К1

сабака кусака

 

а(я)к...

*{адзнака(-і, -у, -ам), азнака(рас.: признак), аграмака(гуляка), апівака, аддзяка, абсьмяяка, верашчака(мачанка), вужака, выпівака, ваяка, выхваляка, выскаляка, дрыжака(дрыготка), дахадзяка, жвака(жвачка), жалязяка, задавака, зялязяка, імжака, кульбака(кульба), кусака, кляака, кукабака(шпень), Кукабака, круцяка, каняка, ламака, макака, небарака, нездаляка, патырчака, памарака(слупняк), пазнака, падзяка, раскудлака, раскарака, разявака, служака, сабака, салака, салупяка(разявака), табака, хадзяка, чарапяка, чарцяка}

*{прысмакі(-у, -ам), дакі, знакі, смакі, вурдалакі, сагайдакі, ракі, ваўкалакі, кадзілакі, аракі, андаракі, лапсэрдакі, баракі, бакі, лакі, шлакі, гакі, каракалпакі, жмакі, варацакі(ваніты), хракі(флегма), лякі(страхі), аўстрыякі, задыякі, палякі, маньякі, кракавякі}, адзінакі(такі самы), аднакі(аднолькавы), дацца ў знакі, няўзнакі, хакі, ніякі, дваякі, злаякі(злаякасны), траякі, абыякі, кожны-ўсякі, разнаякі(разнастайны)

мяккі

*з гакам, макам(сесьці)

*як маку, ні знаку, наўдаку(наўрад-ці), дасмаку, зь пераляку

*закіп, накіп

накуп(рас.: подкуп)

*мякіш

*закіс

ракурс

*закусь

закісь

накась

*аракул

*вакуўм

*дыякан

бакен

*абыякасьць, якасьць, злаякасьць

мяккасьць 

*закуць

плакаць, цюгакаць, гакаць, гракаць(рас.: каркать), акаць, кугакаць, хакаць, талалакаць(балбатаць), жвакаць, балакаць, мякаць, чвякаць(рас.: чавкать), цьвякаць, жмякаць, якаць, бянякаць(рас.: говорить обиняком), пякаць(рас.: мыкать), якаць

накідзь, унакідзь

            ..............................................................................................................................................

 

а(я)(-)к...

*{грайка, акрайка, балабайка, лядайка(пякотка), тайка(лепшая сяброўка), лайка, зграйка, спатайка(неспадзявана), шайка, кітайка(стужка), байка, швайка(шыла для колкі сьвіней), шалупайка, лушпайка, таратайка, фуфайка, чайка(лодка), чартапхайка(самаход), самадайка(прастытутка), перапячайка(рас.: булочница), чубайка(хахол), яйка}, зайка

*лаўка, безрукаўка, жыжаўка(рас.: прышч), застаўка, няўпраўка, упраўка, каўка(галка), пячаўка(пякотка), іржаўка, караўка, гаркаўка, чарнаўка(мнішка), Чарнаўка(вёска), Краслаўка, крываўка(дызэнтэрыя), плюгаўка, халяўка, пяўка, пяўка-пугаўка, гнаяўка(скула), маляўка, Маляўка, сіняўка, бадзяўка(распусьніца), валяўка(прастытутка)

напаяўку(напагатове)

акраўкі, мляўкі

гаўкаць, каўкаць, хаўкаць, курняўкаць, яўкаць, заяўкаць

*бабка, прабабка, дзярабка, жабка(ангіна), курка-рабка, скабка(стрэмка), вабка(рас.: прелестница)

лапка, шапка, крапка, драпка, лапка-драпка, канапка(2), храпка, кацялапка, чучарапка(чучанка, суглоб), зяпка, цяпка, аляпка(птушка)

абабкі, вабкі

гусялапкі, увашлапкі(рас.: в обхват)

нахапкам

*вагкі

 пахкі

тахкаць, бахкаць, яхкаць 

*градка, згадка, загадка, здагадка, аладка, асадка(самапіска), зарадка, разрадка, кладка, складка(рас.: взнос), акладка(вокладка), супрадка, грамадка, раскладка, засадка(рас.: кознь), чалядка, аглядка, шакалядка

жатка, аўчатка(рас.: агнец), адрасатка, курапатка, пальчатка, братка, матка, татка, стужатка, рагатка(рас.: застава), зубчатка, аплатка, кратка, кашлатка, крылатка, нататка, прамакатка, рабатка(кветнік), затка(затычка), чубатка, апратка, макатка(вышыўка), небажатка, шаршатка(тоўстая голка), стырнатка(сітаўка), букатка(хлеба), датка(рас.: подаяние), дадатка, гараватка(узвышша), рукавятка, дзіцятка, немаўлятка, варятка, дзясятка, ятка(шапік), вятка(рас.: ватага), (зубранятка, мышанятка..!)

 парадкі, нашчадкі, нападкі, гладкі, садкі(рас.: давкий), ападкі, спадкі, пляскаць у ладкі, падкі, пазадкі, засадкі(рас.: козни), вадкі, украдкі(крадком), і анігадкі(рас.: и ни гу-гу), без аглядкі, Калядкі

выдаткі, пачаткі, падаткі, палаткі(рас.: полати), статкі, спаткі(дзіц.: спаць), канчаткі, ні хаткі ні градкі, Сьвяткі, усьпяткі(абцасы), яткі(злосны)

звыпадку, зпарадку, адзадку, да парадку

спачатку, даканчатку, напачатку, наастатку

парадкам(ісьці), такім парадкам, сваім парадкам

за выняткам, пад дастаткам(досыць)

картка

садкасьць(даўкасьць), гладкасьць, вадкасьць

*частка, пастка, застка, мастка(рас.: мастика), пярвястка(рас.: первопричина)

грувасткі

*качка, скрыпачка, драчка, мастачка, цыркачка, глядачка, казачка, слухачка, выбівачка, дзівачка, швачка, гарачка, перабірачка, крачка, марачка, сьпявачка, сабачка, жабрачка, плачка, нябачка(хто ня бачыць вакол сябе), схачка(клуб, гурток), ні качка ні швачка, Вячка, сваячка, зямлячка

з гарачкі, апірачкі(рас.: лыжные палки)

зьнябачку(рас.: непредвиденно)

на карачках  

*грамадзкі, калярадзкі, Завадзкі

дзівацкі, брацкі, лявацкі, кандыдацкі, адвакацкі, ткацкі, сенацкі, штацкі, кулацкі, чумацкі, казацкі, марацкі, прымацкі, кунацкі, абацкі, байбацкі, чужацкі, крыжацкі, жабрацкі, мастацкі, пірацкі, славацкі, гдядацкі, заліхвацкі, ваяцкі, сваяцкі, азіяцкі, бядняцкі, Бяляцкі, дзесяцкі, серадняцкі, здаравяцкі, вуніяцкі

самаркандзкі, галяндзкі, флямандзкі, зэляндзкі, шатляндзкі

зьнянацку, пазаліхвацку

цацка

сцацкаць

радзька, дзядзька

бацька 

*бражка, спражка, даважка, калымажка, каражка, паражка(рас.: поражение), ражка(балея), схажка, расхажка(рас.: уход), даважка, зацяжка(рас.: трудновато), нацяжка, сьцяжка, падцяжка, абцяжка, сярмяжка

мянташка, казашка, кашка, мурашка, плашка, шашка, пастрашка(грозьба), прыстрашка, чарапашка, адамашка(ядваб), фісташка, абмашка(промах), пляшка, звадыяшка, балабяшка, каўтляшка(камячок), яшка(шайка)

важкі, даважкі, цяжкі

прашкі(плёткі), наапашкі(рас.: внакидку), апашкі, шашкі, пад пашкі

узацяжку, урасьцяжку

пад пашку

*казка, падпяразка, падказка, падвязка, завязка, зьвязка, абвязка, прывязка, навязка(штраф), зялязка

ласка, няласка, раска, краска, каска, маска, закваска, фаска, фугаска, папаска(кармленьне ў час прыпынку), фіяска, яска(іскра), мяска, падпаяска

гразкі, абхазкі, абавязкі, вязкі

баскі, манаскі, з ласкі, парнаскі, дамаскі, папуаскі, наскі, ляскі, бляскі, златабляскі, баляскі, княскі, падляскі

у зьвязку

у ласку(ўбіцца)

ляскат, бляскат, пляскат

ляскаць, заляскаць, запляскаць, пляскаць

уразька(уражлівы)

майскі, райскі, гавайскі, нанайскі, гультайскі

заслаўскі, пастаўскі

наўскідзь

швабскі, рабскі, бабскі

папскі

казахскі, шахскі

жарскі(страсны), царскі, штукарскі, гаспадарскі, карчмарскі, пляткарскі, бунтарскі, вядзьмарскі, грабарскі, бальгарскі, татарскі, янычарскі, Луначарскі, Карскі, аджарскі, ліхвярскі, гандлярскі, цясьлярскі

кавальскі, купальскі, уральскі, партугальскі, гуральскі, генэральскі, байкальскі

хамскі, дамскі, багамскі, сіямскі

панскі, паганскі, партызанскі, рэспубліканскі, афрыканскі, пушчанскі, ашуканскі, амэрыканскі, ліванскі, цыганскі, гішпанскі, іранскі, астраханскі, нарачанскі, пцічанскі, аршанскі, уручанскі, раманскі, палачанскі, грамадзянскі, славянскі, акіянскі, артэзіянскі, круглянскі, нараўлянскі, армянскі, ашмянскі, папярнянскі

*запалка, скакалка, галка(рас.: шарик), чарпалка, пахвалка, выхвалка, сталка(столка), мігалка, шпаргалка, шаравалка(рас.: мочалка), паганялка, скрабалка(рас.: скребок), навалка(рас.: поручение), рыбалка(рас.: рыбак), бульбасаджалка, валка(рас.: сечь), бульбакапалка, распалка, качалка(рас.: скалка), пужалка, мялка, пастаялка, дзялка(дзялянка), паганялка

