Л1

сала мала

 

а(я)л...

*{сала(-ы, -е, -у, -ам), ухвала, завала, навала, абядала, абдзірала, уядала(даносьнік), шукала(шукальнік), мяняла, кружала(рас.: диск), сукала, лякала, джала, гала(голае месца), красала(крэсіва), мачала, пакрывала, шпала, чарпала, жыгала(джала), мяла,  паганяла(пуга)}, (заціхала, зьнікала..!), мала, ці мала, нямала, бяз мала, драла(задаваць), махні-драла(даць)

*{адміралы(-е, -у, -ам), абвалы, апалы, аналы, аксакалы, арыгіналы, авалы, аманалы, балы, васалы, вандалы, вакзалы, галы, галы(рас.: ягодицы), Ганібалы, зухвалы, запалы, завалы, ідэалы, інтэрнацыяналы, інтэрвалы, інтэгралы, інтэлектуалы, ініцыялы, крухмалы, каралы, кагалы, карнавалы, капіталы, кімвалы, кінджалы, клерыкалы, каналы, канібалы, камчадалы, кардыналы, лалы(каштоўныя камяні, ткс.: раскоша), мадрыгалы, мінэралы, маралы, мігдалы(рас.: миндаль), мангалы, мэталы, маргіналы, матарялы, мэмарыялы, мялы, напалы, навалы, нелегалы, прагалы, перавалы, прычалы, педэсталы, прафэсіяналы, падпалы, прычындалы, правінцыялы, патэнцыялы, развалы, радыкалы, рытуалы, рыялы, сыгналы, самахвалы, скалы, тэатралы, трыбуналы, тралы, усмалы, узвалы, унівэрсалы, фіналы, фіскалы, футаралы, фэадалы, фэсталы, філіялы, хуралы, цемрашалы, цымбалы, штурвалы, шакалы, шкалы}

{адсталы(-ым), ачунялы, амшалы, адталы, апалы, апяшалы(апатычны), бывалы, вытрывалы, вогнетрывалы, вечнатрывалы, дасканалы, дбалы, занядбалы, заблукалы, зьляжалы, запалы, згаладалы, зухвалы, захавалы(рас.: сокровенный), залыгалы, засумавалы, зімавалы, застаялы, збуялы, зьвялы, зьлінялы, ляжалы, лінялы, нетрывалы, нясталы, недасканалы, небывалы, недачупалы(рас.: недоразвитый), нядбалы, падталы, прыўдалы, падупалы, прахаджалы, перахаджалы(рас.: переходящий), пазасталы(рас.: оставшийся), расталы, разгалы(разгаты), сталы, схваралы, стаялы, застаялы, трывалы, талы, удалы, упалы, хаджалы(рас.: бывалый), чалы(рас.: буланый), ялы(няплодны)}

*{заля(-і, -ю), хваля, паля(рас.: свая), шаля, краля, цаля(дзюйм), траля(трэ лён), Ляля(багіня вясны), анамаля(анамалія)}

{ткальля(-і, -ю), пральля}      

*сальта-мартале, трыцікале(гібрыд жыта й пшаніцы), адале, біенале, мэтале(м.), у коле і ў мяле

{Купальле(-я, -і, -ю, -ем), прычындальле, многаначальле, прагальле, мяльле(кастра)}

*{маралі(-ьлю), эмалі, сталі, вэртыкалі, гуралі, далі, мэдалі, пэдалі, жалі,  пастаралі, сьпіралі, магістралі, дэталі}, (хапалі, прапалі..!),  ралі, аўтаралі, халі-галі, Балі, каралі, фэстывалі(м.), скрыжалі, шпіталі(м.), паркалі(м.)

*{палам(т.), фалам, шалам, валам, шквалам}, слалам, кагалам

*знавалу, памалу

*кавалак, асмалак, узвалак, прагалак, цурбалак, апалак, аскабалак, маршалак(рас.: предводитель дворянства), [К1 а(я)(-)к: палак(р.), скакалак]

шалік, крышталік, Алік, ялік

калек(р.), пэдалек(р.), лялек(р.) 

*залаб

*далей, надалей(рас.: впредь)

*аналяг

*талент

*далеч, аддалеч(здалёку)

*залеж

палуж(рэдкалесьсе ля ракі)

*аналіз, каталіз, дыяліз

галас

*налуск(рас.: намётка)

*Сталін, Талін

*талер 

*нядбалец, палец, шмалец(гусіны тлушч), малец, закалец(кепскі хлеб), мець закалец(рас.: иметь зуб), бывалец, давалец, сьпяшалец(сьпяшаецца), мялец, пастаялец

*наледзь

{джаліць(-ю, ім), крухмаліць, удасканаліць, рыбаліць, вяліць, пяліць, сыгналіць, узначаліць, падначаліць, прычаліць, паліць, хваліць, смаліць, чваліць(глыбока рэзаць)}

падалець(рас.: отдалиться)

........................................................................................................................... 

 

а(я)(-)л...

