, дзівачыць, раскарачыць, раскулачыць, тлумачыць, тарачыць(цягнуць), лайдачыць, перайначыць, зьіначыць, значыць, адзначыць, зазначыць, прабачыць, кудлачыць, змантачыць, мянтачыць, майначыць, майгачыць, вядзьмачыць, прамантачыць, гайдамачыць(мантачыць), прадбачыць, жабрачыць, прызначыць, рачыць(рас.: соизволить, благоволить), скамячыць, дзячыць, аддзячыць}

            ......................................................................................................................................................

 

а(я)(-)дж(ч)...

*спраўджу

абвінаваўчы, пазнаваўчы, прыродазнаўчы, пераканаўчы, папраўчы, параўнаўчы 

*Радча

дарадчы

братчык

матчын  

*нашча, пашча, злашча(рас.: найпаче)

немудрашчы, прапашчы, лядашчы, заваляшчы, нездаляшчы, гуляшчы

лядашчык

нашчадзь(рас.: потомство)

зашчыт(рас.: фронтон)

зьлядашчаць

расхляшчыць, разьяшчыць(акно), улашчыць(уласкавіць), нашчыць

яшчур

*мамчын

зьлямчыць, лямчыць

*Гянджа

ранча

паўстанчы

складанчык, тушканчык, Данчык

*няньчыць, таньчыць  

*абскарджу

тарча(шчыт)

гаспадарчы

гарчык

харчам(т.)

 

е(э)дж(ч)...

*арпэджа, сальфэджа

{сінеча(-ы, -у, -ам), галеча, веча, палахнеча, малеча, калатнеча, скупеча, варажнеча(рас.: вражда), цеча(рас.: течь), плытнеча, патапеча, пылеча, печа(рас.: опека), еча(стрававод), пустэча, сустрэча, стрэча, старэча, макрэча, гарчэча, халадэча, прастэча, гушчэча, глушэча, талачэча, хмярэча, немярэча(непраходная мясьціна), мярэча(дрыгва), камарэча}, трапеча, шчабеча

{зарэчча(--у, -ам), міжрэчча, надрэчча, запечча, падпечча, заплечча, перадплечча, старавечча, спрадвечча, аплечча(сьпінка крэсла)}

*мядзьведжы

плечы, печы, шыракаплечы, заечы, кабечы, авечы, чалавечы, звышчалавечы, кабечы, па-чалавечы, шляхечы, нечы, ні да печы ні да рэчы, карцечы(р.), сечы(р.), рэчы, у грунце рэчы, старэчы, дарэчы

*суседжу, дагледжу, агледжу, прыгледжу, абгледжу, вярэджу, прарэджу, папярэджу, апярэджу

аквечу, прывечу, прыкмечу, засакрэчу, насустрэчу

рэччу(м.), печчу(м.), карцеччу(м.), сеччу(м.)  

*глечык, мечык

чалавечак, запечак, абечак(у рэшаце), аплечак(рас.: предплечье), апечак(рас.: опечье), гаршчэчак, вяршэчак, мяшэчак, [К1 е(э)(-)к: сьвечак(р.), авечак ] 

*нечас(ліхалецьце)

*лечым, нечым

мечам(т.)  

*вечар, надвечар, дзявіч-вечар

 *нечысьць

*{калечыць(-у, -ым), нявечыць, зьнявечыць, забясьпечыць, прысабечыць(прыўласьціць), пярэчыць, запярэчыць, раскірэчыць, прырэчыць(рас.: обречь), адпрэчыць, аспрэчыць, удэчыць(рас.: всучить)}, гергечыць, лечыць     

            ..............................................................................................................................................

 

е(э)(-)дж(ч)...

*пэйджар

капейчын, жнейчын, салавейчын, зьмейчын

клейчык(рас.: желатин)

*пеўчы

дзеўчын

хлеўчык, Леўчык

*чэпчык

шэпча

*легчы, легчы!(рас.: ложись!), улегчы(рас.: припуститься), прылегчы, аблегчы, узлегчы(рас.: налечь), запабегчы, бегчы, пабегчы, запрэгчы, распрэгчы

*Седча

сьледчы, дасьведчы, дасьледчы

зрэдчас

глетчар, дыспэтчар

асьведчыць, сьведчыць

*ежджу

заежджы, наезджы, праежджы

ежчы(конь)

пешчы, ешчы(непераборлівы ў ежы)

плешча, цешча

пешчу, бэшчу, запярэшчу

цешчын

не да ешчаў

клешчыць, сплешчыць

*крэкча

адсекчы, секчы, пасекчы

*фэльчар

вузельчык

*вэнджу

парэнча

фрэнчы, прымірэнчы, выяўленчы, аднаўленчы, вызваленчы, запаленчы, маўленчы(рас.: устный)

{кленчыць(-ым, -у), енчыць, укленчыць, заенчыць, кавенчыць, мэнчыць}

кудменьчык(ладанка), каменьчык, агеньчык, грабеньчык, праменьчык

*сцьверджу

абясьмерчу

гутапэрча

сьмерчы, верчы(скруткі), даверчы(ліст)

Чэрчыль

перчыць

  

ё(о)дж(ч)...