катафалкі, палкі, валкі, развалкі(сані)

цалкам

змалку, умалку

*калька, цалька(цалёўка), лялька 

*самка, мамка, рамка, крамка, тамка(там), брамка(весьніцы), клямка, плямка, ямка

замкі, напрамкі, настрамкі, няцямкі, цямкі(рас.: приметливый), няўцямкі

шамкаць, чамкаць(рас.: чвякать), таламкаць(балбатаць), блямкаць, плямкаць 

льтанка, ашуканка, абшыванка(лодка), аўсянка, арлянка, алавянка(з волава), бляшанка, брукаванка, бакханка, бусьлянка, выцінанка, вязанка, вагранка, вясьнянка, выхвалянка, выскалянка, вадзянка, вантрабянка(рас.: сальтисон), выляжанка(прастытутка), гайданка, гараджанка, гадаванка, грамадзянка, галамянка(голая костка), дранка(рас.: щепа), дзіватканка, дратаванка(пуга), дзялянка, заранка, запяканка, заляцанка, зямлянка, забялянка, індыянка, каханка, каляжанка, крыжаванка(рас.: кроссворд), кляпанка(рас.: чеканка), калыханка, каўшанка(рас.: куколка), каўганка(памяло), канаплянка, кітаянка, карэянка, каламянка(рас.: коломянковая ткань), Касаблянка, лютаранка, ліхаманка, лубянка, лядзянка, ляпянка(рас.: мазанка) манка, маланка, мачанка, мураванка, мядзянка, масьлянка(рас.: пахта), марзянка, неспадзяванка, надзьмуханка, парабчанка, прачуханка, паганка, пяшчанка, пачаканка, паланянка, прагулянка, пагулянка, пянка, падаянка(рас.: подаяние), ранка, саматканка, самазванка, скуранка, спадабанка, серабранка(расьл.), Серабранка, салянка, сялянка, смалянка(пацук), сьлівянка, сцяжына-пятлянка, тканка, тачанка, трасянка, утрыманка, фурманка, фіранка, філіжанка, Цнянка, чаканка, чытанка, часанка(рас.: потасовка), шляхцянка, шклянка, шрубаванка(стрэльба)

сьняданкі, сьвітанкі, ганкі, паўстанкі, падранкі, танкі, франкі, панкі, ранкі, банкі, прыстанкі, абаранкі, вагранкі, каханкі, падпанкі, палупанкі, санкі, цацанкі-абяцанкі, наранкі(ураньні), тванкі(тваністы), прачуханкі(даць), танкі, кайданкі(рас.: наручники), перагаданкі(рас.: пересуды), румянкі, падшклянкі, блянкі, янкі

зранку, спазаранку

анкер, танкер

*нянька, устань-ка, банька(пляскаты пярсьцёнак)

бацянькі(канапушкі)

канькаць(рас.: канючить)

*арка, аўчарка, аджарка, байдарка, барка, баярка, варка, вядзьмарка, гаспадарка, грабарка, гандлярка, даярка, карчмарка, жыхарка, жняярка, заварка, зварка, змагарка, запарка, кашаварка, кухарка, качагарка, кагарка, канарка(рас.: канарейка), кігарка, клапатарка, кантрамарка, лапарка, ліхвярка, марка, манарка(пінджак), махлярка, пляткарка, пячарка(рас.: шампиньон), паштарка, Парка, пясьнярка, пулярка, рэмарка, сварка, скварка, салярка, сявярка(рас.: сеялка), тарка, уладарка, хмарка, цыгарка, цацарка, цыркулярка, чарка, чынарка(рас: бекеша), чамарка(сярмяга), штукарка, шпарка, ярка

каркі, фальваркі, паркі, агаркі, недагаркі, шпаркі, падшпаркі(падлеткі), як мёртваму прыпаркі, шарваркі, яркі, недавяркі, зьмяркі(зьмярканьні)

гаркаць

па карку, на скрут карку

маркер

            *Кафка, аграфка, шафка

 

е(э)к...

*{небясьпека(-і, -у, -ам), бясьпека, века, павека, засека, недасека, недапека, лупека(скуралуп), лапека(дзялянка), папека(бохан), Папека, няўмека, недаўмека, паўвека, калека, пустабека(пустазвон), недарэка, перастарэка, раскірэка, дыскатэка, картатэка, відыётэка, аптэка, бібліятэка, машэка(калматы мядзьведзь), Машэка, Мэка, дэка}   

*{зьдзекі(-у, -ам), лекі, выцекі, дрывасекі, ледасекі, атумекі(рас.: иносказания), рэкі, грэкі, парсэкі, чурэкі, абрэкі, бэкі, узбэкі, хаўбэкі, штрэкі, чабурэкі, шнэкі, трэкі, ацтэкі, стэкі, цьвіндэкі, велатрэкі, ірасэкі, чэкі}, хваравекі(хваравіты), навекі, наўпрэкі(насуперак), недарэкі(рас.: косноязычий)   

*спрадвеку, адвеку, спаконвеку, давеку, зьвеку

*чалавекам(т.), векам(т.)

*пярэкуп

*крэкат, чэкат

рэкет

*некісь(усё някіслае) 

*аднекуль, зьнекуль, напярэкуль, пярэкуль(кулём)

*лекар, пекар, секар(рас.: рубщик), аптэкар

*некаць, бэкаць, мэкаць, прастарэкаць(рас.: балагурить)

            .............................................................................................................................

 

е(э)(-)к...

*адыгейка, батлейка, балейка, багацейка, батарэйка, вейка, верабейка, вузкакалейка, Вялейка, грамацейка, гравейка, дабрадзейка, дзейка(чутка), Дзейка, дамейка(дамок), Дамейка, дагамейка, душагрэйка(безрукаўка), жалейка, жнейка, зімавейка, завейка, зладзейка, ідэйка, капейка, калейка(рас.: железнодорожный путь), кацавейка, ліхадзейка, лейка, лінейка, лабагрэйка(жняярка), магалейка(капшук), надзейка, палейка(малое поле), падарэйка(жабрак), рэйка, сямейка, салавейка, склейка, сулейка(бутэлька), сухавейка(рас.: бессмертник), траншэйка, цыгейка, чарадзейка, шлейка(рас.: бретель), шугавейка(лодка), шалабэйка(халупа), фарысэйка, цэйка(шпуля)

нейкі, глейкі, клейкі, высьмейкі, шлейкі(рас.: помочи)

зьняцейку(зьнянацку)

сьпейкаць(сьпячы), дзейкаць(распускаць чуткі)

*прыпеўка, плеўка, запеўка, дзеўка, гнеўка(гняўко), дрэўка, абшэўка, падшэўка, цэўка(рас.: предплечье)

неспадзеўкі, дасеўкі, засеўкі, асеўкі, глеўкі, крэўкі(кволы)

напашэўку(напагатове)

*скрэбка, кебка(пячурка ў печы)

  рэпка, сьвірэпка, закрэпка, прычэпка, чэпка, зачэпка, адчэпка, сушчэпка, лепка, кепка

агрэбкі, разгрэбкі, сугрэбкі, паскрэбкі

зьлепкі, сьлепкі(сьліпучы), крэпкі, закрэпкі, чэпкі(учэпісты)

увабшчэпку(рас.: в обхват)

прашчэрбка

*сьведка, крывасьведка(рас.: лжесвидетель), суседка, даведка, дзедка, бедка(арба), адседка, гнедка, зьедка(зьедлівасьць), няўгледка(рас.: невидимка), няведка(рас.: незнайка), дамаведка(рас.: домохозяйка)

кветка, паветка, крэветка, жакетка, бранзалетка, таблетка, клетка, піпетка, сетка(рас.: сеть), нетка(бядняк), метка, абетка(абет), авіетка, дзетка, шансаньетка, віньетка, танкетка, цыгарэтка, марыянэтка, шкарпэтка, статуэтка, паэтка, разэтка, гарсэтка, ларэтка, апэрэтка, эстэтка, гашэтка, брунэтка, субрэтка, трафарэтка, бэрэтка, лярнэтка, ваганэтка, сурвэтка, шмізэтка(рас.: манишка)

адведкі, праведкі, няўседкі, наедкі, абедкі, пасьледкі, едкі, рэдкі, сцэдкі

леткі(лёгкі), палеткі, гэткі

зрэдку

улетку, неўзаметку

жэрдка

чвэртка(рас.: четвертушка), апамертка(нэкралёг)

паўчвэрткі

рэшткі, парэшткі(рас.: мощи)

*паездка

вестка, абвестка, павестка, нявестка, гестка(рас.: кокетка в одежде)

*авечка, асечка, аптэчка, вечка, вуздэчка, гнязьдзечка, грэчка, засечка, кечка(гронка), мястэчка, надсечка, недалечка, насечка, перапечка, печка, правечка(рас.: старая дева), папярэчка, рэчка, сьвечка, сечка, спрэчка, спастрэчка(рандэву), шклечка, яечка  

напярэчкі(насуперак), на кукарэчкі(на кукішкі), мяшэчкі, гаршчэчкі, парэчкі

цішэчкам

памалечку, на запечку

*лябедзька(рас.: голубчик), Лябедзька, Хведзька, рэдзька

Пецька

суседзкі, швэдзкі

старасьвецкі, астравецкі, клецкі, нямецкі, стаўпецкі, кляравецкі(квяцісты), кравецкі, спажывецкі, сьвецкі, купецкі, радзецкі, дварэцкі, грэцкі, Гарэцкі, камітэцкі, факультэцкі, узбэцкі, турэцкі, масанчусэцкі

агенцкі, інтэлігенцкі

па-нямецку, па-хлапецку, па-турэцку

студэнцкі

пэцкаць, упэцкаць

пэцкаль

*дзежка, ежка, сьцежка, сыраежка, адлежка, начлежка, сьнежка, адзежка, качарэжка, спасьцярэжка(перасьцярога), запрэжка, мярэжка