*нядбайла, падмятайла, целяпайла, падлыгайла, абдзірайла, пужайла(пудзіла), саўгайла(непаседлівы), загавайла(салапяка), салупайла, сіпайла(рас.: сипун), кусайла, сярбайла

трайлер

*прыстаўлю, слаўлю, збаўлю, сплаўлю, стаўлю, пастаўлю, праслаўлю

*аслаблы, дяблы, зяблы, азяблы

граблі, аслаблі

шабля

чапля, папля(марудная)

кірапла(разявака)

ваблю, прываблю

траплю, патраплю

заблаць

заблудзь

заплут

караблік, зяблік

яблык

гаплік(сушпілка), чаплік 

Чаплін

наплынь

            *сасмаглы, драглы(гнуткі), цяглы(рослы), засьмяглы, працяглы, прысяглы, выцяглы(цягавіты), асьцяглы(рас.: надрывный), яглы(пажадлівы)

прапахлы, спрахлы

краглі(кеглі), маглі(рас.: каток для белья)

пахлі

кахля, захля

ягліць(жадаць)

Маўглі

нахлынь(навала)

нахлашч(насьцеж)

затхлы

            *кавадла, падла, красадла(крэсіва), кляпадла, абэцадла(альфабэт), дзівак-дзівадла, цападла(лапа), зьвярцадла(люстра), чыпірадла, жыгадла(джала)

спадлы, адпадлы, ападлы

дзятлы, патлы

атлас

кадлуб

гандлем

мятлік, дзятлік

*канцлер

            *нашлыг(накрыж)

зайшлы

            *прасла, масла, згасла, перавясла, вясла(абаранкаў), зьвясла(клунак), гасла(сыгнал, плякат)

нязьвязлы(рас.: несвязный), зьвязлы

згаслы

згасьлі, захрасьлі, ясьлі

наўзьле(побач)

наўзлеж(лежма)

наўслыш(услых)

наўскліч

наўзблізь

наслань(рас.: наслоение), заслань

зазласьць, назласьць, разьвязласьць

         *сакля

спэктаклі, набраклі, разьмяклі, пабляклі

разбраклы, набраклы, паклы(дзёсны ў жывёлаў), мяклы, зьмяклы, разьмяклы, бляклы, пабляклы, закляклы(задубелы), прасяклы(рас.: пропитавшийся)

заклік

заклін(заклінаньне)

маклер

*плямлю, заплямлю

Гамлет

         *карла

марля

         *кафля, вафля

 

е(э)л...

*{цела(-ы, -е, -у, -ам), зазела(шумлівы), пабела(рас.: белила), забела, каравэла, газэла, карэла(брудны), саўмэла(гультай), кандэла(кандэлябар), тарантэла(танец)}, (хацела, смылела..!)

*{самастрэлы(-е, -у, -ам), абстрэлы, прыцэлы, стрэлы(2), разьдзелы, аддзелы, падбелы, забелы, падзелы, расстрэлы, надзелы, перадзелы, удзелы, вадападзелы}

асірацелы(-ым, -асьць), абляцелы, ашклянелы, асатанелы, агалелы, агрубелы, азалелы, асумелы, анежывелы, ажарсьцьвелы, асавелы, ацалелы, абмялелы, ачумелы, асалавелы, акамянелы, аблыселы, абруселы, аўдавелы, аселы(рас.: оседлый), азьнібелы(набалелы), ацьверазелы, апрасьцелы, ачмурэлы, адсырэлы, абамшэлы, азьвярэлы, абмяльчэлы, абымшэлы, белы, гарэлы, дадзелы(прыкры), зьмізарнелы, зьнямелы, здранцьвелы, зьлюцелы, зарудзелы, зрудзелы, збалелы, зьмялелы, зваряцелы, заінелы, зьінелы, зжаўцелы, здрабнелы, згалелы, збрасьнелы, зьляцелы, зьнелюбелы, заімглелы, зьдзірванелы, заржавелы, зразумелы, згусьцелы, зныдзелы, зьніжэлы, зьбяднелы, згрыбелы, змакрэлы, завільжэлы, збрыдчэлы, захварэлы, зрыжэлы, закарэлы, закаржэлы, замшэлы, зблажэлы, застарэлы, замжэлы, мяккацелы, незразумелы, нясьмелы, няўмелы, паўнацелы, прасьмярдзелы, прыцьмелы, пазалацелы, паспакайнелы, пасівелы, памаладзелы, пасталелы, пасьпелы, пасінелы, пазелянелы, пабялелы, паніжэлы, прэлы, пасьвяжэлы, павалчэлы(адсырэлы), распанелы, распаўнелы, скамянелы, счарнелы, схмурнелы, спахмурнелы, самлелы, спарахнелы, сьпелы, спалавелы, спруцянелы, счарсьцьвелы, скарчанелы, сапселы, саржавелы, сьмелы, сатлелы, стлелы, скалелы, сьсівелы, спадлелы, сьсінелы, схуднелы, сшалелы, спалатнелы, спатнелы, спапялелы, сцьмелы, стусьмелы(стомлены), сквасьнелы, сапрэлы, скарэлы, ссырэлы, састарэлы, сьцяжэлы, счужэлы, станчэлы, счаўрэлы, умелы, утравелы, учадзелы, цэлы

*{нядзеля(-і, -ю), кудзеля, пустамеля, пасьцеля, таквеля(столькі), цэля, навэля, парцэля, пустэля, марцэля(прастытутка), віяланчэля, паражэля(парадзіха), марэля(рас.: абрикос), гантэля, стэля, брызэля(рас.: сандаль), сырадэля, сальманэля, тыфтэля, капэля, капітэля, газэля, камэля(баваўняныя ніткі), Анэля}, дзеля, дзеля ўсяго дзеля

кельля(-і, -ю)

*{пасьцелі(-ьлю), купелі, мелі, мудрагелі, крамзелі, паралелі, адмелі, белі, скудзелі, прыяцелі, арцелі, шкелі(выскаляньні), шрапнэлі, камэлі, карамелі, фартэлі(хітрасьці), фатэлі, бардэлі, дуэлі, акварэлі, капітэлі, тунэлі, пустэлі, газэлі, шынэлі, партфэлі, мадэлі, цытадэлі, мірабэлі}, (празьвінелі, адпелі..!), арэлі, хмелі-сунэлі,  штонядзелі

на аднасельлі(рас.: на отшибе), Дзэфірэльлі

*меле, сьцеле, пасьцеле

{вясельле(-я, -і, -ем), пустазельле, зельле, тройзельле, сухазельле, вязельле(кара маладога вяза), пахмельле, сьцябельле, малазямельле, падзямельле, забельле, шкельле(бітае шкло), пагарэльле}    

*мелем, сьцелем, хмелем(т.), бружмелем(т.)