*агароджа(-ы, -у, -ам)

{патароча(-ы, -у, -ам), моча(макрэча), коча(фаэтон), вадаточа(пратока)}, хоча, плюскоча, булькоча, рагоча, ляскоча, цьвікоча, сьвіргоча, зіхоча, грукоча, шалпоча, клякоча, балбоча, саскоча, мігоча, шапоча

{клочча(-ы, -у, -ам), вочча, зааблочча, падаблочча, падвочча, забочча, Замасточча}

*усжоджы, няўсходжы

вочы, ночы, прарочы, штоночы, рабочы, паўночы, ахвочы, дабрахочы(шчодры), сарочы, сірочы, сурочы, дзявочы, за вочы, у сьвет вочы(рас.: куда глаза глядят), на свае вочы

*лагоджу, улагоджу, шкоджу, зашкоджу, пашкоджу, перашкоджу, выводжу, паводжу, заводжу, даводжу, наводжу, разводжу, распагоджу, заходжу, усходжу, прыходжу, уваходжу, падыходжу, знаходжу, смуроджу, вілаводжу, засяроджу

заахвочу, замаркочу, забалочу, дасхочу

ноччу

*ускалочак(калок), (паночак, галубочак..!), [К1 е(э)(-)к: ночак(р.), вочак]

*вочап(калодзежа)

*почат(самае першае), напочат(рас.: на манер), кочат(рас.: уключина)

почут

*почырк, прочырк    

*сарочын

*Роджэр

*усходжасьць, няўсходжасьць

сірочасьць, почасьць, ахвочасьць

*{крочыць(-у, -ым), скочыць, наскочыць, пераскочыць, абясточыць, прарочыць, сурочыць, збочыць, ускочыць, талочыць(у талацэ), сталочыць(стаптаць), прытарочыць(прывязаць рамянямі), натрочыць(рас.: навьючить), азмрочыць, задзіночыць(абяднаць), шлакочыць, пераночыць(пераначаваць)}, точыць, мочыць, замочыць, намочыць, сочыць, правочыць(рас.: прозевать), як звочыць

варочаць   

           ..................................................................................................................................................

 

о(ё)(-)дж(ч)...

*войча

аднойчы, двойчы, тройчы, забойчы, братазабойчы

сойчын

асвойчыць(прыручыць)

*моўча, воўча

змоўчу

моўчадзь

станоўчы, адноўчы(рас.: воспризводительный), устаноўчы, нездароўчы, уратоўчы, выратоўчы, воўчы, аленегадоўчы, адбудоўчы, апрацоўчы, параўноўчы, лоўчы, падлоўчы, сьвінагадоўчы

*кузобчык(рас.: кузовок)

хлопчык, Усхопчык

топча, хлопча

*садаводчы, даводчы, паляводчы

гародчык

Мётча

*дрожджы

плошча, хвошча, прошча(сьвятая мясьціна), цёшча

тоўшча

Польшча

зайздрошчу

адпомшчу

мудрошчы, мудрагошчы, любошчы, пахошчы(пахі), шкадошчы

цёшчын

пошчак

дожджык

нябожчык

лабошчык(рас.: бабник)

ухватошчах(похапкам)

кошчыць(драпаць)

моршчыць, зморшчыць, тапоршчыць 

*росчын(акна)

*смокча, квокча

*перапёлчын

*комчыць, скомчыць    

            *конча(рас.: непременно)

            абарончы, забарончы, гончы

            скончыць, прыкончыць, закончыць

стончаць

*жыватворчы, міратворчы, выборчы, творчы, вытворчы

 

і(ы)дж(ч)...