стрэшка, цэшка(рас.: кокарда), рэшка, шэшка(нячысьцік), даўбешка, пабаешка, усьмешка, насьмешка, галавешка, кацубешка(галавешка), замешка, балдавешка, балбешка, дамешка, сьпешка, плешка(рас.: шляпка гвоздя), лямешка(страва з мукі), пацешка, суцешка, Мялешка

узьмежкі, бежкі, з адной дзежкі

застрэшкі, арэшкі, смешкі, пешкі(ісьці)

спрамежку(сярод)

уперамешку, улешку(невысока над лесам)

кешкаць

*прарэзка, мясарэзка, падрэзка, саломарэзка, рэзка, зялезка

завеска, занавеска, навеска, замеска, пралеска, леска, арабеска, стамеска, бурлеска, песка, крэска, гумарэска, фрэска, фэска(шапка), трэска

рэзкі, абрэзкі, адрэзкі, сілезкі

чэскі, арэскі, Падбярэскі, лескі(драбіны), пералескі, узьлескі, мескі(гарадзкі), белавескі, печанескі, палескі

Мілеску

эўрапэйскі, халдэйскі, юдэйскі, габрэйскі, ганзэйскі, остзэйскі, карэйскі, фарысэйскі, эгейскі, трыцейскі, івейскі, індзейскі, гвардзейскі, вялейскі, расейскі, берасьцейскі

кепскі

экскурс

круцельскі, ангельскі, мудрагельскі, Бельскі

эдэмскі

менскі, венскі, гарадзенскі, смаленскі, блазенскі, узвышэнскі, адраджэнскі, набажэнскі

губэрнскі

мустерскі, блюзьнерскі(рас.: хульный), братэрскі, піянэрскі, галяндэрскі(галяндзкі), імпэрскі, майстэрскі, міністэрскі, акушэрскі 

*стрэлка, грэлка, кружэлка(рас.: пластинка), гарэлка, сядзелка, забелка, кацелка, елка, вабдзелка(рас.: повитуха), скарасьпелка, пахмелка, мудрагелка, Рудабелка

панядзелкі, ашкелкі 

*бутэлька, камізэлька, бэлька, сардэлька, фрыкадэлька, брунэлька(рас.: черноголовка), зямелька, пелька(пятля), карацелька, пасьцелька, круцелька, канапелька(расл.: дрыжнік, Канапелька, шабелька, пяцелька

увелькі(з чым?), велькі, пелькі(грудзі), казелькі(расл.: казялец)

бэлькаць(бляяць)

*семка, чужаземка, тасемка, земка(зямелька), падземка, туземка, немка(2), стрэмка, эмка, дрэмка(дрымота), зашчэмка, абярэмка, шчэмка, паэмка

кемкі, цемкі, няцемкі, някемкі, ціжэмкі(скураныя тэпці), сонкі-дрэмкі

*пераменка, хата-пяцісьценка, сукенка, паненка, пенка, каленка, перасяленка, Карпенка, зенка(зрэнка), ячменка, плаценка(рас.: пестрядь), выраджэнка, сцэнка, грэнка, навучэнка, шатэнка, спарцмэнка, зрэнка, пашчэнка(сківіца)

прысенкі, енкі, эвенкі, асабенкі(ежа для пестуна), пашчэнкі(сківіцы)

напераменку

брэнкаць

*кавенька, жменька, чым-чагенька, кішэнька, вярэнька(рас.: туесок)

маленькі, крывенькі, залаценькі, даражэнькі, адненькі, маладзенькі, усенькі, худзенькі, ценькі, апенькі, сухенькі, сівенькі, старэнькі

паціхеньку, памаленьку

трэнькаць 

*акушэрка, блюзьнерка, берка(бярозавік), бравэрка(вопратка), баядэрка, вядзерка, зерка(рас.: ядрышко), кадаўберка(кадоўбчык), кананьерка, кватэрка(2), люстэрка, магерка, мерка, малаверка, манерка(мэталёвая пляшка), мажджэрка(ступка), мітэрка(гайка), мутэрка(рас.: муфта), паперка, праверка, паняверка, піянэрка, пэнсіянэрка, сякерка, серка(рас.: сера), спанцэрка, табакерка, талерка, цукерка, цяцерка, швагерка, шалберка, фаерка, футэрка,

цабэркі, куфэркі, жэркі, пуздэркі, фаервэркі, смэркі(смаркачы), недаверкі, дзьверкі, серкі(запалкі), церкі(рас.: гусиная кожа)

керкаць(гагатаць)

 

ё(о)к...

*{сарока(-і, -у, -ам), сарока-белабока, затока(рас.: заводь), пратока, прытока(рас.: приток), патока(плынь), валока, квока, атока(рукаво ракі), вытока(выток), сутока(рас.: слияние рек), растока(рытвіна), навалока(ворагі), адвалока(рас.: проволочка), склока(вецер, які клычыць), сірока(гарачы вецер), абысока(рас.: прочёска), прасока(сьледзтва), адскока(аддаленьне), навалока(навала), амарока(галюцынацыя), сьпёка, недапёка, бусел-клёка}, пасьвіць вока(рас.: услаждать зрение), кока(дзіц.: яйка)

*{аблокі(-у, -ам), дураскокі, скокі, сокі, цмокі, докі, аброкі, абібокі, вытокі, заскокі, крывасмокі, крокі, наскокі, біятокі, паскокі, прыцмокі, рынштокі, стокі, сутокі(рэчак), токі, утокі, урокі, ускокі, шчокі, Трокі, сьцёкі, ацёкі, апёкі,  вадасьцёкі, зьлёкі(лякі)}

{высокі(-ім), глыбокі, неглыбокі, адзінокі, шырокі, сінявокі, белабокі, аднабокі, крутабокі, паўнашчокі, вірлавокі, нізкавокі(рас.: близорукий) }, покі, на чатыры вокі, наўцёкі, недалёкі, далёкі

*нарокам, ненарокам, няўрокам(не ўракаючы), наскокам, павалокам(волакам), скокам, бокам-скокам, адскокам(рыкашэтам), відавокам, зрокам(т.), бокам(т.), шокам(т.), змрокам(т.), паўзмрокам(т.), клокам(т.), самацёкам, цёкам(цячы), уцёкам, пёкам(пекчы)

*навідавоку, знаскоку, звысоку, збоку-прыпёку, клёку(не стае), здалёку  

*лёкай, ёкай, галёкай, шпокай, цмокай, цокай

*спокіў(галавы)

*пярокіп

пярокуп

*смокінг

*упокат, покат(рас.: скат колеса), сокат, строкат, кокат(тоўсты сук), цокат, шлокат(козыт), ёкат, блёкат, клёкат

*рокаш(рас.: мяцеж)

*доказ

фокус, крокус

*показь(рас.: указатель)

*навокал, сокал

*цокаль

*кокан, вокан(р.)

*сьвёкар

покер

*прокідзь, упярокідзь, докідзь, вокідзь(навала)

упокаць, локаць, кокаць, жокаць, жлокаць(прагна піць), крокаць(дрыгва), цмокаць, шпокаць, цокаць(рас.: щёлкать), покаць, галёкаць, ёкаць

покуць, мокуць(мокрая мясьціна)

            ..........................................................................................................................................

 

ё(о)(-)к...

*тройка, двойка, хвойка, сойка, плойка, слойка, кройка, настойка, бойка, набойка, адройка, палойка(жменя льну)

гойкі(гаючы), прыстойкі(рас.: сметана)

войкаць, завойкаць

фарбоўка, адпрацоўка, апрацоўка, абмуроўка, ацынкоўка, аркестроўка, аранжыроўка, аблямоўка, асыгноўка, абмоўка(агавор), адмоўка, аплямбоўка, абкоўка, агнёўка, абмалёўка, бароўка, блякіроўка, бакоўка, броўка, Броўка, вяроўка, вужоўка, валатоўка, вандроўка, ватоўка, вятроўка, візытоўка, выгафтоўка(вышыўка), вымоўка(рас.: выговор), воўка(р.), вішнёўка, галоўка, гатоўка(рас.: наличка, чистоган), грунтоўка, групоўка, газіроўка, газоўка, гнаёўка, гаёўка(лясная німфа), дубальтоўка, духоўка, дамоўка(дамавіна), дахоўка, дылёўка(дошка), жарабёўка, жвіроўка(рас.: гравейка), зімоўка, зуброўка, загартоўка, занатоўка, залатоўка, засоўка, зыкоўка(зьедзь), змоўка(змова), закабоўка, замалёўка, коўка, кароўка, канцоўка, квартоўка(рас.: полосьмины), камандыроўка, Камароўка, Калядоўка, кампаноўка, кінаперасоўка, кароўка-багоўка, кіёўка, лістоўка, літроўка, лесьнічоўка, ліпоўка(бочка выдлубаная зь ліпы), Ліпоўка, лупцоўка, муштроўка, мышалоўка, маскіроўка, мэбэліроўка, муроўка, масоўка, манціроўка, маскоўка, маёўка, недамоўка, нажоўка, насоўка, нарыхтоўка, нумароўка, накоўка, нулёўка, пятроўка, памоўка, прыбудоўка, пятнастоўка, панароўка(дагодлівасьць), пухоўка, пляцоўка, паштоўка, пілоўка, пярцоўка, перасоўка, перахоўка, пяроўка(пэнал), пералітоўка, пераніцоўка(рас.: перелицовка), паўлітроўка, падлямоўка(рас.: подоплёка), пра воўка памоўка, плюгоўка(шкодная), павярхоўка(этажэрка), пакаёўка, палёўка, плёўка(рас.: перепонка), паўрублёўка, ракіроўка, радоўка(чарга, грыб, рас.: шеренга), рыдлёўка, слоўка, сяброўка, сьвякроўка, сталоўка, суроўка, соўка(рас.: раскладной диван), спрынцоўка, сьпіртоўка, салоўка, стомэтроўка, саракоўка, схоўка(рас.: тайное убежище), селядзёўка(бочка для селядца), саракоўка(рас.: двугривенный), трамбоўка, татуйроўка, тралёўка, футроўка, цярноўка, цыноўка, цахоўка(кубак), цыроўка(рас.: штопка), цалёўка(дошка), чартоўка, штармоўка, шнуроўка, шрубоўка, шалёўка, Этапіроўка, ятроўка(жонка роднага брата), яндоўка(рас.: маслобойня)

коўкі, начоўкі, жабіны начоўкі(рас.: раковинка), вятроўкі(рас.: босоножки), намоўкі(плёткі), красоўкі, шыпоўкі, алоўкі, схоўкі, соўкі(няцьвёрды), станоўкі( рас.: стойкий), глёўкі, неспадзёўкі

зноўку

ціхамоўкам, воўкам(т.)