вэлюм  

парабэлум

*панядзелак, ашкелак, цагелак, паўцагелак, вандзэлак, шыдэлак(кручок для вязаньня), шынэлак(рас.: шинель), бурвэлак(рас.: крепыш), вужэлак(маленькі сабака) [К1 е(э)(-)к: стрэлак(р.), грэлак]

[К1 е(э)(-)к: бутэлек(р.), камізэлек]

*шэлег(паўкапейкі)

пэлех(рас.: пушок на лице)

келіх

шэлях(шолах)

*нелад(бязладзьдзе)

*веліч

*целеш(пень), Целеш

*чэляс(рас.: член)

эліпс

*элін

*прапэлер, бэстсэлер, Ракфэлер

*тапелец, умелец, кубелец, безьзямелец, сядзелец, відэлец, пагарэлец

*пелюсьць(рас.: лопость)

Чэлядзь(слугі)

нелюдзь

{мудрагеліць(-ім), кудзеліць, асьмеліць, аддзеліць, адбеліць, беліць, дзеліць, пахмеліць, ацеліць, цьвеліць, расьселіць, паселіць, сьпеліць, адселіць, засьцеліць, шкеліць(рас.: насмехаться), казеліць(рас.: таращить), стрэліць, трэліць}   

.............................................................................................................................

 

е(э)(-)л...

*фрэйлін

*мэбля, грэбля

скрэбла, кірэбла(раскірэка)

неблазь(сьмецьце ткс.: малеча)

шкрэблі, кнэблі(ціскі)

гэблем(т.)

Уэмблі

гэблік

трэпле

неакрэплы, акрэплы

непладзь

неплат(рас.: невзнос), пярэплат(плот)

стэплер

зацепліць, пацепіць, цепліць(памяшканьне)

*цэгла, шчэгла(шчыгол)

нягеглы, зьбеглы, палеглы(рас.: основывающийся), разьлеглы, процілеглы, адлеглы, улеглы(неадчэпны)

струпехлы

кеглі, палеглі, пабеглі

адлегласьць, разьлегласьць, нягегласьць

струпехласьць

падшэрхлы  

неўглядзь(рас.: невидаль)

*басэтля

аседлы, неаседлы

сьветлы, ветлы, нетлы(рас.: нетленный)

петлі

зэдлік

цэтлік

мэндлік

прасьмердлы

*пэндзлік  

*крэсла, несла, панесла

незла(рас.: довольно хорошо)

аблезлы, разьлезлы, незлы, чэзлы

уваскрэслы, уклеслы(увагнуты)

палезьлі, лезьлі, павезьлі, везьлі

несьлі, панесьлі, трэсьлі, Лэсьлі

фрэнзьлі(рас.: бахрома)

цесьля

неслух, разьнеслух

безьліч

безлад

безьлюдзь

крэсьліць, перакрэсьліць, падкрэсьліць, закрэсьліць

змерзлы

*пекла, падсекла, пасекла

выцеклы, блеклы, зацеклы, запеклы

наўзпекле(чысьцец)

Бэрклі

пярэкліч

*землі

дрэмле

*перлы, памерлы, адумерлы(рас.: вымороченный)

бэрла(рас.: скипетр), жэрла(жарало), перла, абаперла, абцерла

жэрлі, памерлі, сьцерлі, паперлі

упэрліць(перламі)   

 

ё(о)л...

*{школа(-ы, -е, -у, -ам), стадола, назола, гандола, баркарола, мандола, кола, чола(рас.: чело), фарандола, магнітола, сьпідола, Ангола, кола, сола, пэпсі-кола, ватэрпола, сола, заганнае кола, жывёла, радыёла}, малола, парола, калола, палола, наўкола, згола(усё чыста), пуста-гола

*{атолы(-е, -у, -ам), асмолы, алголы, анёлы, балаголы, баволы(буйвалы), баскетболы, багамолы, бэнзолы, валейболы, гандболы, долы, дазволы, засолы, інтэрполы, камсамолы, каболы, крэолы, касьцёлы, кавёлы, ледаколы, манголы, мукамолы, недасолы, навасёлы, праколы, прыполы, пратаколы, падзолы, падолы, прыполы, пустазёлы, піёлы, расолы,  рок-н-ролы, сухадолы, салідолы, сухазолы, уколы, футболы, фэнолы, частаколы}, смолы, пчолы, варголы, жаролы, голы, гольма-голы, галыш-голы, полы, кволы, беластволы, двухколы, кавёлы, чапёлы, сёлы, вясёлы, квёлы

*{воля(-і, -ю, ям), доля, адоля(перавага), роля, патоля, хвасоля, пасоля, антрэсоля, пістоля, вакуоля, альвэоля, няволя, таполя, нядоля, сваволя, самаволя, жырандоля, бандэроля, пакволя(рас.: попущение), спакволя(рас.: досуг), рандоля(рас.: кастрюля), крамзоля(рас.: каракуля), аўрэоля(рас.: ореол), басоля(басэтля), віёля}, з поля(зводзіць), ні з пушчы ні з поля

*поле

{кукольле(-я, -і, -ю, -ем), наўкольле, навакольле, кольле, вастракольле, шыгольле, супольле, багамольле, гольле, слабавольле, свавольле, нездавольле, паднявольле, вугольле, раздольле, травапольле, трохпольле, застольле, бажавольле, падпольле, завугольле(рас.: задворки), няўздольле(немач), Краснапольле}    

*{столі(-ьлю), золі, болі, юдолі, смолі, толі, молі, жырандолі, куколі, пістолі, крамзолі, гастролі, фарфолі(высушанае цеста), антрэсолі, солі, вакуолі, караголі, аэразолі, ракамболі, станіёлі, трыёлі}, ніколі, даволі, калолі, палолі, паролі, малолі, полі(м.)  