*{здабыча(-у, -ам, -ай), дабыча}, скавыча, клыча, казыча, мармыча, чавыча, кліча

{капрычча(-у, -ам), касмычча, аблічча}

*Фіджы, брыджы

ваяўнічы, ратаўнічы, піўнічы, індычы, маляўнічы, будаўнічы, вартаўнічы, кіраўнічы, чараўнічы, пераднічы(рас.: передовой), таямнічы, паляўнічы, лясьнічы, клічы, даньнічы(рас.: даньщик), паплаўнічы(вартаўнік палёў), Смалявічы

*ненавіджу, згіджу, абрыджу, збрыджу

магнічу, размагнічу, зьмікічу, сычу, насычу, скапычу 

імбрычак(жлукцік), [К1 і(ы)(-)к: абязьлічак(р.), адмычак...]

*звычай, зазвычай(рас.: как правило), надзвычай 

*вычын(рас.: подвиг)

*{зычыць(-у, -ым), узычыць(рас.: предоставить), склычыць, клычыць, скулдычыць, пазычыць, датычыць, матычыць, адпрычыць, утурлычыць(у галаву), спанталычыць(зьбіць з панталыку), кандычыць(драць за валасы), клічыць, бліскавічыць, крынічыць, зазьнічыць, іглічыць, цьвічыць(рас.: школить),  павялічыць}, лічыць, разьлічыць, зьлічыць, налічыць, абязьлічыць, падлічыць

вычуць  

....................................................................................................................................................

*парыўчы, жыўчы, ажыўчы(рас.: живительный), спажыўчы(рас.: питательный), забыўчы(забыўлівы)

піпчыць(курыць)

*кітчы

*урвішча, агнішча, папялішча, сьвішча, карнявішча, слаявішча, гразішча, гарадзішча, халадзішча, днішча, пылішча, мятлішча, памялішча, ільнішча, льнянішча, дубішча, зграішча, макавішча, такавішча, гарышча, ігрышча, іржышча, дварышча, азярышча

кладзішчы(могілкі)

чышчу, ачышчу, зьнішчу, нішчу

блішчык(рас.: блёстка)

плішчыць, нішчыць, сьвішчыць

*вільчык

*вымчаць

*карынджа(крывое)

джынджык(рас.: хлюст), спрынджык

лінчы

пінчар     

 

у(ю)дж(ч)...

*{ануча(-ы, -ам), куча}

{сучча(-ы, -у, -ам), стручча, паўнагучча, сугучча, Уручча}, Фэручча

*вярблюджы

{бліскучы, барсучы, бадучы, бразгучы, бягучы(год), балючы, відучы(рас.: зрячий), гаручы, грымучы, гнятучы, гадзючы, гаючы, дрымучы, зыбучы, жыгучы, жывучы, квітучы, кіпучы, калючы, ліпучы, лятучы, лінючы, мінучы(рас.: недолговечный), неўміручы, невідучы, немінучы, няйдучы, паўзучы, папаўзучы, пякучы, пахучы, плакучы, пяючы, пянючы, растучы, рыпучы, сыпучы, сьляпучы, сысучы, сапучы, сьмярдзючы, смылючы, траскучы, тапучы, трывучы, цягучы, ядучы}

вяпруччы, Бэрталюччы

*спаскуджу, паскуджу, спуджу, адпуджу, забруджу, бруджу, маруджу, прамаруджу, вуджу

надакучу, абязгучу, агучу, канючу, скаламучу, збаламучу

унучак, [К1 у(ю)(-)к: пякучак(р.), ручак...]

абручык

*фючарз

*суччын

*вучань

*вучыць(-ым), мучыць, лучыць, злучыць, адлучыць, разлучыць, агучыць, улучыць(патрапіць у цэль), абязгучыць, абязручыць, надакучыць, сучыць, ручыць(шчасьціць), канючыць 

......................................................................................................................................................

 

у(ю)(-)дж(ч)...

*Любча

купчы

*пілсудчык

путчы

*пушча, гушча, гушчай-гушча, скаралюшча(рас.: раковина)

невідушчы, непітушчы, гарушчы(гаротны)

тлушчам(м.)

трушчыць, раструшчыць, аблушчыць, пералушчыць, лушчыць, сплюшчыць(вочы)

*чукча

*мульча

ульчы

зязюльчын(лён), бабульчын

*курчы

скурчыць, настабурчыць(натапырыць), падкурчыць 

 

ДЖ(Ч)2

раджа крывянджа

алыча саранча

 

дж(ч)а

         *{паранджа(-ы, -у), раджа, сьлепянджа(падсьлепаваты), крывянджа(клышаногі), Хаджа}

аранча(-ы, -у), алыча}, наўцекача, апрача, дзеркача(даваць), старча(даць), ракача(ракам), рагача(нагамі ўгору)

            *(джаз, на дражджах, ураджай, Бірабіджан, нараджаць..!)