*худобка, падсобка, пераробка, падробка, даробка, недаробка, прыробка, паробка, жаробка, расьцяробка, сьцёбка

кропка, сопка, копка, чаропка(пасудзіна з чэрапа), Чаропка, пракопка, раскопка, халопка, істопка(для гародніны), пачопка, Пачопка, клёпка, заклёпка, раскёпка

пацяробкі, цяробкі(абрэзкі ад агародніны), злобкі, заробкі, згробкі, дробкі

атопкі, атропкі, вархопкі(транты), дакопкі(бульбы), сопкі(рас.: разваристый), топкі(рас.: плавкий), таропкі, нетаропкі, хопкі, аскалёпкі

міжсобку(між сабой), ужадобку, паасобку

цялёпкаць, цёпкаць

*палёгка

дрогкі, вогкі, лёгкі

вохкі, крохкі

зьлёгку

цёхкат

вохкаць, рохкаць, цёхкаць, пялёхкаць

*знаходка, бодка(крапінка), лодка, абгародка, загародка, падводка, наводка, пяцігодка, калодка, паводка, слабодка, перагародка, чародка, сходка, стодка(статуэтка), абходка(рас.: оборот), вада-верхалёдка, лябёдка

аўдотка, аплётка, бразготка, вяхотка(рас.: мочалка), глотка, дрыготка, дэвотка(у кляштары), зваротка(моўны зварот), завалотка(распусьніца), залётка, ідыётка, котка, касаплётка(касьнік), ляскотка, наготка(голая), потка(рас.: ширинка), паваротка(на дарозе), падкалотка(для стравы), пякотка, пяшчотка(рас.: милое создание), плотка, плётка, пілётка, работка, сіротка, сухотка, сотка, стакротка(рас.: маргаритка), сьняготка(сьнягурка), улётка, цётка, чачотка, шарлотка, шлакотка(козыт), шархотка, шчотка

салодкі, асяродкі, сродкі, продкі, самародкі, сходкі(сходы), усходкі(рас.: лесенка), ходкі, няходкі(тавар), сподкі, ісподкі, ёдкі

кароткі, зіхоткі, поткі, шархоткі(шурпаты), дрыготкі, кляшчоткі(рас.: тиски), шчамлёткі, ламоткі, насупроткі(насустрач), неўвароткі(непаваротлівы), увароткі(вёрткі), наўзлакоткі(рас.: облокотившись), аскроткі, завароткі(рас.: кишки), кароткі, адработкі, міготкі(мігатлівы), лёткі, плёткі, ашмёткі, усёткі

пасяродку

подкідзь

подкід

водкуп, подкуп

хоўтка(рас.: шкатулка)

фортка(рас.: калитка), абгортка, разгортка

порткі, вёрткі

маёнткі

костка, пачостка, круціхвостка, шалахвостка, драбностка

лёсткі(рас.: лесть), хлёсткі, пялёсткі, падмосткі, хвосткі, перагосткі(абмен візытамі), зросткі(мн.), адгосткі

жорсткі, порсткі(запальчывы, наравісты, ткс: хуткарастучы), шорсткі, корсткі(рас.: терпкий)

*ночка, вочка, падсочка, папярочка, сочка(рас.: слежка), скочка(рас.: блоха), кочка, бочка, квочка, павалочка(рас.: покрышка), прыточка(рас.: приставка), недалёчка

прочкі, упрочкі, дочкі, галубочкі, пясочкі, калочкі, цапочкі, лясочкі, пянёчкі, дзянёчкі, цянёчкі

умоўчка

моўчкі

пацямночку, нацямочку(назолку), сыночку, паночку

утоўшчкі

*заводзкі

убродзькі(уброд)

сіроцкі, соцкі, дзявоцкі, жаноцкі, прароцкі, донкіхоцкі, гоцкі, скоцкі, глыбоцкі, троцкі, абібоцкі, чарноцкі(манаскі), хтоцкі(ад хто), Высоцкі, Клакоцкі, ідыёцкі, пілёцкі, флёцкі, клёцкі

хоцькi-няхоцькi(рас.: волей-неволей)

безбародзька, прыходзька(прыхадзень), Прыходзька

хоцька(ахвота), жабоцька(жабка), Жабоцька, рабоцька

*ножка, рагожка, аброжка, дарожка, адзёжка, лёжка

заторжка(сутычка)

дошка, валошка, ношка, сошка, мамошка(рас.: наложница)

ложкі, вожкі(лейцы), рожкі, ставіцца ў рожкі, сьцярожкі, лёжкі(ляжаць)

удоўжкі

гарошкі, трошкі, на каркошкі(на кукішкі), апошкі(рэшта)

наапошку(наастачу), трошку, пры цары Гарошку

божкаць     

*козка, стракозка, паварозка(тасемка), цёзка, сьлёзка

пагалоска, коска, палоска, вёска, цёска

боскі, носкі, падноскі(рас.: подмётки), абноскі, неданоскі, акрамоскі(абрэзкі тканіны), ачоскі, дакоскі(дакашваньне), старадароскі, запароскі, валоскі(рас.: грецкий), лёскі(лісьлівыя словы), усплёскі

роскід

войска

свойскі, геройскі

па-свойску, па-геройску

поўзкі, коўзкі

шальмоўскі, маскоўскі, такоўскі, Згіроўскі, бацькоўскі, мастоўскі, хлапцоўскі, вучнёўскі, верасьнёўскі

па-чартоўску, па-літоўску

собскі(рас.: собственный)

этыёпскі

мангольскі, камсамольскі, польскі, падольскі, краснапольскі, анёльскі

бягомскі, омскі

конскі, драконскі, саксонскі, смаргонскі, басконскі, гасконскі, блонскі, японскі, хэрсонскі, эстонскі, бабілёнскі, шлёнскі(сілезкі)

філязофскі

воскам(т.), лоскам(покатам)

роскат, шоскат(шэлест), лоскат(козыт), плёскат, лёскат

роскід, нароскід

роскідзь, уроскідзь

поскудзь

дзёрзкі

заморскі, морскі(рас.: морской), дворскі(рас.: дворовой), паморскі, горскі, марінагорскі, вугорскі, мёрскі, нью-ёрскі, маёрскі

порскаць(рас.: фыркать)

*аднаколка, балаболка, балаголка, бажаволка, болка(воблака), бражджолка, вясёлка, голка, гамёлка(рас.: кабушка), ёлка, заколка, іголка, карболка, колка, камсамолка, кацёлка, круцёлка, мяцёлка, пчолка, полка(рас.: полотнище), суполка, столка(рас.: слой), сусолка, сьвятолка(рас.: светлица), саколка(рас.: майка), смолка(смала), сядзёлка, сьвісьцёлка, сапёлка, тарахцёлка(рас.: погремушка), футболка, фіёлка, цёлка, школка, ясколка, ярмолка  

волкі, золкі, смолкі, колкі, солкі(пасолены), пахолкі, пяколкі, асколкі, аполкі(абрэзкі дрэва), засмолкі(хваёвыя парасткі), прасёлкі, зёлкі, ёлкі, ёлкі(прагорклы), сьвярдзёлкі, кубёлкі, анёлкі, падцёлкі, пасёлкі, давясёлкі

на золку

*болька, долька, солька, полька, аднолька(усё роўна), манаполька

колькі, ніколькі, толькі, столькі, абы-колькі

*саломка, кучомка(магерка), карчомка, катомка, ломка, галаваломка, паломка, эканомка, наўчомка(рас.: выучка), вядомка(рас.: истина), незнаёмка, няёмка

стромкі, пустадомкі, бомкі, аскромкі, абломкі, зломкі, ломкі, ёмкі, няёмкі, пацёмкі, працаёмкі

папацёмку(рас.: впотьмах)

ёмкач(зух)

бомкаць, кромкаць, тромкаць(рас.: тренькать)

*абалонка, аднадзёнка, бэтонка, балабонка, бонка(рас.: содержанка), балёнка, бэнзакалёнка, баразёнка, варонка, Варонка, гамонка, гронка, гонка, галёнка, габлёнка(рас.: стружка), донка(дзенца), даёнка, дублёнка, даўбёнка, жонка, жалонка, заслонка, завядзёнка, зялёнка, Зялёнка, конка, каронка, казёнка, калёнка, клёнка(кляцьба), лімонка, мжонка(дрымота), нагонка(рас.: нагоняй), палонка, пшонка, пастронка, пляцёнка, падзёнка, прывядзёнка, прынясёнка(падчарка), плёнка, разьвядзёнка, скарбонка, сіваваронка, слонка(вальдшнэп), смажонка, старонка, суконка, сасонка, сонка(сонейка), саладжонка(рас.: пирожное), тушонка, трохтонка, таплёнка, улюбёнка, фальбонка, халадзёнка(студзёная вада), шпонка, шлёнка, японка  

адонкі(на дне), гонкі,  пастронкі, тонкі, сажонкі, звонкі, звонкі(рас.: бубны карточная масть), вонкі, пячонкі, улонкі, тронкі, наўздагонкі, апрычонкі, апёнкі, зублёнкі(рыбалоўнае снадзіва), пасядзёнкі, паўдзёнкі(ад зары да полудня)

звонку, спрасонку, наўздагонку

увонках

конкурс

*донька, сонька, далонька

*аборка, акторка, адпорка, адгаворка, вячорка, Вячорка, вавёрка, васьмёрка, гаворка, гімнасьцёрка, галёрка, жывадзёрка, зорка, зборка(рас.: складка ткани), запорка, зёрка(зернятка), каморка, канторка, краснапёрка, крупадзёрка, махорка, норка, падборка, падпорка, пячорка, пераборка(перагародка), пяцёрка, пёрка, разорка, суворка(вяроўка), сямёрка, суфлёрка, суцінёрка, фантазёрка, хлёрка, цяцёрка, цёрка, чацьвёрка, шворка(вяроўка), шасьцёрка

падворкі, аўторкі, панадворкі, адвячоркі, паморкі, задворкі, закаморкі, пагоркі, горкі(2), воркі, жоркі(ядомы), няўзоркі(цёмны, неадукаваны), апоркі(абутак з драўлянай падэшвай), Горкі

знадворку, назорку(назолку)

поркаць, торкаць 

 

і(ы)к...