*долу, дадолу

*смольлю(лезьці)

*полым

толам(т.)

паролем(т.), болем(т.), полем(т.)

*золак, волак, аполак(гарбыль), засмолак, сколак, столак(рас.: табурет), асколак, аскаболак, шчолак(рас.: щёлочь), бажаволак, пяколак(рас.: печурка), пахолак(слуга), абмусолак, падолак(падол), усколак(рас.: околышек), полак(палаткі), сьвярдзёлак, церазсядзёлак, кубёлак, прасёлак, пасёлак, падсядзёлак, падцёлак, гамёлак, анёлак, [К1 е(э)(-)к: суполак(р.), іголак]

болек(р.), долек(р.), полек(р.)

голік, Голік, алькаголік

*болей

*голаў, золаў

*лінолеўм

*жолаб

голуб

ёлуп

*полаг, крышаполаг(шырма), футуроляг, археоляг, аполяг, псыхоляг, біёляг

шолах, сполах, долах(на доле)

*солад, холад

волат, молат

жолуд

*гідроліз

полаз

волас, голас, уголас, колас

поліс, праполіс, мэгаполіс

полюс, глядыёлюс

*колісь

*полыск(рас.: лоск) 

*волен

Волін, Столін

*колер, холер(нораў)

полір(рас.: лак)

*камсамолец, багамолец, нарадаволец, дабраволец, бажаволец,

аполец(сала)

*воласьць

болесьць(рас.: скорбь)

 *соладзь, моладзь, голядзь

{задаволіць(-ю, ім), ачоліць(рас.: возглавить), сваволіць, бурболіць, грамзоліць, дазволіць, зволіць, мжаволіць(марыць), зьняволіць, крамзоліць(нячыста пісаць), цурболіць, абяздоліць, здаволіць, зьняволіць, абязболіць, мазоліць, мазголіць(біць да крыві), бастоліць(біць), замусоліць, скуголіць, заскуголіць, скрыголіць, бажаволіць(жадаць лішняга), цухмоліць, соліць, абяздоліць, масоліць(рас.: глодать), століць(столь), скволіць(аслабець), кволіць, шаволіць(шныпарыць)}, коліць, моліць, смоліць, голіць

адолець, падолець, здолець, пераадолець, ушчолець(акрыяць), няўздолець(нядужыць)      

.............................................................................................................................................

 

ё(о)(-)л...

*бойлер, бройлер

*будоўля, гадоўля, галадоўля, рыхтоўля, гатоўля, дарагоўля(рас.: дороговизна), пашаноўля(пашана), гароўля, рахоўля, Нароўля, сьвінагадоўля, лоўля, шыхтоўля(у войску)

зласлоўлю, абумоўлю

*вобла, скобла, Скобла

скобля(рас.: скобель)

аглоблі

вобліг(вэксэль)

ці гэблем ці скоблем

поблуд(рас.: умопомрачение)

кроплі, каноплі, соплі

сьцёблы

цёплы, соплы, троплы

поплаў

поплеч

упроплач

вобліз, побліз

поблісь

водблесь(водбліск)

водбліск

комплекс

*жогла, шчогла(рас.: мачта)

нямоглы

прытохлы, сохлы, засохлы

рохля, здохля

хохлік(гном), кохлік(рас.: коклюш)

погляд, догляд

герогліф

*наросхліст

розгляд

*чортава кодла (рас.: адово отродье)

подлы, модлы, находлы(прышлы), сёдлы

мётлы

паводле

наводліў(рас.: наотмашь)

мотлах(рас.: прах), умотлах(на шматкі)

навотлях(рас.: наотмашь)

вотліж(адліга)

*дошлы, нядошлы(слабы), зошлы

*шчоўдлі(рас.: ходули)

*козлы, жозлы

дарослы, зарослы, адрослы, зрослы, урослы, падрослы, узьнёслы, вёслы

апоўзлы(прыпадзісты), запоўзлы

замёрзлы

послух

прослых(чутка)

подслух

навосьлеп

прослань(рас.: прослойка)

*змоклы, чоклы(рыхтык), ацёклы, сьцёклы, запёклы(запечаны)

агорклы

прымоўклы

дамоклаў

покладзь(пакладзенае)

прокляць

поклад, Поклад

змоклі

змоўклі, прымоўклі

вокля(рас.: дверной глазок)

вокліч

вокліп(безь сядла)

воклік

моўкля

*сыромля(ежа з сырых прадуктаў), кломля(сак)

абсаромлю, засаромлю

*горла, жорла, прыпёрла, адпёрла, сьцёрла, цёрла(рас.: ставец для тёрки), памёрла, напёрла(парупіла)

памёрлы, зьмёрлы

ворлік(званок)

 *пантофля

 

і(ы)л...

*{жыла(-ы, -е, -у, -ам), абмыла, барыла(бочка на тры вядры), Сцыла, гарыла, шыншыла, дурыла, брыла(глыба), чурыла(нелюдзімы), Чурыла, Ярыла, мыла, шыла, вятрыла, сіла, магіла, Сыбіла, сурміла(тоўсты), Сурміла, вераціла, Вераціла, кадзіла, сьвяціла, зубіла, касавіла, матавіла, шатавіла(пудзіла), шуміла(спуджаны заяц), панікадзіла, вудавіла, лібіла(прынада для ракаў), вудавіла(вудзільна)}, (біла, цадзіла..!)