(час, адчай, карчак, качан, верашчаць..!)

 

дж(ч)э

*{абсячэ(-ы), апячэ, валачэ, дапячэ, расьпячэ, сьпячэ, звалачэ, завалачэ, зацячэ, натчэ, прадрачэ, пацячэ, перасячэ, пячэ, сьсячэ, сячэ, стаўчэ, сьцячэ, таўчэ, тчэ, цячэ, уцячэ, урачэ}, яшчэ

*(бражджэць..!)

(мячэт, хутчэй, ушчэнт, чэк, зьялчэць..!)              

 

дж(ч)о

*{плячо(-а), дзяўчо, хлапчо, сьвінчо, ваўчо, крумкаччо, рагаччо, суччо, руччо, клыччо, мужыччо}, харчо

*(чорт, вачох, чос, слухачоў..!)

 

дж(ч)ы

*дажджы                                                               

{абручы(-а, -у), асначы, баршчы, барадачы, вусачы, гарлачы, гледачы, драчы, дрыгавічы, дзеркачы, дзеячы, залыгачы, зіркачы, зівачы(рас.: миндали), крумкачы, квачы, кляшчы, кашчы, карчы, карачы, ключы, капачы, кірпачы, кудлачы, касмачы, касачы(рас.: касатики), крывічы, керзачы(боты), Кігачы(Арыён), ляшчы, лычы, лабачы, лупачы, маркачы, майгачы(маякі), мантачы, мячы, маршчы(зморшчыны), налыгачы, насьцігачы, пугачы, панічы, папіхачы, паслугачы, плашчы, прышчы, плюшчы, пскавічы, рагачы, рвачы, рыфмачы, скрыпачы, сурмачы, стукачы, спатыкачы, сахачы, Сахачы(Вялікая Мядзьведзіца), слухачы, секачы, спавядачы, смаркачы, спавівачы, сычы, сыргучы, сьцегачы, санурачы, сьвішчы, ткачы, таўкачы, трубачы, уцекачы, уздыхачы, храшчы, харчы, хрушчы, хвашчы, цягачы, чытачы}, плывучы, летучы, несучы, уначы, паначы

{атачы(-у), аблягчы, абсьвішчы, асьвішчы, бурчы, балбачы, буркачы, блішчы, вучы, вуркачы, вішчы, верашчы, вашчы, гучы, гарачы, грукачы, гергечы, гагачы, даручы, далучы, екачы, загучы, злучы, змачы, замычы, зьмякчы, зарагачы, залічы, залячы, зьлічы, засьвішчы, імчы, крычы, кракчы, казычы, клекачы, квахчы, лучы, лічы, лячы, лескачы, лапачы, маўчы, мычы, мачы, мармычы, навучы, налучы, намачы, прагучы, прасачы, падлячы, палячы, памаўчы, палашчы, рагачы, разгарачы, сачы, сквірчы, скачы, спалучы, сучы, смакчы, сакачы, скрыгачы, сьвішчы, скавычы, тырчы, трашчы, тачы, тупачы, трапячы, цурчы, шапчы, шапачы, шлакачы, шчабячы}, магчы, змагчы, перасячы, пячы, расьсячы, пасягчы, валачы, стаўчы, затаўчы(салам), тчы, дапамагчы, зьнемагчы, засьцерагчы, перамагчы, сьцерагчы, валачы, урачы, пірагі адпячы

            *(джын, джынс, таджык, дажджыць..!)

            (далячынь, пачын, чым, чынш, лячыць..!)

 

дж(ч)у

*суджу, ваджу, саджу, сяджу, студжу, астуджу, цаджу, сцаджу, пасаладжу, дагаджу, ашчаджу, бразджу, узбуджу, асуджу, раджу, нараджу, гараджу, буджу, разбуджу, абуджу, дасяджу, гляджу, хаджу, пахаджу, схаджу, прахаджу, скараджу, загараджу, заблуджу, сьмярджу, дажджу(р.)