*{матыка(-і, -у, -ам), музыка, пазыка, хадыка, Хадыка, уладыка, недатыка, лыка, Эўрыдыка, каліка(лёзны), папіка(рас.: упрёк), кліка}, Пўэрта-Рыка, ад мала да вяліка, быка на індыка(мяняць)    

*{крыкі(-у, -ам), ускрыкі, зыкі, бзыкі, брыкі, рыкі, стыкі, таджыкі, сыкі, пшыкі, падлікі, разьлікі, лікі, пералікі, пралікі, паралікі(нячысьцікі), гікі, залікі, бзікі, усклікі}, безязыкі, шматязыкі, шматлікі, дзікі, вялікі, завялікі, сам вялікі

*адным глыкам, з шыкам, дрыкам(дагары), прытыкам 

*з панталыку(зьбіць), у пазыку, ні крыку ні выку, дзеля прыліку, бязь ліку, без разьліку

*прыкуп(у картачнай гульні), выкуп

*Кіцеж

*выказ

фікус

*прыкась(прэтэнзія)

ісьці ў прыкісь

прыказь(прыказка)

*артыкул

*нікель

выкаль

*выкінь

*выкарм

*сьпікер

*безязыкасьць, дзікасьць, шматлікасьць, вялікасьць(рас.: величие)

*смыкаць, сыкаць, бзыкаць, пстрыкаць, глыкаць(глытаць), лыкаць(рас.: лакать), кулдыкаць, брыкаць, замыкаць, цырыкаць, стрыкаць, тыкаць, ныкаць, прашыкаць(змарнаваць), чыкілдыкаць(кульгаць), чырыкаць(рэзаць), шчыкаць(рас.: щипать), клікаць, адклікаць(скасаваць), гікаць, гігікаць, ікаць, кігікаць, пікаць, цілікаць(рас.: чирикать), піпікаць, пілікаць, зікаць(гыркаць), мікаць(рас.: запинаться), базікаць(рас.: балагурить)

выкуць 

            .....................................................................................................................................

 

і(ы)(-)к...

*мыйка, памыйка, шыйка

*накрыўка, грыўка, прагрэсыўка, хвальшыўка, чарнабрыўка, рагатыўка(канфэдэратка), ніўка, сіўка, абіўка, падліўка, наліўка, баязьліўка, дурасьліўка, разьбіўка, крапіўка

пераліўкі, апіўкі

уразьбіўку  

*ціўкаць

*рыбка, шыбка, зыбка, дзыбка(злодзей), калыбка, скібка, зьнібка(рас.: нытик), пахібка(хіба)

скрыпка, накрыпка(рас.: начинка), насыпка, штрыпка, лыпка(павека), піпка, асіпка, ліпка, абліпка

шыбкі, углыбкі, хібкі

цыпкі(на нагах), зьліпкі(спарышы), сыпкі, хрыпкі, ліпкі

у абліпку

пыпкаць(рас.: заикаться)

*пыхкаць 

*накідка, кулідка(бохан), дзідка(шыпулька), асьпідка(гадзюка)

казытка, лытка, глытка, чытка, махнытка(галавешка), дытка(рас.: халтура), аксамітка, нітка, кібітка, варажбітка, вітка(вяха), барацьбітка, зэнітка, сьнітка(расьл.), Сьнітка, плітка, сьвітка, акавітка(гарэлка), кітка(вязанка сена), калітка(рас.: кошелёк на поясе), агітка

брыдкі, швыдкі, гідкі, кідкі, някідкі(для вачэй), увачавідкі

пажыткі, раздабыткі, ужыткі, спажыткі, набыткі, прыбыткі, перажыткі, збыткі(зьдзекі), сшыткі, здабыткі, плыткі, адбіткі, хіткі(хісткі), напіткі, зьліткі, сьпіткі(рэшткі пітва)

унакідку

на падпітку

выткаць

*хістка, натуралістка, машыністка, піяністка, атэістка, ачыстка, чыстка, масажыстка, куплетыстка, карерыстка, артыстка, пашпартыстка, парашутыстка 

*абвычка, вартаўнічка, дзічка, дайнічка(жоўты гарлачык), жычка, Жычка, заплічка(зашпілка), звычка, затычка, ерэтычка, індычка, касьнічка, кіраўнічка, кантычка, лісічка(2), лесавічка, маладзічка, палічка, паляндвічка, правічка(рас.: девственница), пазычка, пстрычка, спаднічка, сінічка, сярнічка, сутычка, спатычка(сустрэча), тычка, таблічка, упічка, фанатычка, халерычка, чараўнічка, чумічка(кубак), электрычка

невялічкі, хоць бы дзічкі

*пэрсыдзкі

цыцкі, лужыцкі, мужыцкі, калмыцкі, таджыцкі, гатыцкі, сакавіцкі, красавіцкі, меншавіцкі, бальшавіцкі, езуіцкі, мазамбіцкі, смалявіцкі, Вэрхліцкі

тыцкаць

непамыцька        

*жыжка, лыжка, камлыжка(камяк глебы), кніжка

вышка, гладышка, пупышка, перавышка, шышка, мнішка, мішка(дзіц.), суцішка, цот і лішка, фішка

кілішкі, кішкі, нялішкі, увышкі(угору)

крышку, ані крышку, пакрышку, лішку(выпіць), у зацішку

вышкал(рас.: выправка)

нішкам, зь лішкам(рас.: с лихвой)  

*нізка, валізка, блізка, і ні блізка, кыргызка

рыска, пыска, вятрыска, калыска, радыска, ірыска, сабачыска, мэтыска, міска, прыпіска, прапіска, сасіска, пліска, папліска(дубец), агніска, кіска, самапіска(асадка)

агрызкі, блізкі, нізкі, сьлізкі

таварыскі, латыскі, рыскі(рас.: рижский), парыскі, дыскі, прыскі, зыскі, сьпіскі, віскі, міскі, піскі, бліскі(бляскі), нясьвіскі, няміскі

зблізку

ні піску ні віску

візгат

віскат

у прыску

выскуб

выскал

бліскаць, ціскаць, пліскаць, выскаць(вывараціна)

пырскаць

індыйскі, балтыйскі, бізантыйскі, мальтыйскі, самадыйскі, андыйскі, марыйскі, арыйскі, кавалерыйскі, алімпійскі, балійскі, малійскі, іянійскі, мансійскі, альпійскі

нашаніўскі

чужынскі, мацярынскі, гарынскі, замлынскі, ардынскі, лезгінскі, лацінскі, афінскі, пінскі, украінскі, сьвінскі

па-сьвінску, у Дзьвінску

тубыльскі, капыльскі, нільскі

пырскі, мазырскі, манастырскі, павадырскі, правадырскі, сыбірскі

*жылка, Жылка, спасылка, тубылка, лічылка, памылка, абмылка, кабылка, вастрылка, курылка, магілка, засьцілка, пасьцілка, падсьцілка, сушпілка, зашпілка, сілка, сапілка, пілка, схілка(тлушчу)

мылкі, абмылкі, сужылкі, асілкі, Шацілкі(Сьветлагорск), вілкі(рас.: ухват)

на пасылках

*шпілька, кілька  

*падтрымка, затрымка, стрымка, здымка, пілігрымка, шымка(пілаваньне), зімка, азімка, радзімка(рас.: родинка), ананімка

абдымкі, здымкі, падымкі(падняцьці), сунімкі, зазімкі, адзімкі

няма ўнімку, узімку, у абнімку, з падымку

жынка, аўчынка, ардынка(гульня), адрынка, аблачынка, арабінка, адзінка, асінка, аглабінка, былінка, бакавінка, балацявінка, бляндынка, валынка, вечарынка, вашчынка, вярбінка, вяндлінка, валасінка, вершалінка, галінка, гадзінка, гарбінка, дзяўчынка, дажджынка, драбінка, дамавінка, дуплінка, драцінка, жарынка, жвірынка, жывінка, жардзінка, залацінка, ікрынка, іскрынка,  ільдзінка, іглінка, катрынка, канюшынка, калашынка, кісьлінка, крывінка, крупінка, каляінка, калінка, кпінка, ляшчынка, лагчынка, лучынка, ляйчынка, ляндрынка(рас.: ледунец), лускавінка, лезгінка, лясінка, лугавінка, машынка, мякінка, мясьцінка, націнка, навінка, намінка(рас.: намёк), павучынка, пярынка, пелярынка, пяшчынка, парушынка, папушынка, пласьцінка, павуцінка, пылінка, палавінка, разынка, расінка, ручаінка, рабінка, расьлінка, рабацінка, скрынка, спружынка, скарынка, сьняжынка, сьмяшынка, сьвінка, сьпінка, сьлінка, сьцяблінка, сянінка, сьвідравінка, сірацінка, сьлязінка, смажанінка, тычынка, трысьцінка, травінка, фінка, хмурынка, хітрынка, хацінка, хусьцінка, хваінка, хвілінка, цавінка, цінка(рас.: рубка), чупрынка, чарацінка, часьцінка, часінка, шыпшынка, шарсьцінка, шчарбінка, ялінка

будынкі, рынкі, дажынкі, зажынкі, прыпынкі, сардынкі(рас.: сардины), суглінкі(глеба), віцінкі(з гронкі), інкі, кпінкі

сынку, без упынку, шэй-на-катрынку, знак прыпынку

цынкам(т.), угінкам(угнуўшыся)

бзынкаць, брынкаць

*дынька, гаспадынька, лінька, сінька

*правадырка, нырка, павадырка, пасажырка, бірка, прабірка, дзірка, банкірка, капірка, чаўхірка(апалонік), ацірка, набірка(кошык), Цьвірка

цыркі, зыркі, ушыркі, абіркі, абдзіркі, зіркі(зекры)

упрокмець зірку

міркіль(іртуць)

цыркуль

пыркаць, тыркаць, цыркаць, цвыркаць, гыркаць, зіркаць, цьвіркаць 

 

у(ю)к...