*{сьпілы(-е, -у, -ам), небасхілы, нахілы, схілы, ухілы, кізілы, прысілы, насьцілы, падсьцілы, гвілы, сквілы, славянафілы, хларафілы, кракадзілы, тамілы, дэбілы, пілы, вілы, бахілы, чарнілы, бялілы, насілы(карамысла), білы(парэнчы), распылы, пасылы, абмылы, мэтылы, гамадрылы, шастакрылы, крылы}, ажылы, атылы(прысадзісты, плячысты), застылы, настылы, астылы, стылы, хуткакрылы, шастакрылы, сеткакрылы, падбылы(рас.: пожилой), паджылы(рас.: пожилой), зажылы(рас.: благополучный), згнілы, завілы, мілы, напрамілы(бог), пахілы, цьвілы, зацьвілы, прагнілы, хілы, штосілы

*вылам, пылам(т.), капылам(т.), тылам(т.), жывасілам

*з нажылу, з тылу, насілу, з прысілу(прынукай)  

*{кадрыля(-і, -ю), гамадрыля, дыля(тоўсты гарбыль), цыля(птушанятка), бацыля(рас.: бацилла), хвіля, міля, віля(рас.: вилла)}

{камарыльля(-і, -ю), эскадрыльля, сэгідыльля, бандэрыльля, пэрыльля, мантыльля, Сэвільля}, з капыльля (вон)

*паўмілі, паўкілі, вылі, цьвілі(м.), гнілі(м.)

*{шпілем(т.), кілем, тэкстылем, экзылем, штылем, стылем, вадэвілем}

ахілім(мантыя)

*{бадыльле(-я, -і, -ем), жыльле, сухажыльле, капыльле(дубовыя брускі), крыльле, шчыльле, засільле, надмагільле, слабасільле, прыхільле, пагнільле, Васільле}     

*пражылак, падкрылак, змылак, абмылак, затылак(левы бок), запатылак, сужылак, асілак, пасілак, надмагілак, [К1 ы(і)(-)к: пасылак(р.), парылак]

шпілек(р.), кілек(р.) 

*вылаў

выліў

*абылеб(хоць бы)

вылуп

*дрыліх(рас.: пестрядь)

шылінг

*навылет, вылет

*вылаз

сілас

вылез

*трылер, Шылер, кілер

*кармілец, тубылец

*{намыліць(-ю, -ім), раскрыліць, абяскрыліць, зажыліць, закапыліць(губы), засіліць, абяссіліць, перасіліць, зьнясілець, сквіліць}, выліць

сквілець, замылець(губамі)

.....................................................................................................................................

*вылье

.....................................................................................................................................

 

і(ы)(-)л...

*ашчасьліўлю

*гіблы, угіблы

хрыплы, ахрыплы, сіплы, сьціплы, прыліплы, наліплы, зьліплы, нясьціплы

сыплю

дыблі(рас.: ходули)

стыбля(страказа)

пыпля(няўмека)

ліплі

выплыў)

выплаў(выплаўляньне)

выплад(рас.: отпрыск)

выплат(рас.: рассрочка)

выбліск(рас.: вспышка)

*фіглі-міглі, спасьціглі

аціхлі

спасьціглы, недасьціглы, зацьвіглы, застыглы

аціхлы

прытхлы

абрызглы(скіслы)

выгляд

тыглі

выхлап

выхла(шклятая)

высхлы

вытхлы

прытхласьць  

*страшыдла, абрыдла, быдла, прабыдла (нейкае), каршыдла(вялікі карак), навыдла(падобна), павідла, правідла, шмаравідла(каланіца), крапідла, басідла, матавідла, бавідла(цацка)

цітла

скрыдлы, бяскрыдлы, абрыдлы, агідлы

пытлю(даць)

быдля (рас.: бестия)

*Фінчлі

*выжла

дышла

выйшла

прышлы

выйшлы

*азызлы, аскызлы(прагны), асьлізлы, прасклізлы, расхізлы(раскіслы)

кіслы, скіслы, раскіслы, сьціслы(тэкст), абвіслы, навіслы, павіслы, разьвіслы

зумыслу

рысьлінг

грызьлі(жыв.)

зьвісьлі, абвісьлі, пракісьлі

змысьліць, акісьліць

*звыклы, прывыклы, апрыклы, абыклы(звычайны), абвыклы, іклы, паніклы, ніклы, зьніклы

лапікла(рызьзё)

сьцісклы(тугі)

прыклад, выклад(пераказ), напрыклад

цьвікля(рас.: ластовица), цыкля

зьніклі, узьніклі, праніклі, прыніклі, цыклі

выклік

прыклеп(рас.: предлог, одна видимость)

вышкліць

*тырла

вірлы, цырлы

вірлык (рас.: белок в глазу)

кірля(рас.: чайка)

на цырлах(хадзіць)

 

у(ю)л...

*{акула(-ы, -е, -у, -ам), скула(рас.: нарыв), була(папская), затула, абакула(рас.: плут), вавула(рас.: увалень), хамула(рас.: хам), шула, гваюла}, (патанула, зірнула..!)

*{прагулы(-е, -у, -ам), мулы, скулы, гулы, разгулы, аулы, есаулы, саксаулы, самнамбулы, нагулы, прагулы, намулы, агулы, вэльзэвулы, прытулы, Кабулы}, мінулы, чулы, прачулы, патанулы

*{дуля(-і, -ю), куля, крывуля, кашуля, рагуля, руля, шпуля, шыпуля, бабуля, цыбуля, татуля, сынуля, дзядуля, мамуля, хахуля, гразнуля, кукуля, бязуля(свавольнік), гаруля(пагарэлец), дзявуля, вуля(дзіц.: качка), гуля(дзіц.: голуб), Гануля, біруля(рас.: стриж), Біруля, зязюля, бадзюля(міт.)}

*улі, гнулі..!), толькі й чулі, Юлі, брулі(рас.: моча), гулі 

*{скульле(-я, -і, -ем), разгульле, затульле, прытульле(рас.: явка революционеров), цыбульле, атульле(утульнасьць)}  

*агулам, гулам(т.)