азалачу, абагачу, адплачу, асьвячу, асірачу, акручу, ахрышчу, апрашчу, адрашчу, адпушчу, апавяшчу, абвяшчу, апушчу, даплачу, дапушчу, заплачу, затрымчу, залачу, зіхачу, зьлячу, зьлічу, закачу, закіпячу, змучу, захачу, змалачу, замучу, згушчу, ікачу, Ільічу(д.), качу, карачу, казычу, кручу, кіпячу, лячу, лічу, мігачу, малачу, мармычу, машчу, намучу, намашчу, нарашчу, налічу, на ваччу, плачу, падлячу, пакарачу, пазалачу, прысьвячу, палячу, перахрышчу, прырашчу, парабашчу, папашчу, прарашчу, пушчу, падлічу, плашчу(д.), рашчу, разьмяшчу, разьлічу, скарачу, сьвячу, скручу, скашчу, спушчу, спрашчу, сумяшчу, трымчу, умяшчу, узрашчу, узбагачу, уваччу, хачу, хрумшчу, хвашчу(д.), чмучу, шамачу, шапачу

*(Джус(Урфін)..!)

(бунчук, чур, чунь, чуб, пачуць..!)

(шчур, шчунь, ушчук..!)  

 

ДЖ(Ч)3

дождж хвошч

рыфмач уздыхач

 

...а(я)дж(ч)

снач(рас.: бурлак), адзнач, азадач, аддзяч, абдзірач, абач!(рас: ба!), бач, бубнач, выглядач(рас.: соглядатай), вымыкач(рас.: выключатель), выдумляч(рас.: выдумщик), гарлач, глядач, драч, дзяркач, даглядач(рас.: досмотрщик), рухач(рас.: движитель), залыгач, заклiнач, зазнач, заплач, змышляч(рас.: лицемер), крумкач, квач, кумач, капач, кірпач, кудлач, касмач, карач(брудны ручнік), карамзач(сукаватае дрэва), ківач(рас.: маятник), лабач, лахмач, маркач, майгач(рас.: маяк), мантач, мацач(рас.: щуп), налыгач, насьцігач, наўскач, няўзнач(няўзнак), плач, пугач, папіхач(рас.: халуй), паслугач, прымач, пабач, прабач, прамантач, пляскач(рас.: плюшка), пярвач, павітач(хто віншуе), павядач(рас.: вестник), партач, памагач(рас.: споспешник), пазывач(рас.: судебный пристав), падавач, рагач, рыфмач, растлумач, рухач(рас.: движитель), скрыпач, сурмач, стукач, сухач, сьцягач, санурач, спатыкач, слухач, сякач, спавядач, смаркач, спавівач, смач(рас.: аппетит), слінкач(рас.: слюнтяй), склікач, ткач, таўкач, трубач, тлумач, уцякач, уздыхач, убач, усхваляч, хітляч(рас.: лицемер), цягач, ці-бач(рас.: вишь-ли), чытач, шукач(шукальік), штурхач(рас.: толкатель), што зач?(рас.: кто идёт?), яднач(арбітар), як-бач(рас.: в два счёта)

*кашч, плашч, храшч

*грайшч(рас.: восторг)

*ланч

*матч

*харч

  

...е(е)дж(ч)

            *катэдж, каледж

меч, карцеч, карпеч(гарбаты), печ, з плеч у печ, сеч, рэч, насамрэч, насупярэч(насуперак), насустрэч(насустрач), не пярэч, крэч(лямант), немярэч(непраходнае месца)

            *бэйдж, Пэйдж

*скетч, кэтч, Тэтч

*лешч, клешч

сьвершч(цвыркун)

*фрэнч, ленч

*сьмерч, верч(рас.: моток)           

 

...ё(о)дж(ч)

*ноч, суроч, падскоч, лева-збоч!(рас.: принять влево!), права-збоч!(рас.: принять вправо!), апроч, наўзбоч, наўвоч, штоноч, збоч, абноч(тае самае начы), коч(фаэтон)

*фольксдойч

*ціхамоўч

*скотч

*дождж

хвошч

боршч, зморшч(зморшчына)

тоўшч(тоўшча)

*Джордж

корч, насторч(старчма), сторч(стаць)

 

...і(ы)дж(ч)

*паніч, кліч, пакліч, дрыгавіч, крывіч, прыйміч(рас.: приёмыш), Зьніч(сьвятарны агонь), Пціч, Ільіч, сыч, лыч, усутыч, пазыч, зыч, апрыч(асобна), наапрыч(рас.: порознь), паапрыч, сарыч, хрыч, наўсутыч, звыч(звычайна)

*кітч

*лінч   

                       

...у(ю)дж(ч)

*абруч, сургуч, галаруч(рас.: голыми руками), руч(зручнасьць), праваруч, леваруч, злуч(злучнік), упералуч(рас.: наперерез), уруч(рас.: врукопашную), ключ

*путч

*хрушч, тлушч

*курч