*{прынука(-і, -у, -ам), мука, навука, бука(указка), ашука, адлука(адлучэньне), спалука(спалучэньне), азука(кемлівае дзіцё), апука(рас.: мяч), штука, зарука, залука(рас.: пойма, ткс.: вярбоўка), сука, парука, кука(вялікі драўляны малаток), дакука(прыкрасьць), гадзюка, манюка, пылюка, гразюка}, ну-ка 

*{букі(-у, -ам), бамбукі, акведукі, віядуі, старадрукі, недавукі, гукі, лукі, перастукі, унукі, стукі, люкі, мамэлюкі}, бязрукі, аднарукі, даўгарукі, з прынукі, рукі, рукі на ўсе штукі

*стуку-стуку

*шукам(шукаць), самарукам, самавукам

*цукар

*кукіш

*насукась(наўскос)

*тукат, стукат, грукат

*кукаль(кукольле) 

*хукаць, грукаць, стукаць, тукаць, дудукаць, замукаць, нукаць, загрукаць, тпрукаць, плукаць(рас.: полоскать), зюзюкаць, баюкаць, улюлюкаць, зацюкаць, цюкаць, утукаць(у галаву)    

            ..................................................................................................................................

 

у(ю)(-)к...

*дуйка, буржуйка, халуйка, жуйка(рас.: жвачка), спадуйка(ніжняя спадніца), туйка(пудзіла), вуйка(цётка па маці), нячуйка(хто ня чуе вакол сябе), няхлюйка(неахайная) 

чуйкі(вязаныя пантофлі)

*грубка, трубка, скубка, бубка, шрубка, белазубка, рубка, лубка(лубянка), чубка, губка, галубка, дзюбка, самалюбка, кнігалюбка, жыцьцялюбка, любка

прыступка, ступка, купка, заступка, уступка, чарупка, крупка, халупка, спалупка, шкарлупка, узлупка, шлюпка

цубкі, зубкі, кубкі, чубкі

уступкі(рас.: шлёпки), шупкі(цямкі, дагадлівы), Крупкі

хрупкаць

*пругкі, плюгкі(вульгарны)

пухкі(пухнаты)

вухкаць     

*дудка, пабудка(рас.: побуждение), замарудка, вудка, пагудка, дзюдка

невыкрутка, чутка, анчутка(свавольнік), хутка, тутка(тут), ліліпутка, закрутка, якутка, алеутка, ярутка

ну-ткаль

куртка

пудкі, няпудкі, судкі(вузкі праход), дудкі

смуткі, жмуткі, абуткі, скруткі, знуткі(зьдзекі), ціхуткі, суткі, учуткі(услых), закуткі, абмуткі(асадак), хуткі, пруткі, круткі, нічагуткі, бялюткі, сінюткі, нізюткі, блізьнюткі, даўнюткі, раўнюткі, драбнюткі, цалюткі, адзінюткі, аднюткі

пустка, прапустка(рас.: пропуск), хустка

згусткі, хрусткі

хрумсткі

*пякучка, ручка, сучка, чучка(рас.: костяшка пальца), жыгучка, кучка, ліпучка, калючка, унучка, бручка, сыпучка, анучка, трасучка, штучка, лятучка, навучка(сэнтэнцыя), гаручка, зьлючка, сьмярдзючка, блазьнючка

*забудзька, будзька(бывалы), рудзька(руды), лабудзька(рас.: голубчик), шалудзька(шалудзівы), марудзька(марудлівы), студзька(рас.: мерзляк)

цюцька, неабуцька, лянуцька, шалапуцька

палюдзку

людзкі, нялюдзкі, Пілсудзкі, жмудзкі

слуцкі, друцкі, іркуцкі, рэкруцкі, інстытуцкі, Хруцкі   

*служка, пужка, валацужка, чужка(чужы), саматужка(самагонка), дужка, папружка, стужка, дзяружка, замужка(замужняя), раджюжка, зладзюжка, шаўлюжка(рас.: кляча)

аблавушка, апушка(аблямоўка), апалушка, бакавушка, балбатушка, варушка(грыб), вушка, вітушка, Вітушка, віцюшка(вянок), весялушка, васьмушка, гаварушка(грыб), галушка, гнілушка, двушка, дачушка, днушка(кухонная дошка), дрындушка(прыпеўка), завітушка, заглушка, кармушка, капанушка, Касьцюшка, карадушка(рас.: душка), карчушка(галавешка), латушка, Латушка, мянушка, мартушка(рас.: моточек), мушка, нясушка, птушка, падушка, праснушка, пушка(бляшанка), Папялушка, пяюшка, пялюшка, рабушка, Сангушка, тарыбушка(прыпеўка), цялушка, цяплушка, цялушка-рабушка, чарнушка, шчабятушка, юшка

удужкі

мінушкі, пазяхушкі, пацягушкі, растушкі, пагулюшкі

душкіль(вагар на вагах)

Пушкін, дачушкін

гушкаць, шушкаць(хутаць)

*пузка, загрузка, пагрузка, перагрузка

гуска, закуска, папуска(рас.: попустительство), плюска(клоп)

грузкі, вузкі

атрускі, этрускі, індускі, беларускі, францускі, прускі, рускі

на агузку(адзаду)

упрыкуску, не даваць спуску, не ў прыкуску, па-руску, па-француску, па-беларуску

па-пластунску, па-дзікунску

налускам(ненарокам)

лускат, плюскат

мускус

лускаць, плюскаць

Крупскі

джамбульскі

думскі

дзікунскі

курскі, магдэбурскі, юрскі(пэрыяд), цюрскі

*вулка, качулка, рачулка, пігулка(рас.: пилюля, таблетка), цыдулка, бразгулка(бразготка), стамбулка(турэцкая піпка), качулка(рас.: скалка)

мулкі, гулкі

*шыпулька, шпулька, кашулька, крывулька, рагулька, бадулька, кузулька(жук), жыбулька(зябер), бірулька(рас.: стриж), берагулька(бірулька), сьвістулька, матулька, мачулька(рас.: мочалка), кулька, чадулька(дзіцятка), Ганулька, цыбулька, бабулька, люлька, вісюлька, зязюлька

укрывулькі(рас.: зигзагом)

булькат

булькаць 

*думка, задумка, гумка, кумка, ліхадумка

бумкаць, зумкаць, крумкаць, грумкаць, хрумкаць

*чыгунка, мядунка, дзікунка, карбунка(фурункулёз), апякунка, вястунка, зьвястунка, бягунка(рас.: понос)

трункі, гатункі, падарункі, пакункі, справункі, стрункі(2), дарункі, лятункі, ратункі, паратункі, цалункі, жадункі, варункі, пацалункі, карункі, весялункі, рахункі, ласункі, ладункі, шлункі(кішкі), малюнкі

бункер, юнкер

гамункул, фурункул

*закабунька(закавыка), гунька(апона), пунька, лабунька(міленькі)

шабунькі(жарты)  

*кузурка, шчурка(мыш), заканурка, мазурка, люлька-невыкурка, курка, курка-натапурка, забабурка(зборка), журка(журавель), мурка, мензурка, скурка, мініятурка, цахурка, прыкурка, смалакурка, настурка, пячурка, бачурка, цурка, лазурка(рас.: лазурь), праскурка(прасфорка), кепурка(рас.: кепка), турка(рас.: турок), гравюрка

падмуркі, недакуркі, бадзюркі(зялёная ігліца), цюркі

хуркаць, буркаць, туркаць, затуркаць

 

К2

рака асака

 

ка

*{рука(-і, -у), рака, асака, шчака, мука, талака, луска, пянька}, дубка (стаць: пра сабаку), дыбка, спатайка(нішкам), грымака(даць), дзерака(даць), драпака(даваць), старчака(даць), на хапка(прыхапкам), старчмака, паўвяршка, спатайка(употай), нашармака(рас.: на шару)

*(карп, пікап, паркан, дукат, дзяркач, выклікаць..!)

 

ке(э)

*піке, пірке, камюніке, апліке, сакэ

*(манікен, кеп, Керч, макет..!)  

 

ко

*{малако(-а, -у), сыр ды малако, азярко, малачко, нямко, гняўко, хвалько, піўко, яйко, будзько, ламяйко(трэскі)}, трыко, ракако

*(кот, наконт, далакоп, дэкор, корч, спакой..!)