кулем(рас.: кувырком)

*знагулу(рас.: по небрежению)

*завулак, правулак, прытулак, закатулак, мармулак(мянтачка), [К1 у(ю(-)к: рачулак(р.), булак]

[К1 у(ю(-)к: шыпулек(р.), бадулек...]

*вулей

куляй(т.)

*усулеж 

*муляр

*стулец(рас.: стул), будулец(будматарял), гамулец(рас.: тормоз)

*суладзь(суладзьдзе)

{абагуліць(-ю, -ім), расчуліць, чуліць, разьмянджуліць, мянджуліць, бязуліць(гарэзіць), замуліць, муліць, намуліць(хамутом шыю), туліць, стуліць, бруліць(рас.: мочиться), утуліць(голаў), руліць, абакуліць(рас.: объегорить), змарыгуліць(зладзіць), ашапуліць(агаломшыць)} 

..................................................................................................................................

 

у(ю)(-)л...

*буйла(рас.: буйвол), хамуйла(хамула)

*кублы, агрублы

дуплы, жуплы, шкарлуплы(закарэлы), пуплы(рас.: карапузы)

стубла(чортава вока)

купля, струпля(праказа)

чублю, нацублю(шапку), галублю

рублік, бублік(бутон)

*смуглы, асмуглы, круглы, акруглы, маруглы(прыжмураны)

аглухлы, жухлы, струхлы, тухлы, пратухлы, пухлы, апухлы, набухлы, аслухлы(неслухмяны), плюхлы(млявы)

вуглем(т.)

цуглі, жуглі(рас.: шлак)

джунглі

апухлі, патухлі, пратухлі, набухлі

шухля, тухля(тхліна), спухля(пухліна)

тухлядзь

насуглядзь(на погляд)

абвугліць, зацугліць

зацухліць(зашмальцаваць)

смугласьць, акругласьць

тухласьць, набухласьць, пухласьць, жухласьць

*кудла(калматы сабака), пудла(даць)

кутла(неахайны)

бяз пудлу(бяз промаху)

жутлы(жухлы)

кудлы(рас.: космы)

бутля(рас.: бутыль)   

бутлік

*друзлы, агрузлы, заскарузлы, угрузлы, брузлы, разбрузлы, набрузлы, аглюзлы(азызлы)

загуслы, згуслы, склюслы(рас.: согбенный)

гусьлі, загусьлі, згусьлі

бусьлік

сусла(сусолка)

 

Л2

мула піяла 

 

ла(я)

*{страла(-е, -ы, -у), мятла, смала, кабала, камбала, кіла(грыжа), гула(смаленая), хвала, халахала(мітусьлівы), кавяла(рас.: протез), імгла, амяла, піла, чапяла, пахвала, шкала, пчала, пасьціла, мула, мушмула, цясла, табала(вялікая зграя), піяла, яйла, Яшкар-Ала}, дабяла, дагала, датла, ні вала ні кала

{апякла(-і, -о), ажыла, адцьвіла, аддала, абдала, адплыла, асьцерагла, абліла, адгула, была, валакла, грабла, гняла, гула, дзяўбла, дала, дапякла, жыла, замяла, здала, зьняла, зьмяла, заняла, зьнемагла, змагла, залягла, загула, знайшла, заняла, затаўкла, завалакла, зайшла, зьвяла, ішла, лягла, мяла, магла, плыла, піла, прапіла, прарасла, пачала, прыйшла, прадзяўбла, пляла, паліла, пякла, прадракла, расла, разграбла, распляла, раўла, расцьвіла, расьпякла, сьцерагла, сплыла, сышла, спляла, сьцякла, стаўкла, таўкла, урасла, упляла, узяла, усчала, упякла, уракла, уцякла, цякла, цьвіла} 

*(палац, кулак, гарлач, гарлаць..!)

*{зямля(-і, -ю), пятля, тля, тхля, сапля, канапля, піскля, кісьля, ральля, Ільля}, паўрубля, пасьля, каля, здаля, ля, ля-ля, Нікаля

*ляп, ляк, шлях, бляск, далягляд..!) 

 

ле

*але, атож-але!(рас.: вот действительно!), на чале(рас.: во главе), маргале(іскры ў вачох), рэле, жэле, філе, дэфіле, шале, букле, фуле, праміле, факсыміле, Па-дэ-Кале, Пэле, парад-але, суфле

*лець, алей, сьлед, асьлеп..!)

 

ло(ё)

*{бружло(-а, -е), брало(бадзяга),бурло(самы вялікі звон), вясло(рас.: перевясло), гало, дупло, друзло, дзякло(ганарар), джагло(рас.: жало), дзірло, жарало, жытло, зло, зьвягло, зяло, крыло, кубло, кайло, памяло, пругло(вочап), путло(пута), сьвятло, сіло, сяло, стыло, сьцябло, сапло, сядло, скрабло, сяло-брало(рас.: простофиля), трапло, тхло, тло(фон), трабло(чэрава), табло, хайло, цяпло, цягло, цісло, цярло, чарпло(чарпак), чарасло(рэмень), чысло, шуло, шкло, шкрабло}, назло, было, спляло, прайшло, сышло, знайшло

*(пылок, спалох, абалонь, плот, палон..!)

*{гальлё(-я, -ю), гнільлё, бадыльлё, цыбульлё, трухлё, камлё, касмыльлё, вульлё, быдлё, вальлё, шыльлё}, цялё, пісклё, алё-алё, Нікалё

*(плён, лёт, матылёк, караблём..!)