 

кі

*{агуркі(-а, -у), акунькі, аўсюкі, асьцюкі, абразкі, алавікі(алоўкі), аўчакі, абцужкі, бакі, беражкі, брускі, брылькі, бацькі, байструкі, барсукі, бычкі, бунчукі, бурундукі, блазьнюкі, бурдзюкі, байбакі, бядакі, бівакі, блішчакі, белякі, буякі, беднякі, беглякі, быкі, будаўнікі, буракі, бальшакі, бусакі(багры), баравікі, валаскі, вянкі, віркі, васількі, ваўкі, ваўчакі, вяршкі(рас.: сливки), вякі, вепрукі, валапюкі, вальлякі, важакі, вапнякі, вазкі, вартаўнікі, вадзянікі, варацакі(ваніты), вусякі(рас.: насекомые), ветракі, гаршчкі, гудкі, глячкі, глыткі, гарнякі, глякі, гучкі, гракі, гарадкі, грудкі, гарбункі, гурткі, гайдукі, галубкі, гамакі, гусакі, гузакі, глумакі(дурні), гарбякі, галякі, гнаявікі, гіпакі, гнайнікі, гвалтаўнікі, дзялкі(рас.: дзельцы), дзецюкі, драбкі, дымкі, дамкі, дзянькі, дзівакі, дружбакі, дзікі, дамавікі, душнікі(вэнтылятары), дашнакі, двайнікі, ездакі, ерэтыкі, едакі, жалабкі, жарабкі, жаўткі, жукі, жаўрукі, жабракі, жанкі, жартаўнікі, замкі, задкі, званкі, землякі, індыкі, ішакі, каткі, клубкі, кідкі, калабкі, квіткі, калюкі(ігліца), куркі, кажушкі, каташкі, куткі, калкі, казанкі, кійкі, канькі, казакі, крукі, канчукі, капшукі, кірдзюкі, камлюкі, крымчакі, канюкі, карчакі, каржакі, кунакі, камякі, кумпякі, круглякі, каралькі, кадыкі, красавікі, кадукі, каталікі, крыжакі, кулакі, касьцякі, каякі, каньякі, камялькі, крумянкі, латкі, ляскі, лінькі, лучкі, лесавікі, ледавікі, ламавікі, лайдакі, лупцакі, лупсякі, лабякі, лускавікі(рас.: чешуйчатые), масткі, малаткі, маршчакі(зморшчыны), мянькі, матылькі, малайчакі, маракі, мацакі, маклякі, мастакі, мерцьвякі, мужыкі, медзякі, мацерыкі, менчукі, маладзікі, масьлюкі, махавікі, наждакі, немчукі, пяскі, панкі, перадкі, пянькі, пінчукі, пацукі, піцюкі, павукі, прымакі, пільчакі, пінджакі, пляцакі, цурбакі, праснакі, прасьцякі, паражнякі, парыкі, пукі, пухавікі, працаўнікі, пікнікі, пчальнікі, парсюкі, пакупнікі, ражкі, райкі, раўчукі, рухавікі, рабакі, раўчукі, ручнікі, рабаўнікі, ратаўнікі, русакі, стаўкі, ступакі, садкі, сынкі, сысункі, сачкі, струмкі, смаржкі, слупкі, сыскі, сьвісткі, саганкі, смычкі, саўкі, скрылькі, сердзюкі, сьлімакі, сваякі, сьветлякі, стаякі, скразьнякі, смалякі, смуглякі, старчакі, саланчакі, сушнякі, смыкі, сакавікі, сеньнікі, сябрукі, сьпевакі, сьвінчукі, таплякі, траякі, трухлякі, тупікі, тайнікі, трапакі(стаптаныя чаравікі), хадакі(чаравікі), хлеўчукі, хаўлукі(касмылі), хіжакі, худакі, хлапчукі, хлапякі, хамякі, цуркі, цесакі, цыбукі, цалікі, цьвікі, цалкі, цягнікі, цыганкі, чарапкі, чумакі, чарвякі, чужакі, чараўнікі, чаўнакі, шынкі, шчанюкі, шляхцюкі, шлыкі, шапракі, шышакі, шаракі, шулякі, шчупакі, штуршкі, шамкі(бомы), шашкі, шашлыкі, шлапакі(рас.: шлёпанцы), юркі, юнакі, ясакі, ярлыкі}

 учубкі, абцужкі, які, будзь-які, абы-які, дзе-які(які-небудзь), на дыбкі, напрасткі, нацянькі, цянькі(рас.: прямики), на вякі, узалабкі(счапіцца), хлюпаткі, неўзнакі, Саракі, хрупаткі, гаваркі, лапаткі, небіткі, шапаткі, гаманкі, зухаўскі, негаваркі, удаўжкі, нацямкі(рас.: на глазомер), шарпаткі, увашчапкі(абхапіць), утаўшчкі, канькі, храбусткі, ядкі(ядомы), такі, такі й такі, сякі-такі, міргкі, цяжкі, налюбкі(навыбор), неўпамкі(неўпрыцям), наўзахапкі(рас.: наперебой)

*(кіт, набакір, скіф, кіль..!)

 

ку

*нацямку, убаку, на валаску, рука ў руку, на таку, на суку, ку-ку, уцяку, сьцяку, цяку, пяку, сяку, валаку, дапяку, сьсяку, таўку, стаўку, абсяку, натку, быць у цяжку(рас.: в положении), прадраку, звалаку, завалаку, расьпяку, упяку, ураку, спатайку, Баку

*(пакуль, кут, культ, курч, раскуць..!)

*экю 

 *(рыдыкюль..!)

 

 

К3

жабрак лайдак

 

...а(я)к

ндарак, асьмак(4 капейкі), агальчак(рас.: пустырь), аднак, апак(гліна), арак, аргамак(рас.: конь-тяжеловоз), асабняк, аміяк, армяк, аніяк, абмяк, аўстрыяк, абы-як, бальшак, бядак, бурак, бак, бусак(багор), бівак, байбак(сурок), бішбармак, блішчак, брак(рас.: дефект), бадак(асот), Бадак, булгак(бунт), Булгак, басяк, бяляк, буяк, бядняк, баняк(рас.: бидон), бягляк, ваўкалак, важак, вятрак, вужлак(рас.: позванок), вушак, вайстрак(вастрыё), варчак(рас.: пристяжная лошадь), вільчак(рас.: конёк на крыше), вазак, вальляк, валапяк(трасянка), вішняк, вапняк, вадзяк(дажджавы чарвяк), вярбняк, вусяк, грак, гушчак(гушчар), гак(рас.: крюк), гамак, гусак, гузак, глумак(дурань), ганчак(рас.: гончая собака), глушак, грашак(адзін грош), гайсак(турыст), галяк(рас.: бритва), гарняк, гляк, гарбяк, дзівак, дружбак, дак, дужак, дзюбак, дуб-крапак, драпак(рас.: культиватор), дзяржак(дзяржаньне), дубняк, дзяк, друшляк, драбязьняк(рас.: крохобор), жабрак, жак(рас.: вентерь), жаўлак, жмак(жмых), жарнак(верхні камень у жорнах), жарсцьвяк, жалязьняк(рас.: заступ), Жалязьняк, знак, змаршчак(зморшчына), Зія-Уль-Хак, зямляк, задыяк, збляк, ішак, іглак(рас.: дикобраз), казак, карчак, курчак, крыжак, крымчак, кадзілак, каржак, кунак, кулак, каракалпак, насцак(рас.: носок обуви), клак(рас.: пыж), кузлак(воўны), каўшак(каўшанка), камяк, кумпяк, кракавяк, касяк, касьцяк, карамзьляк(нізкае сукаватае дрэва), каяк(човен), каравяк, кругляк, каньяк, клубняк(рас.: моток), крамняк(кварц), лапсардак, лак, лайдак, ляжак, лушчак(рас.: слюда), латак(рас.: лоток), лявак, лазмак(акрабат), лягак(вялікі камень), ляк, ліпняк, лазьняк, лядзяк, лапсяк, лабяк, лупняк(рас.: шифер), ледаяк(абыяк), лядзяк(лядзяш), ляляк(рас.: козодой), мастак, малайчак, марак, мак, мацак(рас.: крепыш), маршчак(зморшчына), макляк(дажджавы чарвяк), мярцьвяк, маладняк, мядзяк, маньяк, муляк(рас.: пролежень), мышяк, наждак, навак(рас.: новичёк), няўзнак, наўспак(рас.: напопятую), на знак(рас.: в ознаменование), няўсмак, ні ў смак ні ў знак, насцак(рас.: носок у обуви), ніяк, наўскасяк, накасяк, прымак, пяршак, пільчак(рас.: пинджак), пустак(рас.: пустышка), пляцак, праснак, пастарнак, пятак, прастак, праснак, прусак, панцак(рас.: перловка), плашчак(рас.: плашка), пазьняк(позьняе жарабё), Пазьняк, паляк, паражняк, піскляк, прасьцяк, пысьняк(напысьнік), пабляк, рак, рабак, раўчак, русак(2), разбрак, радак(супляменнік), разьмяк, смак, сьлімак, сіваграк(рас.: сивоворонка), спадак(сподні камень у жорнах), ступак, старчак, стальзак(рас.: ножовка), сугак(тоўстае шыла), сукрак(лядзяш), саланчак, скрак(худая жывёла), сагайдак, сяк-так, сьмятак(рас.: яйцо в смятку), сьлясак, сваяк, сасьняк, смужняк(купкі хвойніку на балоце), сыпняк, сьвятляк, стаяк, скразьняк, смаляк, смугляк, сушняк, сальмяк(рас.: нашатырь), сьцягняк(гатунак мяса), тапляк, траяк, трацяк, трухляк, так, тартак(рас.: лесопилка), так-сяк накасяк, усмак, усяляк, фаршмак(страва), Хіжак, худак, хадак, хамяк, хмызьняк, хлапяк, хірляк, цурбак, цясак, цюхвяк, цядляк, чумак, чапрак(тоўстая скура для вырабу), чарвяк, чмяк, чвяк, шарак, Шырак, шарпак(шарон), шышак, шастак(3 капейкі), шчупак, шлапак, шуляк(коршак), шчытняк, шчамяк(стрэмка), шляк(рас.: кружевная оборка), юнак, ясак, як(2)

*страйк(рас.: забостовка)   

*ляск, пляск, бляск, златабляск, баск, Дамаск    

*катафалк

*тальк 

*банк, ва-банк, панк, танк, франк, блянк

*парк, Жанна Дарк, Марк, заапарк, зьмярк(зьмярканьне)

 

...е(э)к

*чалавек, дрывасек, ледасек(сякера), засек, зьдзек, дзюбек, лек, хек, сек, пасек, адсек, навек, павек(рас.: вовек), жарнасек(рабіў жорны), парсэк, грэк, стэк, чурэк, абрэк, штрэк, цьвіндэк, шнэк, трэк, велатрэк, чэк, чабурэк, напярэк(насуперак), насустрэк(насустрач), Бэальбэк, Джэк, ірасэк, бэк, узбэк, Казбэк, хаўбэк

*нейк(неяк), шэйк, Блэйк, рэмэйк

*трэск, гратэск

Смаленск, Менск

*згэлк(гвалт)

*енк, эвенк

*фаервэрк, Кэрк, клерк

 

...ё(о)к

брок(рас.: жертвоприношение), абібок, адскок, агурок, артышок, абірок(рэшта), абушок, абадок, альпэншток, абразок, адток(рас.: утечка), абток(выспа), аднавок(цыклёп), ацёк, апёк, акунёк, бок, беражок, баранок, бялок, брусок, браток, бруячок, брылёк, блёк, бруёк, выток, валасок, ваўчок, вяршок, вянок, віток, вірок, вазок, відавок(далягляд), відок(рас.: вид), вараток(вар), васілёк, вадасьцёк, гаршчок, гурок, гудок, глячок, глыток, гучок(рас.: отросток), Гучок, гачок(кручок), ганок(невялікі плыт), грудок, гарбунок, галашчок, гурток, гужок(рас.: упряжка), гард-рок, дзялок, драбок, дымок, дамок, дзіцячы садок, садок, дручок(рас.: дубинка полицейского), дробны крок!(рас.: короче шаг!), дзянёк, жалабок, жарабок, жаўток, жараток(рас.: жаровня), жарлок(рас.: гортанобесец), жанок(р.), змрок, зрок, замок, задок, званок, заскок, завіток, зубок, злучок, збанок, знарок, змок, завалок, здалёк, каток, крывасмок, клубок, кідок, клок, калабок, квіток, крок, кажушок, крыжачок, каўпачок, каташок, куток, калок, казанок, келбок, калыпок(рас.: зубочистка), кіёк, канёк, каранёк, кавалёк(конік), камялёк, клёк(рас.: здравый смысл), лупок(рас.: раковинка), лісток, лянок, лясок, левы бок, лёк(рас.: селёдочный рассол), лінёк, маток, масток, малаток, муражок, мысок, мянёк, матылёк, наскок, нумарок, набок, насцок, назнарок, намёк, наўцёк, недапёк, неўздалёк, неўпрымёк(рас.: невдомёк), пылок, пясок, паясок, прарок, паскок, падскок, паўзбок, памрок(зьмярканьне), панок, патанок(рас.: грузило), прыцмок, пестунок, пнюшок(пянёк), перадок, прамок, павалок, завалок, пачок(рас.: пасылка), папярок, піток(аматар выпіць), паяздок(экіпаж), плывок(рас.: поплавок), пляцок, прыпёк, пацёк, пянёк, цёк(бруя), падцёк, рыншток, радок, равок, раток, ражок, рабок(рас.: рябчик), роўны крок!, раёк(пук аздобленага ткветкамі нязжатага жыта), сок(абсочны сабака), ставок, садок, сынок, сысунок, смактунок, смактачок(рас.: соска), сачок, струмок, смаржок, слупок, сысок, сьвісток, сурчок(сьвісток), саганок, суток, смычок, смачок(рас.: сосок), савок, скок(рас.: скачёк), сумарок(варяцтва), стажок, серпанок, скалаток(яйка-баўтун), страўны лісток(меню), сьпёк, сьцёк(рас.: сток), скрылёк, самацёк, смалацёк(рас.: смолотечение), ток, танок(вадзіць), трок(рас.: тюк), турок(рас.: волчок), таварышок, трыбушок(рас.: пузцо), трусок(пілаваньне), то-бок(рас.: то есть), уток, урок, ускок, убок, усток(сухі вецер), уцёк, хадок, хабаток, халадок, храсток(рас.: хрящик), цурок, цмок, цалок, цёк, чыгунок, часнок, чабарок, чарвячок, чарвяток(чарвівая садавіна), чаўнок, Чырвоны Каптурок(рас.: Красная Шапочка), шок, штуршок, шашок(тхор), шумок, шынок, шчыгалок, шток, шляфрок, Шчаўкунок(рас.: Щелкунчик), шранок(рас.: барьер), шрубшток(рас.: тиски из металла), юрок, яздок, ярок, ядок, язёк    

*пажоўк, зжоўк, змоўк, воўк, дубатоўк(нарыхтоўнік дубовай кары), тоўк, стоўк, растоўк, шчабоўк(рас.: бултых), прымоўк

*Багоцк

*кіёск, усплёск, плёск, лоск, воск

Новамаскоўск

Лагойск, Прапойск(Слаўгарад)

Томск, Омск     

*пустаголк(пустазвон), полк

*торк-торк, порк-порк, агорк, Нью-Ёрк

 

...і(ы)к

рык, абык(звычка), адвык, апрык, алавік(аловак), асавік(падасінавік), адпускнік, аблік, адзыўнік(апэлятар), бык, брык, бзык, баявік, бунтаўнік, бранявік, бамбавік, будаўнік, баравік, базілік, бюік, васьмярык, вадзянік, выпускнік, вартаўнік, вушнік(навушнік), вяршнік(рас.: притолока), вялік, ваяўнік, гік, гнаявік, гнайнік, гвалтаўнік, гуртаўнік(рас.: оптовик), галасьнік(рупар), гарадавік(рас.: городовой), герэтык, дык, дзік, дамавік, дажджавік, двайнік, душнік(вэнтылятар), днопаглыбнік, дамаўнік(рас.: домочадец), дастаўнік(рас.: поставщик), ерэтык, жартаўнік, залік, замаўнік(рас.: знахарь), застаўнік(рас.: залогополучатель), заяўнік, зьнік, індык, калмык, касмык, крык, каласавік, красавік, касьнік, каталік, калатнік(рас.: смутьян), кашавік(пляце кашы), камянік(камяністая дарога), квік(віск), лік, лесавік, ледавік(рас.: ледник), лучнік(рас.: камин), мужык, мацярык, маладзік, махавік, мэтрабудаўнік, наўсутык, напералік, панталык(рас.: толк), парык, прывык, пшык, пстрык-пстрык, пералік, пралік, пухавік, працаўнік, перадавік, пікнік, патайнік(эпілепсыя), пчальнік, пакупнік, прынік, пранік, паравік, прызыўнік, пазыўнік(рас.: истец), пальнік(рас.: горелка), паштавік, палік(рас.: погон), памачнік, разьлік, ручнік, рухавік, рахаўнік, райнік, рабаўнік, ратаўнік, стык, смык, сык, стрык(пстрычка), семярык, склік, сакавік, сяньнік, сашнік, cелавік(рас.: сельчанин), таджык, тык-тык, тупік, тайнік, трайнік, усутык, упрытык, франтавік, халаднік, харчавік, хоць бы цьвік,  цалік, цьвік, цягнік, цяжкавагавік, чараўнік, чаравік, чаплік, чыншавік, чапяльнік(дзяржаньне чапялы), чакудрык-чакудрык, часнык, шашлык, шлык, шык, язык, ярлык   

*піск, бліск, ціск, меніск, уціск, прыціск(прыгнёт), зыск(рас.: соискание), тамарыск

*Пінск, Дзьвінск(рас.: Даугавпилс)

*тынк

*зырк, цырк, чырк у чырк(рыхт у рыхт), тырк-тырк, усчырк(да краёў)

 

...у(ю)к

квэдук, адгук(рэха), апук(выпукліна), абы з рук, аўсюк, брук, бук, бамбук, байструк, барсук, бурундук, бунчук, Баўтрук, блазьнюк, блізьнюк, бурдзюк, вяпрук, віядук, відук(рас.: мак-самосей), гайдук, гук, грук, грук-грук, гамяльчук, друк, Дюк, дзяцюк(юнак), дзюк(рас.: хмырь), жаўрук, жук, жук-пятрук(кароўка-багоўка), заюк, канчук, клабук, кадук, капшук(рас.: кисет), каўчук, крук, красук(жарай масьці), Кук(кароль птушак), Казюк, кірдзюк, камлюк, канюк, лук, лазук(рас.: лазутчик), латук(расьл.), люк, мамэлюк, місьцюк, Місьцюк, масьлюк, Масьлюк, мянчук, Маленькі Мук, недавук, наўтбук, нэйтбук, пук, парабчук, плячук, пінчук, павук, пацук, палітрук, перастук, пястук(вялікі палец), пісарчук, Пісарчук, пападзюк, псюк(стары), парсюк, раўчук, рук(р.), струк, старадрук, сябрук, сук, стук, стук-стук, самавук, ставарук(сухая галіна), сельджук, сярдзюк, тук(топленае сала), тузлук, трылук, унук, урук, фундук, хляўчук, хаўлук(касмыль), хайлук(рас.: бабник), хлапчук, хук, цецярук, цяльпук, цыбук(рас.: чубук), цецярлюк(неразумны), чук(скураны лапаць), чыюк(папуга), шчанюк, шляхцюк, штамадзюк(неахайны), Шымук

*пуск, этруск, налуск(сымптом), спуск(патураньне), Глуск, малюск

Бабруйск, Прыдруйск(рас.: Пиедруя)

Шумск

Курск