 

лі(ы)

*{сталы(а, -е, -у), гарачыя сталы(хаўтуры), шчыглы, ствалы, валы, галы, фалы, хахлы, паслы, маслы, арлы, калы, аслы, казлы, вузлы, капылы(дубовыя брускі)}, пасталы, хабалы(рас.: прибаутки), талылы(біць), мантулы(дармовае), малы, замалы, злы  

*(плынь, млын, глыт, плыць..!)

*{караблі(-я, -ю), гарбылі, бабылі, брылі, рублі, мазалі, бадылі, кавылі, матылі, нулі, каралі, чмялі, кавалі, мэдалі, маскалі, кашалі, кухталі, курмялі, кругалі, касмылі, вухналі, жыгулі(парасткі вярбы), крышталі}, калі-нікалі, калі, абы-калі(рас.: когда угодно), адылі(рас.: а по сему), палі(мн.), лі, мюсьлі, Крамлі(м.)

{атулі(-ю), апылі, асмалі, агалі, абазьлі, аддалі, ацяплі, аддзялі, апалі, асьвятлі, агалі, акрылі, абялі, бялі, бурлі, весялі, валі, галі, дзялі, затулі, зьлі, засялі, заімглі, зашпілі, завалі, зашклі, запалі, заімглі, зазямлі, імглі, кісьлі, калі, малі, мялі, нахілі, надзялі, намялі, нашлі, пасялі, перакулі, пылі, палі, пабялі, прытулі, падсалі, пілі, пахмялі, пашлі, пасалі, разазьлі, расьпілі, сьцялі, спалі, скаблі, смалі, сьпялі, сялі, спапялі, скруглі, салі, схілі, тулі, ухвалі, хвалі, хілі, цьвялі, шклі, шлі}, адылі, ішлі, знайшлі, аплялі, спмлялі, былі, зьвялі, змаглі, налі, лі

*(кілім, цалік, кліп, блін..!) 

 

лу(ю)

*балу(жыв.)

лум, слуп, валун, хлуд, валуй..!)

аднаўлю, абнаўлю, абяўлю, ажыўлю, асьляплю, акраплю, атаясамлю, адчаплю, ажыцьцяўлю, адшчаплю, ахаплю, ачаплю, бамблю, грымлю, глумлю, гняўлю, дымлю, дзіўлю, драблю, драмлю, дараблю, жыўлю, злаўлю, зьнелюблю, затаплю, зьляплю, заляплю, затлумлю, заступлю, зашчамлю, зашчаплю, зьдзіўлю, зараблю, згублю, здраблю, загрымлю, задрамлю, задымлю, зарыплю, заскрыплю, куплю, краплю, кплю, кармлю, лаўлю, люблю, луплю, ляплю, мялю, малю, накармлю, пачаплю, прыгублю, падсаблю, патаплю, пасаблю, падчаплю, прыляплю, паднаўлю, праяўлю, прышчамлю, прыляплю, раблю, растаплю, разбамблю, разьлюблю, растраплю, стамлю, сплю, саступлю, сьляплю, схаплю, саплю, сурмлю, сіплю, ступлю, счаплю, сашчаплю, скрыплю, таплю, тлумлю, тамлю, траплю, узнаўлю, уразумлю, уяўлю, ухаплю, усыплю, утаплю, усынаўлю, хрыплю, храплю, цераблю, цярплю, цьвялю, шчымлю, шумлю, шчаплю, яўлю

*(люд, плюнь, плюшч, малюск, салют..!)

  

Л3

шквал штурвал  

 

...а(я)л(ль)

дмірал, абвал, апал(паліва), аксакал, арыгінал, агняхвал(рас.: огнепоклонник), авал, аманал, арсэнал, бал, Байкал, Буцэфал, вал, васал, вандал, вакзал, балвахвал(рас.: идолопоклонник), гал, Ганібал, зухвал(рас.: бахвал), ідэал, інтэрнацыянал, інтэрвал, інтэграл, інтэлектуал, крухмал, карал, кагал, карнавал, капітал, кімвал, кінджал, клерыкал, канал, канібал, камчадал, кардынал, лал(каштоўны камень), мадрыгал, мінэрал, марал, мігдал(міндаль), мэтал, маргінал, матарял, мэмарыял, накал, напал, наўпавал, нелегал, нефармал, Нэпал, прагал, пал, прывал, перавал, прычал, педэстал, прафэсіянал, падпал(рас.: поджёг), партал, пэрсанал, правінцыял, патэнцыял, развал(рас.: крушение), радыкал, рытуал, рэал, распал(вогнішча), сыгнал, самахвал, тэатрал, трыбунал, трал, тэрмінал, усмал, узвал, унівэрсал, фінал, фал, фіскал, футарал, фэадал, фэстал, філіял, хурал, цемрашал, цэнтрал, штурвал, шал, шквал, шакал, шапавал(рас.: шерстобит)

 *амаль, баль, батыяль, вухналь, вэртыкаль, Вэрсаль, Віталь, грааль, гараль(горац), дэталь, дыяганаль, жаль, крышталь, кефаль, крамаль(спражка), каркаль(сукаватае дрэва), каль, кіжаль(сьнег з дажджом), каваль, кухталь(рас.: тумак), мэдаль, мараль, містраль, Містраль, міткаль, магістраль, мэталь, мураль(рас.: каменщик), наўздаль, нармаль, пастараль, пэдаль, пішчаль, паркаль(рас.: ситец), правансаль, раяль, Раяль, скрыжаль, сталь, стругаль, сызаль, смаль(кепская гарэлка), сэраль, смутны баль(хаўтуры), фіналь, Фаніпаль, фэстываль, халь(рас.: ветошь), цаль(дзюйм), цэнтраль, шпіталь, штурхаль, эмаль

*файль

*Гэракл

Майкл

*Карл

*Паўль

*дырыжабль

ансамбль

*мангль

*спэктакль

*Шарль

 

...е(э)л(ль)

*самастрэл, расстрэл, прыцэл, стрэл, разьдзел, аддзел, падбел, забел, надзел, перадзел, удзел, саўдзел, падзел, вадападзел

*арцель, адмель, аднасель(хутар), аглабель(р.), Арыель, акварэль, бель, бружмель, бардэль, бражджэль, віяланчэль, вярзель, вермішэль, гарбель, гугнель(гугнявы), гель, Габрыель, гусьцель, гатэль, гантэль, даўбель, дудзель, дзель(рас.: частное), дуэль, дрыжэль(рас.: желе), журавель, жаўтазель(рас.: дрок), Жызэль, зель, ірдзель(румянец), круцель, кудзель, карабель, крумель(рас.: пескарь), крамзель, кісель, кідзель-кідзель, каўзель(рас.: каток), камель, кавель(кавяла), кархель(рас.: тьфу), капітэль, карусэль, кашэль, картэль, купэль, карамэль, лажбель(лежань), мель, мудрагель, мадэль, мірабэль(пладовае дрэва), макрэль(рас.: скумбрия), матэль, Мікаэль, мадмуазэль, менэстрэль, мэтрадатэль, Марсэль, прыяцель, пасьцель, піхель-піхель, паўрубель, полішынэль, пустэль, пастэль, прэль, партфэль, рубель, рэль(рас.: рея), скудзель, скарпель, скубель, сухмель(сухмень), сьпель, спаніэль, таўхель-таўхель, тунэль, усуцэль, суцэль(цалкам), фатэль, фартэль(выбрык), флянэль, хмель, хрушчэль(хрушч), цытадэль, чмель, чарнабель, шчамель, шкель(рас.: подкольщик), шасьцель(рас.: тюфяк), шмаргель(рас.: нождак), шынэль, шрапнэль, шанэль, эль, эпітэль

*Гейл, эйл, Трэйл

*лэйбл

*Сіетл

*перл

*кактэйль

*канстэбль

цепль(цяпло)

 

...ё(о)л(ль)

рэол, атол, асмол, алгол, анёл, балагол(рас.: ломовой извозчик), бавол(буйвал), баскетбол, багамол, бэнзол, вол, валейбол, вакол, валідол, гандбол, гол, гол як кол, дол, дазвол, засол, зёл(наркотык), інтэрпол, ікол(рас.: бивень), кол, камсамол, кабол, крэол, казёл, касьцёл, ледакол, ліць у камёл(заліваць), мангол, мукамол, мол, масол, музык-хол, недасол, навакол, наўкол, пракол, прыпол, пратакол, падзол, пасол, падол, пол, пустазёл, расол,  рок-н-рол, стол, сухадол, сакол, ствол, салідол, сухазол, тол, тасол, талюёл, укол, успол(рака за плацінай), упол(напалову), футбол, фол, фэнол, хахол, хол, частакол, шчыгол, Эол

*антрэсоль, алькаголь, Анатоль, аэразоль, боль, бэмоль, бандэроль, варволь(каламазь), вітрыёль(купарвас), гартоль(гамулец на плыце), грамзоль, дазволь, драголь(дрыжыць ад старасьці), дабраполь(расл.), жырандоль, золь, зволь, задаволь, куколь, кароль, Кароль, кантроль, кроль, кволь, крамзоль, карамболь, караголь(коршак), каніфоль, кансоль, коль-коль, моль, мазоль, мармоль(рас.: бирюк), Ніколь, неправоль, пістоль, прапаноль, пароль, парахоль(рас.: порошок), ракамболь, раголь(рагаты), разьняволь, соль, смоль(боль), столь, сваволь, спаняволь, сымболь, саболь, смаголь(галавешка), спатоль, станіёль, троль, толь, трыёль, уразволь(удосталь), усуполь(разам), усмоль(смольлю), Фіёль, юдоль, янголь(анёл), як смоль(вельмі чорны)

*джоўль 

*Грэнобль

*манокль, бінокль

 

...і(ы)л(ль)

*пыл, капыл, тыл, распыл, абмыл, мэтыл, акрыл(фарба), гамадрыл, шастакрыл, пасыл, на адзін капыл, небасхіл, схіл, таміл, карбаніл, ОНіл, Ахіл, Эсхіл, славянафіл, хларафіл, вастрасьціл(ваявода), насьціл, падсьціл, ухіл, нясіл(стома), сквіл(скогат), прысіл, нахіл, гвіл(шум), кізіл, сьпіл(дрэва), дэбіл

*бадыль, брыль, кавыль, экзыль(выгнаньне), жыль, стыль, гарбыль, бабыль, ізабыль(у сапраўднасьці), штыль, мармыль(рас.: брюзга), скрыль, матыль, хатыль, тэкстыль, бурдыль(бурбалка), касмыль(клок), кундыль(калматы сабака), Базыль, грыль, дрыль, бутыль, этыль, шатыль-матыль(рас.: шалтай-болтай), тэкстыль, цьвіль, гіль(сьнягір), Гіль, гніль, вадэвіль, кіль, біль, ваніль, Тэафіль, эпітрахіль, панфіль(козыр), Баскервіль, Ліль

*бітл

*сынгл

*цыкль

 

...у(ю)л(ль)

*гул, мул, аул, баул, есаул, саксаул, загул, Вэльзэвул, самнамбул, нагул, разгул, намул, прытул, атул, агул, Стамбул, Кабул, наагул, у абагул (рас.: на общественное использование), жывюл(стыхія)

*хатуль, адкуль, скуль, аддуль, смагуль(пачарнелы), пакуль, нуль, патруль, буль-буль, абы-адкуль, дождж-пырскуль, хахуль, грамзуль(неахайны), адтамтуль(з другога боку), адсюль, дасюль, адусюль, вэстыбюль, бзьдзюль(рас.: полевой клоп), рыдыкюль